INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

W centrum organizacji Shavei Israel zwanym Ma?ani Israel w Jerozolimie odby?a si? specjalna wycieczka po hiszpa?sku dla uczni?w Machy Miriam Ory Jalfon, kt?rzy odwiedzili Dom rabina Kooka. Towarzyszy?o im kilku hiszpa?skoj?zycznych student?w z Midreshet Lindenbaum i Yeshivat Hakotel. W sumie by?o oko?o 30 uczestnik?w.

Dom rabina Kooka w Jerozolimie jest dzi? muzeum i miejscem odwiedzanym przez liczne grupy wycieczkowe, a tak?e uczni?w jesziw (szk?l dla m??czyzn), midraszy (szk?? dla dziewcz?t), ulpan?w (szk?? j?zykowych) jak i zwyk?ych szk??. Do muzeum przychodz? zar?wno Izraelczycy jak i cz?onkowie spo?eczno?ci ?ydowskich z diaspory i nie-?ydzi.

Jest to dom, w kt?rym mieszka? rabin Abraham Itzhak Hacohen Kook (1865?1935) od 1921 roku. Zamieszka? tam w dniu ustanowienia Naczelnego Rabinatu Izraela rabin Kook zosta? mianowany pierwszym naczelnym rabinem Aszkenazyjskim na podstawie mandatu brytyjskiego.

Dzi?ki ?rodkom przekazanym przez ameryka?skiego filantropa Harry’ego Fischela, tak zwany powszechnie ?Beit Harav? zosta? otwarty w 1923 roku w obecno?ci Wysokiego Komisarza Palestyny??Herberta Samuela.

Sto lat p??niej dom pozostaje dok?adnie taki, jak w czasach, w kt?rych mieszka? rabin Kook i jego rodzina; meble w tym samym miejscu, taka sama atmosfera. Nic si? nie zmieni?o, nawet poczucie ?wi?to?ci emanuj?ce ze ?cian budynku.

25 grudnia ?Beit Harav? przyj?? grup? zorganizowan? przez Shavei Israel wraz ze studentami Lindenbaum i HaKotel. Do?wiadczenie by?o ekscytuj?ce zar?wno dla student?w, jak i dla mnie, poniewa? s?u?y?em jako przewodnik podczas wizyty. W kolejnej rozmowie telefonicznej z niekt?rymi go??mi uderzaj?ce jest to, ?e wszyscy byli pod wra?eniem wieloaspektowej osobowo?ci rabina Kooka – rabina, filozofa, poety, pisarza, doradcy, kabalisty – oraz ?e mimo nale?enia do grupy ortodoksyjnych ?yd?w zwanych haredim by? tak otwarty na innych.

Odwiedzaj?cy mieli okazj? zobaczy? r??ne przestrzenie, takie jak prywatne biuro rabina, ?heder haorhim? lub pok?j go?cinny (gdzie Albert Einstein by? obecny podczas kr?tkiej wizyty u rabina!)

W salonie wystawowym, a tak?e w Beit Hamidrasz (gabinecie), kolebce dzisiejszej Jesziwy Mercaz Harav, znajduje si? krzes?o, kt?re specjalnie dla rabina wys?a? kr?l Anglii George.

Kolejnym przedmiotem nasyconym znaczeniem i histori? jest gobelin, kt?ry za?o?yciel Betzalel Art School, Boris Schatz, podarowa? rabinowi Kookowi.

Wreszcie chcia?em zaskoczy? odwiedzaj?cych inspiruj?c? piosenk? ?Kanfei Ruah?, kt?ra w rzeczywisto?ci jest wierszem rabina Kooka.

?Ben Adam, ale lemaala al??

Synu cz?owieczy, le? wysoko, zawsze lataj wysoko, bo jest w tobie g??boka si?a. Skrzyd?a or?a s? w tobie.

Nie zapominajcie o nich, u?ywajcie ich, nie b?dzie tak, ?e was zapomn??

Synu cz?owieczy, le? wysoko, zawsze wysoko?

Chcia?bym podzi?kowa? Chayi Castillo, dyrektorce hiszpa?skiego oddzia?u Shavei Israel, za jej nieocenione wsparcie w organizacji wizyty, a tak?e w ca?ym programie.

~ Ora Jalfon

ALIJAH BNEI MENASZE: POSNAJ JEREMIAZA HNAMTEA

ALIJAH BNEI MENASZE: POSNAJ JEREMIAZA HNAMTEA

Jeszcze w tym roku Shavei Israel chce sprowadzi? 250 os?b z Indii do Izraela, by zrobili Alij?. W?r?d nich jest Jeremiasz Hnamte, rodowity Mizoram. Jest on bardzo podekscytowany spe?nieniem swojego marzenia i powrotem do krainy swoich przodk?w.

60-letni Jeremiasz jest przedstawicielem spo?eczno?ci Chovevei Tsion w stanie Mizoram w p??nocno-wschodnich Indiach. Cz??? jego rodziny zrobi?a ju? alij?. Dzisiaj jego c?rka i jej dzieci mieszkaj? w Nazareth Illit tak samo jak jego matka i siostry. Jeremiasz z ?on? Tamar i swoimi dzie?mi pozosta? w Indiach, staraj?c si? prowadzi? styl ?ycia religijnego ?yda.

Do tak wielkich zmian jak przeprowadzka do innego pa?stwa nak?oni? Jeremiasza dziadek, kt?rego zachowaniem si? zainspirowa?. Dziadek swego czasu postanowi? dosta? si? do Izraela z Mizoramu pieszo.  W p??niejszych latach rodzina przekaza?a gminie swoj? ziemi? na budow? mykwy.

Przeprowadzka do Izraela jest znacz?cym krokiem dla ca?ej rodziny. ?Tak powinno by?? – wyja?nia Jeremiasz – ?Pomimo wszystkich trudno?ci jakie napotykamy w Indiach, gdy chcemy je?? koszernie czy przestrzega? szabat nadal wierzymy w naszego B-ga i ta wiara w Niego pomog?a nam do tej pory przetrwa? wszystkie trudno?ci. Ale czas wraca? do domu, do Syjonu?.

*****************************

Wspieraj alij? Bnei Menasze robi?c wielka r??nic?! Alija Esther, jej rodziny oraz innych Bnei Menasze jest przez nas wspierana. Ka?da Wasza wp?ata pomo?e w tym nam. Koszt imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co pokrywa niekt?re pocz?tkowe koszty absorpcji. Za ka?de zebrane 1000 USD Esther lub inna osoba z Bnei Menasze powr?ci do Syjonu.

Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

Przed wybuchem II wojny ?wiatowej w Polsce mieszka?o ponad 3 miliony ?yd?w. Dziewi??dziesi?t procent polskiego ?ydostwa zosta?o zgin??o podczas Holokaustu, a powojenne represje komunistyczne sprawi?y, ?e wielu polskich ?yd?w uciek?o z Polski. Ci, kt?rzy zostali, cz?sto musieli ukrywa? swoj? to?samo??.

Ale od czasu upadku ?elaznej kurtyny i transformacji Polski w demokracj? coraz wi?ksza liczba Polak?w zacz??a odkrywa? ?ydowskie korzenie swoich rodzin. Nale?? do nich m?odzi ludzie, kt?rych ?ydowscy rodzice lub dziadkowie zostali oddani polskim rodzicom, by zosta? ocalonymi.

Wychowani na polskich katolik?w dopiero niedawno poznali swoj? prawdziw? ?ydowsk? to?samo??.

Shosh Chovav, wolontariuszka Shavei Israel, kt?ra sp?dzi? sporo czasu w ?odzi, niedawno przyjecha?a do Polski na dwa miesi?ce.  Shosh udost?pni?a nam kilka zdj?? ze swojego pobytu. W?r?d nich by?y zaj?cia hebrajskiego dla dzieci, warsztaty, inspiruj?ce spotkania z m?odymi lud?mi z Izraela, kt?rzy odwiedzili Gmin?.

Ale najbardziej poruszaj?cym wydarzeniem by?o przytwierdzenie mezuzy w domu jednego z cz?onk?w zarz?du ??dzkiej Gminy.

ALIJA BNEI MENASZE: POZNAJ ELONA HAOKIPA

ALIJA BNEI MENASZE: POZNAJ ELONA HAOKIPA

Jeszcze w tym roku Shavei Israel sprowadzi du?? grup? 250 imigrant?w Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii do Izraela, by zrobili Alij?. W?r?d nich jest 55-letni Elon Lunkhojang Haokip, pochodz?cy z Manipur. Jest on bardzo podekscytowany, ?e spe?ni swoje marzenie i powr?ci? do ziemi swoich przodk?w.

Elon pami?ta, ?e ??zainteresowa? si? swoim dziedzictwem jakie? dwadzie?cia lat temu, kiedy dowiedzia? si?, ?e korzenie jego rodziny si?gaj? Dziesi?ciu Zaginionych Plemion Izraela. Elon zacz?? prowadzi? ?ycie religijnego ?yda i zdecydowa? si? wspiera? swoj? spo?eczno??, wykorzystuj?c swoje talenty i silne strony. Najpierw s?u?y? jako chazan (kantor) w lokalnym centrum spo?eczno?ci B.Vengnom Beith Shalom, a p??niej jako mohel, sprowadzaj?c oko?o 1000 dzieci Bnei Menasze na przymierze Abrahama. Elon jest ?onaty i wychowuje czterech syn?w i c?rk?. Oni wszyscy do??czyli do jego wyboru ?ydowskiej drogi.

“To dla mnie jak sen, aby uda? si? do krainy, za kt?r? zawsze t?skni?em, a to marzenie wreszcie si? spe?ni dzi?ki pomocy Shavei Israel!”- Haokip opowiada emocjonalnie. Plan przeprowadzki rodziny Elona oraz innych Bnei Menasze do Izraela, kt?ra sprawi, ?e wszyscy b?d? mogli zrobi? Alij?, zale?y cz??ciowo od finansowania.

“Koszt” imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co obejmuje przelot i transport z Indii do Izraela, a tak?e cz??? pocz?tkowych koszt?w absorpcji. Za ka?de 1000 $, kt?re zostanie wp?acone, Elon lub inny Bnei Menasze b?dzie m?g? odby? d?ug? podr?? do domu na Syjonie.

Wspieraj Alij? Bnei Menasze i dokonaj prawdziwej zmiany!