SPE?NIANIE MARZE? I ZMIENIANIE ?YCIA

SPE?NIANIE MARZE? I ZMIENIANIE ?YCIA

Shlomit Chawngthu, m?oda kobieta z plemienia Bnei Menasze, wyemigrowa?a wraz z rodzicami i bra?mi do Izraela w 2017 roku. B?d?c jeszcze w Indiach, Shlomit uko?czy?a studia w dziedzinie biochemii, uzyskuj?c dyplom z wyr??nieniem. Jednak kiedy nadszed? czas, aby p?j?? do szko?y na studia piel?gniarskie w Izraelu, Szlomit uzna?, ?e koszty nauki s? zbyt wysokie.

Shavei Israel u?atwia program zapewniaj?c stypendia dla imigrant?w, takich jak Shlomit, aby mogli ko?czy? studia.

Za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, powiedzia?: ?Jeste?my naprawd? dumni ze Shlomita, a nasza organizacja z przyjemno?ci? pomaga jej spe?ni? marzenie o zostaniu piel?gniark?. W Izraelu brakuje piel?gniarek, dlatego pomagaj?c Shlomit i innym osobom podobnym do niej, nie tylko zapewniamy jej ?cie?k? kariery, ale tak?e pomagamy spo?ecze?stwu Izraela jako ca?o?ci?.

Shavei Israel jest wdzi?czny hojnym darczy?com w Singapurze, kt?rzy wsparli Shlomit.

Obecna grupa sk?ada si? tylko z dw?ch student?w po tym, jak trzech innych zrezygnowa?o z powodu trudno?ci finansowych i braku funduszy.?Teraz jeste?my zdeterminowani, aby upewni? si?, ?e wszyscy, kt?rzy chc? wzi?? udzia? w tych programach, mog? i b?d? w stanie je sko?czy?. Aby wesprze? stypendium lub przekaza? darowizn?,?kliknij tutaj?.?Z g?ry dzi?kuj?!