Paraszat Dwarim

Paraszat Dwarim

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie ostatniej Ksi?gi Tory – Dwarim (Ksi?ga Powt?rzonego Prawa). Dwarim znaczy po hebrajsku: s?owa. Parsza Dwarim czytana jest zawsze w Szabat przed Tisza B?Av, nazywanym Szabat Hazon. Hazon oznacza widzenie. Nazwa ta pochodzi od pierwszego s?owa proroctwa czytanego w tym tygodniu – wizji Jeremiasza. Szabat poprzedzaj?cy najsmutniejszy dzie? w roku to Szabat s??w i objawienia. Tisza B?Av jest dniem ?a?oby i popio??w. Miejsce ca?kowitej straty mo?e by? tak?e miejscem ca?kowitej jasno?ci, mo?e by? przestrzeni? dla wizji. Tam, gdzie wszystko jest zniszczone, wszystko jest przecie? mo?liwe. Naszym wyzwaniem nie jest przyjmowanie objawienia, ale t?umaczenie wizji na s?owa i dzielenie si? nimi z innymi.?

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoszua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Dzie? tragedii dla narodu ?ydowskiego –  ?ydzi hiszpa?scy, 9 Aw, 1492

Dzie? tragedii dla narodu ?ydowskiego – ?ydzi hiszpa?scy, 9 Aw, 1492

?ydzi hiszpa?scy zostali wygnani z Hiszpanii z wielkim okrucie?stwem 9 dnia ?ydowskiego miesi?ca Aw w 1492 roku. Wielu z nich zmar?o z powodu chor?b i g?odu, gdy pr?bowali znale?? schronienie, a ci, kt?rzy pozostali w Hiszpanii i skrywali swoj? ?ydowsk? to?samo?? ucierpieli przez Inkwizycj?. Ich potomk?w mo?na spotka? do dzisiaj.

Dodatkowo do litanii katastrof zwi?zanych z Tisza BeAw, dosz?o wydalenia ?yd?w z Hiszpanii w 1492 r. Co oznacza?o koniec wspania?ej spo?eczno?ci Sefardyjskich ?yd?w na P??wyspie Iberyjskim.

Gdy kr?l Ferdynand i kr?lowa Izabela usun?li oko?o 200 000 ?yd?w z Hiszpanii z Tisza BeAw 1492, byli przekonani, ?e rozwi?zali sw?j ?ydowski problem. Jednocze?nie zgodnie z Dekretem z Alhambra z 1492 roku, w Hiszpanii pozosta?o dodatkowe 200?000 ?wie?o ochrzczonych Chrze?cijan. Hiszpa?scy monarchowie wierzyli, ?e bez wp?ywu i obecno?ci ?rodowiska ?ydowskiego ci Nowi chrze?cijanie ca?kowicie zasymiluj? si? z katolickim spo?ecze?stwem hiszpa?skim. Niekt?rzy owszem zasymilowali si?. Inni natomiast tylko pozornie byli chrze?cijanami, a potajemnie utrzymywali ?ydowsk? wiar? na tyle na ile to by?o mo?liwe.

Read more