Paraszat Szemot

Paraszat Szemot

Na pocz?tku Parszy Szmot, kiedy c?rka faraona otwiera koszyk, w kt?rym le?y Moj?esz i rodzi si? w niej wsp??czucie, m?wi: ?On jest z Hebrajczyk?w? (Szmot 2:6). Czego uczy nas to stwierdzenie? Czytali?my przed chwil?, ?e matka i ojciec ch?opca pochodz? z plemienia Lewiego, jak wi?c mog? nie wiedzie?, ?e jest ?ydem? O?wiadczenie to daje nam wiedz? nie na temat Moj?esza, ale raczej na temat c?rki faraona. Zobaczy?a ?ydowskiego ch?opca, i cho? jej w?asny ojciec rozkaza? zabi? wszystkie ?ydowskie niemowl?ta p?ci m?skiej, a za niewykonanie rozkazu ustanowi? kar? ?mierci, ulitowa?a si? nad nim i uratowa?a mu ?ycie. By?o to pierwsze w historii prze?ladowanie ?yd?w, za? c?rka faraona by?a pierwszym cz?owiekiem, kt?ry po?o?y? na szali swoje ?ycie, by nas ratowa?. By?a pierwszym cz?owiekiem przeciwstawiaj?cym si? tyranii religijnej nienawi?ci i antysemityzmowi. By?a pierwsz? Sprawiedliw? Po?r?d Narod?w ?wiata. 

Dlaczego Tora opisuje dzieci?stwo Moj?esza? Dlaczego nie zaczyna tej opowie?ci od fragmentu o gorej?cym krzewie i powo?aniu Moj?esza do wyzwolenia Izraela? Opowiadaj?c o empatii i heroizmie c?rki faraona, Tora uczy nas, ?e ca?y nasz nar?d istnieje dzi?ki odwadze jednej kobiety, nie-?yd?wki, kt?ra zaryzykowa?a w?asne ?ycie, by uratowa? ?ydowskiego ch?opca. ?yj?cy wsp??cze?nie ?ydzi zawdzi?czaj? swoje istnienie tej w?a?nie pierwszej Sprawiedliwej. Nasze odkupienie zacz??o si? od jej aktu odwagi. 

Ca?a nasza historia usiana jest okresami nietolerancji i antysemityzmu. Zag?ada europejskich ?yd?w by?a ostatecznym wyrazem tej nienawi?ci. Czasy ciemno?ci rozja?nia?o jednak ?wiat?o akt?w mi?o?ci, dokonywanych przez naszych nie?ydowskich przyjaci?? i s?siad?w. Holokaust by? bezprecedensowym przyk?adem, kiedy nie-?ydzi ryzykowali swoje bezpiecze?stwo i ?ycie, by nas ratowa?. Parsza Szmot naucza, ?e jeste?my winni tym ludziom dozgonn? wdzi?czno??. Pokazuje, ?e istnienie naszego narodu zale?y od ich gotowo?ci do po?wi?cenia wszystkiego. 

Szmot jest ksi?g? naszego odkupienia, modelem ca?ej ?ydowskiej historii, co za tym idzie,  tak?e ostatecznego odkupienia – oby szybko nadesz?o. Widzimy zatem, ?e u podstaw naszego odkupienia le?? bezinteresowno?? i pe?ne samopo?wi?cenia dzia?ania nie-?yd?w. Dlaczego nasze odkupienie zaczyna si? od aktu mi?osierdzia kogo? spoza naszego narodu? ?eby?my wiedzieli, ?e nasze odkupienie nie dotyczy jedynie nas, ani nie wydarzy si? tylko dzi?ki naszym dzia?aniom. Nasze odkupienie dope?ni si?, gdy obejmie ca?y ?wiat. A nasza t?sknota za nim nie zostanie zaspokojona, dop?ki nie b?dzie t?sknot? za odkupieniem wszystkich. 

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?, 

Yehoshua