Bet El odzyskane – Paraszat Wajiszlach

John Milton w swoim najs?ynniejszym poemacie: Raj Utracony, opisuje dramat zwi?zany z grzechem Adama i Ewy oraz ich wydaleniem z ogrodu Eden. Jednak mniej znane jego dzie?o odnosi si? do pr?b podejmowanych przez Adama i Ew?, a mo?e i ich prekursor?w, by powr?ci? do ?ask Bo?ych i “odzyska?” utracony skarb. Uwa?am ten temat za adekwatny, gdy rozwa?amy zagadkowe “podw?jne” objawienie si? Boga Jakubowi w Bet El.

We?my pod uwag?, ?e w rozdziale 28 Jakub napotyka miejsce zwane Luz, gdzie B?g objawia si? mu podczas snu i rozwiewa jego obawy zwi?zane Ezawem i obiecuje mu, ?e b?dzie dziedziczy? ziemi? Izraela. Jakub dostaje r?wnie? obietnic?, ?e sam B?g b?dzie chroni? go po drodze. Jakub budzi si? nast?pnego ranka i chwali Boga, buduje pomnik Boga i zmienia nazw? miejsca na Bet El (Ksi?ga Rodzaju 28: 11-22).

Teraz zwr?? uwag?, ?e 20 lat p??niej, po powrocie do Izraela, Jakub po raz kolejny ma objawienie od Boga, w miejscu zwanym Luz czyli Bet El. B?g ponownie obiecuje mu, ?e b?dzie dziedziczy? ziemi? Izraela, B?g b?dzie go chroni? (Ksi?ga rodzaju 35: 1- 7), a on ponownie buduje pomnik w tym miejscu i nazywa je El-Betel! Read more