Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t – Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t

Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t – Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t

“Znacznie bardziej ni? ?ydzi przestrzegali i strzegli Szabatu, Szabat strzeg? nar?d ?ydowski” (Ahad Haam)

Najbardziej szczeg??owy opis ?wi?t ?ydowskich przedstawiono w 23 rozdziale Ksi?gi Kap?a?skiej (Wajikra), w Parszat Emor. Ten zbi?r przepis?w ?adnie wpasowuje si? w sekwencj? praw w ksi?dze Wajikra. O czym jest ta ksi?ga? Mo?na na to odpowiedzie? jednym s?owem ? o kedusza (?wi?to?ci). Kedusza objawia si? w r??ny spos?b i ksi?ga Wajikra przedstawia nam wszystkie sfery, w kt?rych mamy odnale?? i wykaza? kedusz? w naszym ?yciu.

Opis zaczyna si?, od ?Keduszat Makom? – ?wi?to?ci zwi?zanej z miejscem ?wi?tyni. To miejsce, kt?re pomie?ci obecno?? Boga wymaga zaostrzonego przestrzegania prawa czysto?ci, s?u?by ?wi?tynnej i rytua?u. Pierwsze kilka rozdzia??w skupia si? wi?c na procesie s?u?by w ?wi?tyni. Tu te? Tora m?wi o tych, kt?rzy nie mog? wej?? do ?wi?tyni ze wzgl?du na brak ?wi?to?ci.

Kedusza znajduje si? w ?wi?tyni, ale tak?e w domu. Gdy kto? rozr??nia zwierz?ta czyste od nieczystych oraz przestrzega przepis?w koszerno?ci uboju, wtedy kedusza pojawia si? w jego domu. Natomiast, gdy kto? m?wi ?le o bli?nich i ?le traktuje ludzi, wtedy kedusza odchodzi i mo?e nawet pojawi? si? kara w postaci choroby Carat. Read more