Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion – wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel

Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion – wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel

Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion? Wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel

Podczas niedawnego spotkania Minister Aliji i Absorbcji Penina Tamanu-Shata o?wiadczy?a Michaelowi Freundowi, ?e ??realizuje plany sprowadzenia, z p??nocno-wschodnich Indii do Izraela kolejnych 722 cz?onk?w spo?eczno?ci Bnei Menasze.

W ci?gu ostatnich dw?ch dekad Freund – za?o?yciel i prezes Shavei Israel ? sta? na czele dzia?a? pomagaj?cych Bnei Menasze powr?ci? do narodu ?ydowskiego. To grupa, kt?ra twierdzi, ?e pochodzi z jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraelskich. W du?ej mierze dzi?ki wysi?kom Shavei Israel, w Izraelu mieszka obecnie ponad 4000 Bnei Menasze.

Freund, kt?ry dorasta? w Nowym Jorku, jest absolwentem Uniwersytetu Princeton, posiada tytu? MBA Uniwersytetu Columbia i jest wsp??autorem dw?ch ksi??ek.

The Jewish Press: Kim dok?adnie s? Bnei Menasze?

Michael Freund: S? potomkami plemienia Menaszego, jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion, kt?re zosta?y wygnane z Ziemi Izraela ponad 27 wiek?w temu przez Imperium Asyryjskie. Obecnie mieszkaj? w p??nocno-wschodniej cz??ci Indii, g??wnie w stanie Mizoram i Manipur, wzd?u? granic z Birm? i Bangladeszem.

Pomimo tak d?ugiej w?dr?wki na wygnaniu, nigdy nie zapomnieli, kim s? ani sk?d pochodz?. Od zawsze pami?taj? dok?d kiedy? mieli nadziej? wr?ci?: do Syjonu. Niewiarygodne, ?e mimo i? byli odci?ci od reszty ludu Izraela przez pokolenia, trzymali si? swojej to?samo?ci, nadal praktykowali judaizm i nigdy nie stracili wiary, ?e w ko?cu po??cz? si? z reszt? narodu ?ydowskiego.

Ilu jest w Indiach Bnei Menasze i jaki rodzaj judaizmu praktykuj??

Do tej pory byli?my b?ogos?awieni, mog?c sprowadzi? ponad 4000 Bnei Menasze do Izraela, a kolejne 6500 w Indiach czeka na przybycie. Bnei Menasze s? rozproszone w ponad 50 spo?eczno?ciach w p??nocno-wschodnich Indiach. Ka?da z nich ma w?asn? synagog?.

Przez wieki praktykowali biblijn? form? judaizmu, przestrzegaj?c szabatu, przestrzegaj?c koszerno?ci, obchodz?c ?wi?ta i przestrzegaj?c praw czysto?ci rodzinnej. Jeszcze sto lat temu dprawiali obrz?dy ofiarne.

Co ciekawe, nie byli ?wiadomi ani ?wi?ta Purim, ani Chanuki, kt?re upami?tniaj? wydarzenia, kt?re mia?y miejsce stulecia po wygnaniu ich przodk?w. W latach 80., kiedy po raz pierwszy nawi?zali kontakt z nie?yj?cym ju? rabinem Eliyahu Avichailem z Jerozolimy, przyj?li wsp??czesny judaizm ortodoksyjny, kt?rym wiernie praktykuj? do dzi?.

Wiele razy odwiedza?em ich spo?eczno?ci w Indiach i jest to naprawd? niezwyk?y widok. Wszyscy m??czy?ni nosz? jarmu?ki, a wielu ma tzitzit zwisaj?cy spod koszul, podczas gdy kobiety ubieraj? si? skromnie.

Jak po raz pierwszy zwi?za?e? si? z Bnei Menashe?

Zrobi?em alij? z Nowego Jorku w 1995 roku, a kiedy Benjamin Netanjahu zosta? wybrany premierem w 1996 roku, mianowa? mnie na zast?pc? dyrektora ds. Komunikacji w Kancelarii Premiera pod kierownictwem b?ogos?awionej pami?ci Davida Bar-Illana.

Pewnego dnia, wiosn? 1997 r., nadesz?a ma?a pomara?czowa koperta zaadresowana do premiera od przyw?dc?w spo?eczno?ci Bnei Menasze. Korespondencja przechodzi?a przez moje biurko, wi?c otworzy?em i przeczyta?em list. To by? bardzo emocjonalny apel, prosz?c o pozwolenie Bnei Menasze na powr?t do Izraela po 2700 latach.

Szczerze m?wi?c, na pocz?tku my?la?em, ?e to szale?stwo. Ale w li?cie by?o co? bardzo szczerego i serdecznego, wi?c zdecydowa?em si? na niego odpowiedzie?. Potem, kiedy spotka?em si? z cz?onkami wsp?lnoty, dowiedzia?em si? wi?cej o ich historii, tradycjach i zwyczajach, przekona?em si? – cho? mo?e si? to wydawa? dziwne – ?e w rzeczywisto?ci s? oni naszymi zagubionymi bra?mi i ?e musimy im pom?c.

Zacz??em wi?c walczy? z barierami biurokracji i zorganizowa?em alij? dla du?ych grup Bnei Menasze.

Czy wszyscy akceptuj? ich jako ?yd?w?

W 2004 roku zwr?ci?em si? do naczelnego rabina sefardyjskiego Izraela Szlomo Amara i poprosi?em go o zbadanie tej sprawy. Po wykonaniu tego, na spotkaniu w marcu 2005 r. Rabin Amar o?wiadczy?, ?e Bnei Menasze to ?Zera Yisrael? – czyli potomkowie Izraela jako zbiorowo?ci. Dlatego, ?e zostali odci?ci od reszty ?yd?w na tak d?ugo, ka?da osoba musi przej?? formalny proces konwersji.

Wszystkie 4000 Bnei Menasze w Izraelu zosta?o nawr?conych przez Naczelnego Rabinata Izraela, wi?c s? tak samo ?ydami jak ty czy ja. To fascynuj?ce, ?e grupa tak d?ugo odci?ta wraca teraz do Izraela.

Po prostu otw?rz kt?r?kolwiek z ksi?g Prorok?w, a zobaczysz, ?e wszystkie one m?wi? o zgromadzeniu wygna?c?w, w tym Judy i Izraela – co oznacza dziesi?? zaginionych plemion. Izajasz m?wi: ?I stanie si? w owym dniu, ?e zabrzmi wielki szofar i przyjd? zgubieni w ziemi asyryjskiej? (27:13). Jest to wyra?ne odniesienie do plemion wygnanych przez Asyryjczyk?w.

A w Jeremiaszu (3:18) Haszem obiecuje: ?W owych dniach dom Judy b?dzie chodzi? z domem Izraela i po??cz? si? z kraju na p??nocy do kraju, kt?ry da?em waszym przodkom jako dziedzictwo. ?

Powr?t Bnei Menasze, kt?rzy s? potomkami domu Izraela, jest pocz?tkiem wype?nienia tych tysi?cletnich obietnic. Dlatego uwa?am, ?e jest to znacz?cy krok naprz?d w procesie odkupienia.

Jak opisa?by? ich zaabsorbowanie do spo?ecze?stwa Izraela?

Imigranci Menasze maj? co najmniej dyplom uko?czenia szko?y ?redniej, niekt?rzy maj? dyplomy z indyjskich szk?? wy?szych i uniwersytet?w. Wielu m?wi po angielsku. Wszyscy maj? smartfony w Indiach, wi?c znaj? zachodnie zwyczaje i uwa?nie ?ledz? wiadomo?ci z Izraela.

M?odzi m??czy?ni s?u?? w IDF, a wielu ochotnik?w wst?puje do elitarnych jednostek bojowych. Coraz wi?cej ludzi w spo?eczno?ci ko?czy izraelskie kolegia z dyplomami od pracy socjalnej czy w in?ynierii. Niekt?rzy m??czy?ni otrzymali ?wi?cenia rabinackie.

Oczywi?cie jako nowi imigranci stoj? przed wieloma wyzwaniami, ale Bnei Menasze s? zagorza?ymi syjonistami i uwa?nymi ?ydami i s? zdeterminowani, aby zacz?? w Izraelu ?ycie od nowa.

Kiedy nast?pna grupa Bnei Menasze zrobi alij??

Podczas mojego ostatniego spotkania z Minister Aliji i Absorpcji Penina Tamanu-Shata wyja?ni?a, ?e powinni?my rozpocz?? przygotowania do sprowadzenia pierwszej grupy 250 imigrant?w z ca?kowitej liczby 722 w listopadzie. Pozosta?a cz??? w 2021 r. Ale to oczywi?cie zale?y od finansowania.

Zgodnie z ustaleniami z rz?dem Shavei Israel musi pokry? r??ne koszty, takie jak przelot i transport Bnei Menasze z Indii do Izraela, kt?re wynosz? 1000 USD na imigranta. Musimy wi?c zebra? niezb?dne fundusze.

Opr?cz Bnei Menasze pracujesz tak?e z innymi ?zagubionymi? spo?eczno?ciami. Mo?esz nam troch? o nich opowiedzie??

Za?o?y?em Shavei Israel, aby dotrze? do zaginionych plemion i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich oraz pom?c im ponownie po??czy? si? z ich korzeniami. Opr?cz Bnei Menasze z Indii, przez wiele lat pracowali?my z chi?skimi ?ydami z Kaifeng w Chinach; Bnei Anousim (lub ?Marranos?) z Hiszpanii, Portugalii i Ameryki Po?udniowej; potomkami ?yd?w, kt?rzy prze?yli w Polsce Holocaust, ?ydami Subbotnika z Rosji, a tak?e innymi grupami.

Robimy to, poniewa? czuj?, ?e ponosimy historyczn?, moraln? i religijn? odpowiedzialno?? za pomoc tym, kt?rzy kiedy? byli cz??ci? naszego narodu. Jak wiemy, nar?d ?ydowski w ci?gu ostatnich 2000 lat by? prze?ladowany i torturowany, masakrowany i wyp?dzany cz??ciej ni? jakikolwiek inny nar?d na ziemi. Po drodze wielu ludzi zosta?o od nas oderwanych, ale jako? uda?o im si? zachowa? poczucie ?ydowskiej ?wiadomo?ci lub wi?zi.

A w ostatnich dziesi?cioleciach rosn?ca liczba ?ydowskich potomk?w puka do naszych zbiorowych drzwi, chc?c ponownie po??czy? si? z narodem ?ydowskim. Po tym wszystkim, co prze?yli ich przodkowie – czy to z r?k Inkwizycji, komunist?w, czy nazist?w – jak mo?emy si? od nich odwr?ci??

Oryginalny artyku?: https://www.jewishpress.com/sections/features/bringing-home-one-of-the-lost-tribes-an-interview-with-rabbi-michael-freund-founder-of-shavei-israel/2020/09/10/

Cz?owiek stoj?cy za Shavei Israel w Norwegii ? Arvid Bjerga

Cz?owiek stoj?cy za Shavei Israel w Norwegii ? Arvid Bjerga

Shavei Israel wsp??pracuje z wieloma spo?eczno?ciami na ca?ym ?wiecie, co jest mo?liwe dzi?ki ci??kiej pracy i po?wi?ceniu naszych pracownik?w i wolontariuszy. Z drugiej strony istnieje r?wnie? wiele spo?eczno?ci wsp??pracuj?cych z Shavei, w tym w Skandynawii. Jednym z naszych najbardziej oddanych zwolennik?w jest Arvid Bjerga, kt?ry rok temu za?o?y? norweski oddzia? Shavei Israel.

Arvid Bjerga dorasta? w g??boko uduchowionym domu syjonistycznym w Norwegii. R?s? ucz?c si? historii ?yd?w, Holokaustu i narodzin pa?stwa Izrael. Jako dziecko s?ucha? opowie?ci dziadka o historii i proroctwach na temat powrotu ?yd?w do Syjonu i odbudowie narodu. Dorasta? z uczuciem fascynacji i podekscytowania. ?Syjonizm jest ruchem praw cz?owieka. Nawet jako ateista mo?esz dostrzec prawo ludzi do odbudowy ?ycia na ziemi, z kt?rej kiedy? zostali wygnani. Bior?c pod uwag? tragiczn? histori? narodu ?ydowskiego oczywiste jest, aby mogli oni powr?ci? na ziemi?, kt?ra jest sercem narodu ?- m?wi Arvid.

Zainteresowanie i zrozumienie przesz?o?ci narodu ?ydowskiego przez Arvida jest bardzo du?e. Pod koniec lat 80. mieszka? i pracowa? w kibucu w p??nocnym Izraelu. Tam przeczyta? nie tylko wiele ksi??ek o wsp??czesnym ruchu syjonistycznym, ale tak?e o historii ?yd?w etiopskich i Bnei Menashe z p??nocno-wschodnich Indii. To rozbudzi?o jego zainteresowanie ?egzotycznymi? ?ydami i ponownie zainteresowa?o zaginionymi plemionami Izraela.

W 2018 roku Arvid przyjecha? do Izraela z wizyt? i zwi?za? si? z Shavei Israel. Organizacja specjalizuje si? w sprowadzaniu ?zagubionych? i ?ukrytych? ?yd?w z ca?ego ?wiata do ich dziedzictwa i do Pa?stwa Izrael. Spotka? si? z za?o?ycielem i prezesem Michaelem Freundem, po czym postanowili otworzy? oddzia? Shavei Israel w Norwegii.

Do dzi? Arvid rozmawia z chrze?cija?skimi i syjonistycznymi grupami w Norwegii o antysemityzmie, zaginionych plemionach Izraela i ich powrocie oraz o swojej pracy z Shavei Israel. Dzi?ki pracy Arvid Shavei Norway ma rosn?c? baz? ponad 600 obserwuj?cych dzia?alno?? online, a tak?e wielu zwolennik?w i darczy?c?w.

Arvid Bjerga i jego praca pokazuj? naprawd? niezwyk?? histori? indywidualnej pasji, kt?ra mo?e wspiera? ca?y nar?d.

Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga

Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga

Gdy panuj? ciemno?ci, pojawia si? nadzieja. Gdy kto? popada w g??biny grzechu, ?wiat?o go odnajdzie i poprowadzi ku odkupieniu. To w zasadzie wydaje si? nieprawdopodobne, bo do?wiadczenie cz?sto przekonuje nas o czym? zupe?nie innym . Jednak?e Moj?esz pociesza sw?j lud, m?wi?c, ?e nawet w najciemniejszej chwili, kt?r? sami stworzyli ? a mo?e w?a?nie szczeg?lnie w?wczas – zaczyna si? odkupienie. Jeremiasz trafnie prorokuje to przes?anie: “z dala B?g ukaza? mi si? …” (Jeremiasz 31: 2). Tu Jeremiasz wypowiada si? jak echo Paraszy Weetchanan, kt?r? ZAWSZE czytamy w Szabat po Tisza Be-Aw: “A stamt?d (miejsca grzechu i wyobcowania ) b?dziesz szuka? Boga i Go znajdziesz, poniewa? szuka?e? Go z ca?ego serca i duszy swojej? (Dwarim 4:29).

Read more