Paraszat Szoftim – Drzewa i lito??

Paraszat Szoftim – Drzewa i lito??

Samuel David Luzzatto by? w?oskim uczonym ?ydowskim, filozofem, t?umaczem, poet? i egzeget? biblijnym przynale??cym do uczonych uznaj?cych tradycj? dos?ownego interpretowania Tory, zwanych ?pasztanim?. Mieszka? we W?oszech i odegra? wa?n? rol? w rozwoju w?oskich badaczy Biblii. Jako jeden z inicjator?w organizacji “M?dro?? Izraela” i by? prekursorem religijnego syjonizmu, w swoim niezwyk?ym komentarzu do Tory przekaza? nam swoj? pi?kn? my?l na temat wersetu, kt?ry czytamy w paraszy w tym tygodniu.

“Je?eli b?dziesz oblega? jakie? miasto przez d?ugi czas, walcz?c przeciwko niemu, aby je zdoby?, nie niszcz jego drzew podnosz?c na nie siekier?, bo z nich mo?esz si? ?ywi?; nie wycinaj ich wi?c, bo czy? drzewo polne jest cz?owiekiem, aby mia?o by? przez ciebie oblegane?”

Read more