MI?DZYNARODOWE SEMINARIUM DLA  ?YD?W W NIGERII

MI?DZYNARODOWE SEMINARIUM DLA ?YD?W W NIGERII

Igbo to jedna z najwi?kszych grup etnicznych Nigerii. W?r?d nich znajduje si? oko?o 4000 os?b praktykuj?cych judaizm i definiuj?cych si? jako potomkowie zaginionego plemienia Izraela.

W tym tygodniu Nigeria zorganizowa?a siedmiodniowe seminarium dla ?yd?w, kt?re obejmuje wyk?ady, lekcje hebrajskiego, nauk? Tory oraz zaj?cia szabatowe. Emisariusz Shavei Israel, Gadi Bentley, wzi?? udzia? w tym wydarzeniu.

W Nigerii jest oko?o 70 wsp?lnot ?ydowskich za?o?onych na przestrzeni lat w r??nych momentach i przy r??nych okoliczno?ciach. Pierwsza i najwi?ksza spo?eczno?? ?ydowska w Lagos istnieje od ponad 20 lat. Wi?kszo?? z tych miejsc ma synagog? lub co najmniej jedno pomieszczenie do nauki, gdzie zbieraj? si? cz?onkowie spo?eczno?ci na codzienne nabo?e?stwa, podczas szabat?w i ?wi?t.

Niebawem wi?cej na temat seminarium. P?ki co kilka zdj??, kt?re dadz? Ci przedsmak.

OSOBISTE HISTORIE: ISAAC MU?OZ Z MEKSYKU

OSOBISTE HISTORIE: ISAAC MU?OZ Z MEKSYKU

Wsp??pracujemy z wieloma spo?eczno?ciami na ca?ym ?wiecie. Czasami opowiadamy Wam wi?cej o konkretnych osobach, kt?re zg?aszaj? si? na ochotnika jako przedstawiciele swpich gmin, instytucji, organizacji czy zwyk?ych grup ?ydowskich.

Te osoby na co dzie? pomagaj? nam organizowa? nasze dzia?ania w najlepszy mo?liwy spos?b i dociera? do wi?kszej liczby zainteresowanych w ich regionach. Jedn? z tych os?b jest Isaac Munoz z Meksyku, lider lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim z Beit Moshe.

Kontynuuj czytanie

Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas, wys?annik “Shavei Israel” w Portugalii, obecnie rozszerza swoj? dzia?alno?? na s?siedni? Hiszpani? – dom dla wielu spo?eczno?ci Bnei Anousim. Od niedawna zacz? wspiera? wsp?lnot? Alicante w codziennych aktywno?ciach. Rabbi Salas i wsp?lnota w Alicante maj? d?ug? histori? wsp?lnej przyja?ni i wsp??pracy.

Rabin sp?dza? w mie?cie oko?o 4 dni w miesi?cu ucz?c Tory. Za ka?dym razem coraz wi?cej uczestnik?w do??cza?o do grupy chc?cej przyj?? ?ydowskie dziedzictwo.

Obserwuj?c rosn?ce zainteresowanie nauk? Tory i odrodzeniem ?ydowskiego ?ycia religijnego w regionie, przewodnicz?cy lokalnej gminy zwr?ci? si? do spo?eczno?ci ?ydowskich w Hiszpanii o pomoc, kt?ra pozwoli?a Rabbiemu Salasowi po?wi?ci? wi?cej czasu na prac? w Alicante.

Odt?d rabin b?dzie co miesi?c sp?dza? tydzie? w tym mie?cie. Jego plany obejmuj? nauczanie Tory i ?ydowskiej tradycji, a tak?e organizowanie wszelkiego rodzaju wydarze?.

“Shavei Israel” ?yczy powodzenia Rabbiego Salasowi i Siyata Dishmaya w nowej dziedzinie jego dzia?alno?ci. Ch?tnie b?dziemy ?ledzi? wiadomo?ci o rozwoju i poprawie ?ycia ?ydowskiego w Alicante. Zapraszamy r?wnie? do obejrzenia fotografii: