Paraszat Behaalotecha – Prac? i ?piewem

Paraszat Behaalotecha – Prac? i ?piewem

I przem?wi? B?g do Moj?esza: We? lewit?w i oczy?? ich … Dlaczego? Aby przygotowa? Lewit?w do s?u?by w ?wi?tyni. Nie ma tu znaczenia wiek, w kt?rym si? tego dokonuje. Nasza parasza k?adzie nacisk na opis procedury, kt?ra przygotowuje lewit?w do wznios?ej funkcji s?u?enia w ?wi?tyni.

A jaka dok?adnie jest ich rola i misja? Co nale?y do ich obowi?zk?w?

Raszi pomaga nam, to zrozumie? komentuj?c ten fragment Tory: (Ksi?ga Liczb 8: 5-19)

Read more

Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!

Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!

Nie tylko w paraszy Kedoszim s?yszymy przykazanie o ?wi?to?ci, wr?cz ca?a Ksi?ga Waikra zape?nia swoje strony poj?ciem ?wi?to?ci (kedusza); Od kedusza ?wi?tyni, do indywidualnych rytua??w i ?wi?to?ci tabernakulum. Jaki by? cel przekazania wszystkich tych intensywnych “?wi?tych” praw natychmiast po otrzymaniu Tory na Synaju?

Po uwolnieniu ?yd?w z niewoli i nast?pnie po skierowaniu ich krok?w w kierunku Ziemi Obiecanej, B?g nakazuje swojemu ludowi budow? Tabernakulum mimo, ?e znajduj? si? nadal na pustyni. W ten spos?b B?g chce nauczy? lud Izraela rozr??niania mi?dzy ?wi?tym (kodesz), a przyziemnym (hol). Aby ?y? w ?wi?to?ci (kedusza) ludzie musz? nauczy? si? ca?ej ksi?gi po?wi?conej tej wznios?ej tematyce. Jest to temat, kt?ry porusza wiele emocji, wiele wymiar?w i wiele przykaza?.

Read more