DZIEWCZYNKI W CHILE UCZ? SI? O SZABACIE

DZIEWCZYNKI W CHILE UCZ? SI? O SZABACIE

“Haszem pob?ogos?awi? si?dmy dzie? i u?wi?ci? go …?

Kiedy? pisali?my o tym, ?e rabin Avraham Latapiat z Chile zorganizowa? specjalne zaj?cia i warsztaty dla dzieci ze spo?eczno?ci ?ydowskiej, aby nauczy? ich znaczenia szabatu i wszystkich obyczaj?w z nim zwi?zanych. W drugim semestrze w miejskiejj ?ydowskiej szkole dziennej Rabbanit Esther Miriam Latapiat kontynuowa?a spotkania k?ad?c szczeg?lny nacisk na rado?? i przyjemno?? jakie niesie szabat. Rabbi i Rabbanit Latapiat zach?cali tak?e rodzic?w do dzielenia si? tym pi?knym do?wiadczeniem ze swoimi dzie?mi.

Read more