EMOCJONALNE WESELE DLA 11 PAR BNEI MENASZE

Jedena?cie par Bnei Menasze ponownie zawar?o zwi?zek ma??e?ski. Wszystkie pary niedawno wyemigrowa?y do ??Izraela z p??nocno-wschodnich Indii,. W Izraelu przeszli formaln? konwersj? na judaizm pod nadzorem Naczelnego Rabinatu. Grupowy ?lub odby? si? w o?rodku absorpcyjnym Shavei Israel w Nordii, niedaleko Netanji.

11 par znalaz?o si? w?r?d 257 nowych imigrant?w Bnei Menasze, kt?rym we wsp??pracy z ministrem aliji i integracji Pnin? Tamano Shata pomogli?my w emigracji. Tych 11 par pochodzi z p??nocno-wschodnich stan?w Indii, Manipur i Mizoram. Wszyscy planuja osiedli? si? w mie?cie Nof HaGalil, dawniej znanym jako G?rny Nazaret, na p??nocy Izraela.

D wesel panny m?ode starannie si? przygotowa?y. Mia?y pi?kne fryzury i pe?en makija? oraz bia?e suknie ?lubne. Niekt?rzy panowie m?odzi nosili tradycyjne garnitury z plemiennymi wzorami Bnei Menasze. W ?wietle sytuacji koronawirusa uroczysto?ci odby?y si? za zgod? izraelskiego Dow?dztwa Frontu Wewn?trznego i zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia.

W?r?d par, kt?re ponownie wysz?y za m??, byli Maccabi Hnamte (72) i Sarah Hnamte (70) z p??nocno-wschodniego stanu Mizoram w Indiach, kt?rzy s? szcz??liwym ma??e?stwem od 49 lat. Ich dwoje dzieci dokona?o aliji do Izraela w 2003 roku. Nie widzieli si? przez ponad 17 lat, a? do przybycia rodzic?w do pa?stwa ?ydowskiego zaledwie dwa miesi?ce temu.

?Jeste?my bardzo wdzi?czni za zrobienie Aliyi i bardzo podekscytowani mo?liwo?ci? do??czenia w ko?cu do naszych dzieci i wnuk?w? – powiedzieli Hnamtes. ?Po 49 latach mieli?my zaszczyt ?adnie si? ubra? i ponownie wzi?? ?lub, tylko tym razem pod chup? (?ydowskim baldachimem weselnym) tutaj, w kraju naszych przodk?w, w Ziemi Izraela?.

Bnei Menasze, czyli potomkowie Manaszego, twierdz?, ?e pochodz? od jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraela, zes?anych na wygnanie przez Imperium Asyryjskie ponad 27 wiek?w temu. Ich przodkowie przez wieki w?drowali po Azji ?rodkowej i Dalekim Wschodzie, zanim osiedlili si? na terenach dzisiejszych p??nocno-wschodnich Indii, wzd?u? granic Birmy i Bangladeszu. Przez ca?y okres pobytu na wygnaniu Bnei Menasze nadal praktykowali judaizm, tak jak ich przodkowie, w??czaj?c w to przestrzeganie zasad koszerno?ci, praw czysto?ci rodzinnej, szabatu czy obchodzenia ?wi?t. Kontynuowali marzenie o tym, ?e pewnego dnia wr?c? do ziemi swoich przodk?w, Ziemi Izraela.

Jak dot?d Shavei Israel spe?ni? marzenie o Aliji, imigracji do Izraela, ponad 4000 Bnei Menasze i planuje pom?c w sprowadzeniu wi?kszej liczby cz?onk?w spo?eczno?ci do Izraela. Obecnie 6500 Bnei Menasze oczekuje na powr?t do ?ydowskiej ojczyzny.

Zapraszamy na wi?cej zdj?? z tej radosnej okazji, wykonanych przez nasz? Laur? Ben-David:

Paraszat Bo

W tym tygodniu czytamy, ?e tu? przed tym, jak B!g m?wi Moj?eszowi, by opowiedzia? faraonowi o dziesi?tej i ostatniej pladze, wyja?nia, ?e po zabiciu pierworodnego Faraon ode?le Dzieci Izraela. J?zyk jest mocny i nie do ko?ca czytelny. S?owa ?odes?a?? i ?rozw?d / eksmisja? padaj? wi?cej ni? raz. Pojawia si? te? ciekawe s?owo ???. Komentatorzy proponuj? wiele t?umacze? i wyja?nie? dotycz?cych tych trzech liter. Najprostsze, kt?re przychodzi mi do g?owy (a kt?rego ?aden z komentator?w nawet nie wskazuje, co budzi w?tpliwo?ci je?li chodzi o moje umiej?tno?ci j?zykowe) to oblubienica. ?adnie komponuje si? ze s?owem ??, kt?re oznacza rozw?d. Razem tworz? pot??n? metafor?. Faraon i Egipt ode?l? nas niczym rozwiedzion? oblubienic?. Co to znaczy? J?zyk tu jest specyficzny, to nie ?ona jest rozwiedziona, ale raczej panna m?oda. Dzieci Izraela s? oblubienic?, Egipt jest panem m?odym i rozwiedzie si? z nami po zar?czynach, ale przed ?lubem.??

Przez dziewi?? ostatnich miesi?cy Egipcjanie zalewani s? plagami i jednocze?nie wzrasta w spo?ecze?stwie egipskim pozycja Dzieci Izraela. Midrasz m?wi, ?e nasz status niewolnik?w zacz?? si? zmienia? wraz z plagami, gdy si?gn?li?my ciemno?ci, byli?my ju? na tym samym poziomie, co wi?kszo?? egipskiego spo?ecze?stwa. Dlaczego wi?c mieliby?my chcie? wyjecha?? Znamy j?zyk, kultur? i ?yjemy tu od pokole?. Teraz, kiedy nie jeste?my ju? niewolnikami, Egipt wygl?da na dobre miejsce, by si? osiedli?. Jeste?my u progu zjednoczenia z egipskim spo?ecze?stwem. ?lub ju? wkr?tce si? odb?dzie. I wtedy B!g zsy?a ostatni? plag? i obiecuje Moj?eszowi, ?e po niej Dzieci Izraela zostan? z Egiptu wygnane.

W tej Parszy Dzieci Izraela zdobywaj? w ko?cu wolno??. Bycie wolnym nie jest ?atwe, dla wielu nawet nie jest po??dane; nie jest to co?, czego chcia?y Dzieci Izraela. Oczywi?cie nie chcia?y by? niewolnikami, ale nie pragn??y te? wolno?ci. Problem w tym, ?e nie ma czego? pomi?dzy. Jedynym sposobem, w jaki B!g m?g? nas przekona? do wolno?ci by? Egipt, kt?ry nie dawa? nam ?adnego innego wyboru. Paradoks wolno?ci – masz j? tylko wtedy, gdy inni sprawi?, ?e j? zaakceptujesz.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

WIELKA RADO?? W CALI

W tym miesi?cu w Cali w Kolumbii mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie, kt?re poruszy?o serca wielu os?b, w szczeg?lno?ci zespo?u Shavei Israel. Chcemy pogratulowa? rabinowi Aszerowi Abrabanelowi i jego ?onie ich ma??e?stwa i ?yczy? im wsp?lnego ?ycia pe?nego b?ogos?awie?stw, pokoju, harmonii i mi?o?ci. Rabin Asher bierze udzia? w dzia?aniach Shavei Israel i jest przedstawicielem organizacji w swoim mie?cie. Bardzo doceniamy jego cenn? prac? dla Shavei Israel i spo?eczno?ci Maguen Abraham w Cali w Kolumbii.
?
W ?lubie uczestniczyli Rav Shimon Yechua, wys?annik Shavei Israel w Kolumbii, a tak?e rabin Shmuel Tawil i Rav Yitzchack Abud z Meksyku, kt?rzy poprowadzili ceremoni? ?lubn? (mesader kiddushin). Rav Elad Villegas, dyrektor ACIC (Stowarzyszenie Wsp?lnot Izraela w Kolumbii), powiedzia? kilka s??w i wzni?s? toast za now? par?.

Pi?kne zdj?cia! ?lub dziesi?ciu par na raz!

W kwietniu, w o?rodku absorpcji prowadzonym przez Shavei Israel w Izraelu ?lub wzi??o 10 par z plemienia Bnei Menasze! Tych dwadzie?cia os?b znalaz?o si? w?r?d 102 nowych imigrant?w, kt?rzy przybyli do Ziemi ?wi?tej r?wnie? dzi?ki organizacji Shavei Israel. Wszyscy oni pochodz? z p??nocno-wschodniego stanu Mizoram, kt?ry graniczy z Birm? i Bangladeszem i zaraz po Manipur jest drugim najwi?kszym skupiskiem Bnei Menasze w Indiach. Nowi imigranci planuj? osiedli? si? w Nazarecie Illit w Izraelu, gdzie spo?eczno?? Bnei Menasze po opuszczeniu Kfar Hasidim mieszka od dawna rozwijaj?c si? szybko.

“Po zrealizowaniu swojego marzenia o zrobieniu aliji i o powrocie do narodu ?ydowskiego 10 m???w z Bnei Menashe ma teraz dodatkowy pow?d do ?wi?towania” – powiedzia? za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund. “Zostali powt?rnie po??czeni wi?zami ma??e?skimi w tradycji ?ydowskiej podczas ceremonii ?lubnej pod chup?. ?yczymy im wielkiego Mazal Tov oraz wielu sukces?w w swoim nowym pa?stwie?.
Bnei Menasze s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu Zagubionych Plemion wygnanych z ziemi Izraelskiej ponad 2700 lat temu przez imperium asyryjskie. Continue reading “Pi?kne zdj?cia! ?lub dziesi?ciu par na raz!”