Paraszat Ki Tawo

Paraszat Ki Tawo

Parsza w tym tygodniu rozpoczyna si? od opisu dw?ch nakaz?w, kt?re mo?na realizowa? jedynie na ziemi Izraela. Jest to ceremonia ofiarowania pierwszych plon?w i oddzielenie dziesi?cin. Obydwie micwy wykonuje si? z rado?ci?, celebruj?c bogactwo, kt?rym obdarowa? nas B!g. Obydwie poprzedzane s? specjalnymi b?ogos?awie?stwami. Znacz?ce, ?e b?ogos?awie?stwa te, cho? radosne w swojej naturze, odwo?uj? si? do tragicznych wydarze? z przesz?o?ci. Gdy ofiarowujemy pierwociny, wspominamy chwile kiedy inni podejmowali pr?by unicestwienia naszego narodu. Gdy przekazujemy dziesi?ciny o?wiadczamy, ?e nie by?y jedzone w czasie ?a?oby. Dlaczego przywo?ujemy tragedie w czasie triumfu? I jaki jest problem z jedzeniem dziesi?cin podczas ?a?oby po naszych bliskich?

Nasza tradycja ceni rado??. Jeste?my zobligowani do radowania si? podczas ?wi?t, zobligowani, by pom?c cieszy? si? oblubie?com i wypatrywa? rado?ci z wype?nionego spokojem osiedlania si? na naszej ziemi. Ta rado?? zawsze niesie ze sob? pami?? tragedii, kt?ra pomaga nam u?wiadomi? sobie jak bardzo szcz??liwi jeste?my teraz, a jednocze?nie zapobiega przekszta?ceniu si? rado?ci w przesadzony hedonizm. Co jest wi?c nie tak z przywo?ywaniem tej rado?ci w czasie ?a?oby? Rado?? nie jest zaprzeczeniem smutku, jest jego transformacj?. Najwi?ksz? przeszkod? w prze?ywaniu rado?ci jest zakaz prze?ywania straty, zakaz, kt?rym sami sobie obarczamy. W tym tygodniu widzimy, ?e ca?a rado??, nawet ta towarzysz?ca wype?nianiu przykaza?, musi by? trzymana w ryzach i rozumiana jako urzeczywistnienie tragedii, kt?re prze?yli?my, a nie jako ich zaprzeczenie.

Szabat Szalom!

Oby?my zostali zapisani w Ksi?dze ?ycia!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Wajera

Parsza Wajera

Wajera to historia przemocy, traumy i wykorzystania. Ka?de z czworga dzieci, kt?re pojawiaj? si? w naszej Parszy, jest ofiar? traumatycznego wydarzenia. A wydarzenia te s? efektem niespotykanej w swojej skali przemocy. Na pocz?tku Parszy B!g os?dza, skazuje i wykonuje wyrok na Sodomie. Zr?wnanie miasta z ziemi?, cho? zgodne z prawem i sprawiedliwe, poci?ga za sob? lawin? strasznych wydarze?, kt?re niemal unicestwiaj? nowopowstaj?cy nar?d Izraela.

Tu? przed spuszczeniem deszczu ognia i siarki na Sodom?, B!g wyprowadza Lota i jego dwie c?rki ze skazanego na zag?ad? miasta. Trafiaj? do jaskini w g?rach, przekonani, ?e ca?y ?wiat zosta? zniszczony. Samotne i przera?one, ale pe?ne najczystszych intencji siostry, upijaj? swojego ojca i wchodz? z nim w kazirodcz? relacj?. Nasi M?drcy oczyszczaj?c dziewcz?ta z zarzut?w uwiedzenia ojca, pot?piaj? Lota za bycie uwiedzionym. Trauma, kt?rej do?wiadczy? podczas zniszczenia Sodomy zamieni?a jego cynizm w tward? jak g?az oboj?tno?? wobec wszystkich, nawet w?asnych c?rek. W ten spos?b przemoc, kt?ra zniszczy?a Sodom? si?gn??a po dwie kolejne ofiary.

Nast?pnie Hagar i Izmael zostaj? wygnani z domu Abrahama. Hagar gubi si?, ko?czy jej si? woda, porzuca chorego syna pod drzewem. Ratuj? j? anio?owie, wskazuj?c studni?. Hagar opuszcza syna, gdy ten potrzebuje jej najbardziej. To lekcja, kt?r? wyci?gn??a z zag?ady Sodomy – B!g opu?ci? niegodziwych, wi?c ona opu?ci?a syna. Izmael prze?y?, ale ?miertelna oboj?tno??, kt?r? okaza?a mu matka, staje si? jego modus operandi. Jest wojownikiem i my?liwym, oboj?tnym na b?l innych. Trauma zniszczenia Sodomy tworzy ofiar?, kt?ra staje si? katem.

Na ko?cu mamy Abrahama i Izaaka. B!g wysy?a Abrahama w trzydniow? podr??, kt?ra ma by? zwie?czona ofiarowaniem jego syna. Po b?aganiach o ocalenie Sodomy i poniesieniu kl?ski, zag?ada Sodomy uczy Abrahama, ?e czasami zab?jstwo jest planem B!ga. Trauma zniszczenia Sodomy lada moment poch?onie kolejn? ofiar?. Izaak le?y ju? na o?tarzu. Wtedy pojawia si? anio?, wys?annik B!ga, i przerywa to wszystko. B!g zatrzymuje proces, kt?ry sam zainicjowa?.

Parsza Wajera zawiera dwie podstawowe lekcje na temat przemocy i traumy. Po pierwsze, trauma jest wynikiem ka?dej przemocy, bez wzgl?du na to, czy ma ona swoje prawne umocowanie i usprawiedliwienie, czy nie. Niezale?nie od powodu, rezultat jest zawsze destrukcyjny. Po drugie, obowi?zkiem ka?dego ?yda, a przede wszystkim rodzic?w, jest podejmowanie takich dzia?a?, by trauma nie by?a przenoszona na kolejne pokolenie. Zbrodnie pope?nione przeciwko dzieciom w tej Parszy, a? po dzi? dzie? niszcz? ?ycia dzieci na ca?ym ?wiecie. B!g wys?a? swojego anio?a, by ochroni? Izaaka, teraz wysy?a nas.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska