Parasza Ki Tisa

Parasza Ki Tisa

W aktualnej Parszy, tuż po ukończeniu dość długich instrukcji dotyczących budowy Miszkanu, Tora informuje nas, że dzieci Izraela powstrzymały się od tworzenia Miszkanu w czasie Szabatu. Dlaczego? Dlaczego obowiązek powstrzymania się od pracy w Szabat przewyższa nasz obowiązek budowy domu dla B!ga w naszym świecie i czego uczy nas o Szabacie?

Miszkan i późniejsza Świątynia to miejsce, które stworzyło warunki niezbędne do tego, 

by B!g zamieszkał w naszym narodzie. Ponieważ była to struktura fizyczna, stworzona raz 

w sferze fizycznej i duchowej, z pominięciem zniszczenia lub uszkodzenia, nie było już potrzeby angażowania się w jej tworzenie. Szabat to budowla, którą tworzymy w czasie. 

Pozwala ona na zamieszkanie B!ga  w naszym życiu, naszych domach, rodzinach, społecznościach i narodach. To projekt, w który można się nieustannie angażować, 

i który nie ma żadnych ograniczeń. Tak więc Szabat jest zdecydowanie lepszym domem 

dla B!ga niż był nim Miszkan, i nie poświęcamy znaczenia tego poprzedniego przed kolejnym. Szabat to oryginalny dom, który B!g wyznacza dla siebie, a także budowla, która daje nam wszystkim szansę dotknąć wieczności.

Szabat Szalom,

Yehoshua

STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

Do ko?ca lat 80. ?ycie w wielu rosyjskich osadach, takich jak wie? Wysoki w obwodzie woroneskim konieczne by?o u?ywanie ceglanych piec?w do ogrzewania budynk?w i gotowania potraw. Rosyjski piec zaprojektowano tak, aby utrzymywa? ciep?o przez d?ugi czas i kt?ry spe?nia? halachiczne wymagania dotycz?ce przestrzegania przepis?w dotycz?cych szabatu i ?wi?t. Wp?yn??o to bezpo?rednio na styl ?ycia najwi?kszej spo?eczno?ci ?ydowskiej czyli Subbotnik?w mieszkaj?cych w okolicy.

Przygotowuj?c si? do szabatu, ?wi?t ?ydowskich, pieczenia macy na Pesach, a nawet codziennego sprz?tania, mieszka?cy Wysokiego u?ywali prymitywnych, cz?sto samodzielnie wykonanych narz?dzi, powszechnych w?r?d ch?opstwa, a ich historia si?ga staro?ytnych czas?w pa?stwa rosyjskiego. W ramach bada? kulturowych Centrum Ma?ani Shavei Israel z przyjemno?ci? dzielimy si? zdj?ciami takich urz?dze?, kt?re zosta?y zachowane w zbiorach Muzeum Historii ?yd?w Subbotnik w Wysoki, a tak?e w prywatnych domach.

W?r?d narz?dzi przedstawionych poni?ej mo?na zobaczy? szerokie i d?ugie, dobrze strugane deski do gotowania, ubijaki do ciasta, miski i korki na m?k? i wod?, drewniane ?opaty do wk?adania i wyjmowania ?ywno?ci wewn?trz kuchenki, wa?ki i no?e. Szczeg?ln? uwag? nale?y zwr?ci? na autentyczne urz?dzenie o nazwie pestrilka – metalowy kilof do robienia otwor?w w surowym p?acie macy, kt?ry kobiety z Wysoki zwykle piecz? same dla ca?ej wioski.

PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

W zesz?ym tygodniu dziewcz?ta i kobiety ze spo?eczno?ci Bnei Anousim z Cali w Kolumbii przygotowa?y si? na szabat, bior?c udzia? w specjalnym wydarzeniu Shavei Israel pieczenia cha?ki.

Pod nadzorem rabina Szymona Jehoszuy, wys?annika Shavei w regionie, skorzystali z okazji, aby zag??bi? si? w znacz?ce do?wiadczenie pieczenia cha?y. Dowiedzieli si? o duchowym znaczeniu ka?dego sk?adnika i wype?nili przykazanie hafrashat challah (oddzielaj?c porcj? ciasta przed pieczeniem) i odm?wili modlitwy za siebie i swoich bliskich.

Maguen Abraham, nasza spo?eczno?? w Cali, jest tylko jedn? z 12 kolumbijskich spo?eczno?ci ?ydowskich nale??cych do ACIC – Asociaci?n de Comunidades Israelitas de Colombia (Stowarzyszenie Wsp?lnot ?ydowskich w Kolumbii). Dzi? liczy ponad 100 cz?onk?w i ma trzy zwoje Tory.

Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

artyku? Shimon Cohen

Po tym jak Sara zainteresowa?a si? judaizmem odkry?a, ?e jest potomkini? Marranosa. Historyczny i osobisty kr?g si? zamkn??.

Arutz Sheva rozmawia? z Sar? Israel, potomkini? Marranos  – ?yd?w zmuszonych do przej?cia na chrze?cija?stwo podczas hiszpa?skiej inkwizycji –  kt?ra znalaz?a drog? powrotn? do judaizmu w swojej rodzinnej Hiszpanii.

Sara wyja?ni?a, ?e ??jej matka przesz?a duchowy proces poszukiwania, ale nie odnalaz?a si? w ?adnej religii dop?ki nie odkry?a judaizmu. Wtedy poczu?a, ?e to w?a?nie miejsce prawdziwego Boga, do kt?rego ona nale?y. Jej matka wg??bi?a si? w judaizm, kt?rym w ko?cu Sara r?wnie? si? zainteresowa?a. P??niej Sara wzi??a udzia? w spotkaniu szabatowym zorganizowanym przez wys?annik?w Shavei Israel, kt?rzy przybyli do Hiszpanii. (Shavei Israel to izraelska organizacja, kt?ra pomaga zaginionym i ukrytym ?ydom powr?ci? do swoich korzeni).

?Podczas kolacji szabatowej rozmawiano o Marranos? m?wi Sara, wyja?niaj?c, ?e pocz?tkowo nie widzia?a ?adnego zwi?zku mi?dzy t? grup?, a ni? i jej rodzin?. Pragn??a zwyczajnie do??czy? do narodu ?ydowskiego. Ale podczas tego Szabatu rozmowa toczy?a si? wok?? tradycyjnych zwyczaj?w, kt?re zachowa?y si? w?r?d Marran?w z pokolenia na pokolenie, zakorzenione w judaizmie.

Dyskusja sprawi?a, ?e ??przypomnia?a sobie zwyczaje kt?re panowa?y w jej w?asnym domu. Pami?ta?a mi?dzy innymi ?amanie kieliszka na weselach, czego nikt w rodzinie nie m?g? jej wyja?ni?.

Sara opowiada r?wnie?, ?e w domu babci z nieznanego jej powodu  by?y dwie kuchnie. Nikt nie wiedzia? dlaczego i nikt o to nie pyta?. Rodzina zwyczajnie przyzwyczai?a si? do tego. Kiedy zmar?a jej babcia, umie?cili j? na pod?odze, w przeciwie?stwie do panuj?cego w okolicy zwyczaju chrze?cija?skiego. P??niej, kiedy Sara rozmawia?a z wolontariuszami w ?ydowskiej organizacji poch?wku w Madrycie, odkry?a, ?e ??jest to r?wnie? ?ydowski zwyczaj. (W judaizmie je?li osoba umiera w domu, to martwe cia?o k?adzie si? na pod?odze i przykrywa, dop?ki nie zostanie przygotowane do poch?wku).

Rozmowa, kt?r? Sara odby?a po Szabacie z wys?annikami Shavei Israel o jej zwyczajach rodzinnych, zamkn??a dla niej kr?g. Ona, kt?ra chcia?a nawi?za? kontakt z narodem ?ydowskim, odkry?a, ?e ??w rzeczywisto?ci by?a jego cz??ci? – cz??ci?, kt?ra musia?a porzuci? judaizm i w?drowa? przez setki lat.

W swojej ksi??ce Repaired Vessels (opublikowanej w j?zyku hebrajskim) Sara opisuje, jak ona i jej syn Baruch poradzili sobie z przystosowaniem si? do ?ycia ?ydowskiego w ma?ej hiszpa?skiej wiosce, gdzie wraz z rodzin? przeszli pierwsze etapy konwersji. Z jednej strony by?o to bardzo trudne, poniewa? nikt we wsi nie by? religijnym ?ydem, ani nie mia? poj?cia o judaizmie. Z drugiej strony Sara bardzo dobrze porozumiewa?a si? z mieszka?cami wioski. Wie?niacy rozumieli i szanowali jej wyb?r. Towarzyszyli procesowi wej?cia w judaizm i ostatecznemu przeniesieniu si? do Madrytu.

Kiedy rodzina dotar?a do Madrytu, praktykowanie judaizmu sta?o si? znacznie ?atwiejsze dzi?ki du?ej populacji ?ydowskiej. Po przej?ciu kolejnego etapu konwersji w Madrycie rodzina przeprowadzi?a si? do Izraela, aby zako?czy? j? ca?kowicie, osiedlaj?c si? w Beit El.

Kiedy zapytali?my Sar? o statystyki, kt?re m?wi? o dziesi?tkach milion?w potomk?w Marranos w Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Hondurasie i innych krajach odpowiada, ?e jej zdaniem jest to jedna z oznak odkupienia. ?Jest obietnica od Boga, ?e ??wszystkie dusze powr?c?, aby odkupienie si? zako?czy?o – to jest zdecydowanie znak, ?e ten czas nadchodzi?. Jednak wed?ug Sary ka?dy przypadek musi zosta? dog??bnie zbadany. Mo?liwe jest przecie?, ?e przez lata pojawi?o si? wiele ludzi, kt?rzy chcieli nale?e? do narodu intelektualist?w, lider?w i ludzi wp?ywowych wcale nie b?d?c jego cz??ci?.

DZIEWCZYNKI W CHILE UCZ? SI? O SZABACIE

DZIEWCZYNKI W CHILE UCZ? SI? O SZABACIE

“Haszem pob?ogos?awi? si?dmy dzie? i u?wi?ci? go …?

Kiedy? pisali?my o tym, ?e rabin Avraham Latapiat z Chile zorganizowa? specjalne zaj?cia i warsztaty dla dzieci ze spo?eczno?ci ?ydowskiej, aby nauczy? ich znaczenia szabatu i wszystkich obyczaj?w z nim zwi?zanych. W drugim semestrze w miejskiejj ?ydowskiej szkole dziennej Rabbanit Esther Miriam Latapiat kontynuowa?a spotkania k?ad?c szczeg?lny nacisk na rado?? i przyjemno?? jakie niesie szabat. Rabbi i Rabbanit Latapiat zach?cali tak?e rodzic?w do dzielenia si? tym pi?knym do?wiadczeniem ze swoimi dzie?mi.

Read more