Szawuot

Szawuot

Szawuot to troch? dziwne ?wi?to. Celebrujemy akt obdarzenia nas Tor? przez B!ga, ale nie jest w niej zapisana ani data Szawuot, ani ?adne przykazanie z tym ?wi?tem zwi?zane. Te dwie ciekawostki ujawniaj? g??bok? prawd? na temat Tory i naszego zwi?zku z ni?. Fakt, ?e data i pow?d ?wi?towania nie s? zapisane ka?e rozumie?, ?e generalnie wi?kszo?? Tory nie jest spisana. Na Szawuot dostali?my ca?? Tor? – pisan? i ustn?. ?wi?to to mo?e by? zrozumia?e jedynie przez pryzmat Tory ustnej. A to u?wiadamia nam, ?e ma ona tak samo kardynalne i fundamentalne znaczenie jak Tora pisana. Fakt, ?e nie ma konkretnych przykaza? zwi?zanych z Szawuot uczy nas, ?e cho? Tora umo?liwia nam prowadzenie ?ycia pe?nego u?wi?conych czyn?w, Jej si?a i potencja?, by zmienia?, istnieje nawet bez ?adnego dzia?ania.

Chag Sameach!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

LUDZIE KSI?GI W WIELU J?ZYKACH

LUDZIE KSI?GI W WIELU J?ZYKACH

Gdy nar?d ?ydowski zjednoczy? si? z ziemi? Izraela, nakazano nam wyrze?bi? kamienne tablice, kt?re ?dobrze wyja?ni?yby? Tor?. Gemara w Traktacie Sotah wspomina, ?e zosta?y one wyrze?bione w 70 j?zykach ?wiata w tym samym czasie. Przez tysi?ce lat, gdy nar?d ?ydowski mieszka? w wielu r??nych krajach i do?wiadczy? wielu r??nych wygna?, ostatecznie przyj?li?my j?zyki narod?w, w?r?d kt?rych ?yli?my.

Wyobra? sobie teraz, ?e pochodzisz z miejsca, w kt?rym brakuje podstawowych pism w j?zyku, kt?rego u?ywasz?

Na przyk?ad, je?li musieliby?my si? dowiedzie? podstaw na temat naszego dziedzictwa w j?zyku innym ni? hebrajski czy angielski, np. po chi?sku. Zaj??oby nam to sporo czasu i sprawi?o wiele trudu.

Shavei Israel i nasz projekt Ma’ani Center, maj? na celu edukacj? na temat dziedzictwa Izraela. Kontynuuj? podr?? do czterech kra?c?w ziemi, aby przywr?ci? Zaginionych ?yd?w z r??nych kultur i ?rodowisk. Dlatego, dla wspierania nauki ?ydowskich, sta?o si? konieczne przet?umaczenie wa?nych tekst?w na niekt?re j?zyki. Na sw?j spos?b, podobnie jak kamienne tablice, Shavei Israel pracuje nad wyja?nieniem Tory osobom ze wszystkich ?rodowisk, w tym t?umacze? na chi?ski, polski i inne j?zyki.

Wiele tom?w zosta?o ju? uko?czonych i s? teraz dost?pne dla ?yd?w m?wi?cych w ponad 10 r??nych j?zykach i s? u?ywane regularnie w razie potrzeby. Teksty te wspieraj? tych, kt?rzy robi? alij? (przeprowadzk? do Izraela) z odleg?ych miejsc, a tak?e tych, kt?rzy pozostaj? w swoich krajach ojczystych i chc? odkrywa? i odzyskiwa? swoje ?ydowskie dziedzictwo.

Do??cz do nas. Powitaj ?yd?w z ca?ego ?wiata, kt?rzy wracaj? do swoich korzeni.

Ludzie z ca?ego ?wiata u?ywaj? przet?umaczonych przez Shavei Israel ?ydowskich dzie?. Dzi?ki temu umacniaj? swoje do?wiadczenia z ?ydowskim ?yciem i zwyczajami. Zgodnie z ruchem wskaz?wek zegara od lewego g?rnego rogu: Argenty?ska kobieta czytaj?ca ksi??k? b?ogos?awie?stw po hiszpa?sku; Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii odmawiaj?cy modlitwy ?Selichot? w Kuki; Polscy ?ydzi odmawiaj? chanukowe modlitwy po polsku; Chi?scy tury?ci w Izraelu korzystaj? z ksi??ki Shavei Israel z b?ogos?awie?stwami szabatowymi po chi?sku.

Parsza Wajeszew

Parsza Wajeszew

Pod koniec Parszy z ostatniego tygodnia, Tora d?ugo i szczeg??owo wymienia potomstwo Esawa. Przekaz jest jasny – Esaw nie b?dzie ju? cz??ci? naszej opowie?ci. Ca?a uwaga skupia si? teraz na Jakubie i jego rodzinie. Jakub te? to rozumie. Wraca do Ziemi Izraela, kt?r? opuszcza jego brat. Spotkali si?, a potem ka?dy poszed? w swoj? stron?. Jakub mo?e w ko?cu po?egna? przesz?o?? i swoje zmagania z bratem. Ale to nie dzia?a w ten spos?b. Cho? Jakub jest przekonany, ?e uda?o mu si? zako?czy? rodzinne konflikty, razem z dzie?mi odtwarza je co do joty.

Jeden z moich wsp??lokator?w na studiach mia? za zadanie stworzy? drzewo genealogiczne swojej rodziny z wyszczeg?lnionymi relacjami pomi?dzy przodkami. By? zadziwiony, kiedy odkry?, ?e te same konflikty i traumy powtarza?y si? w ka?dym pokoleniu. Jakub my?la?, ?e teraz, gdy zmierzy? si? ju? z wyzwaniem zwanym ?Esaw?, sprawa b?dzie zako?czona. Tymczasem, razem ze swoimi dzie?mi, powtarza dok?adnie to samo. ?ycie to ci?g wyzwa?, kt?re s? ze sob? w pewien spos?b powi?zane. Gdy uda nam si? przej?? jeden poziom, rosn?ce wyzwania przenosz? nas na kolejny. To jest ?r?d?o naszej si?y; to dar, kt?ry musimy zaofiarowa? ?wiatu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

R. Yehoshua

Parsza Toldot

Parsza Toldot

W Parszy w tym tygodniu Rebeka rozmawia z B!giem, a Izaak z kr?lami, ale nie rozmawiaj? ze sob?. Od chwili gdy spotkali si? w poprzedniej Parszy, niemal do ko?ca naszej Parszy nie zosta?o odnotowane w Torze ani jedno s?owo, kt?re pad?oby mi?dzy nimi. Izaak i Rebeka pochodz? z zupe?nie innych ?wiat?w i brakuje im narz?dzi umo?liwiaj?cych skuteczn? komunikacj?. Izaak jest jedynym synem pary szaman?w. Dorasta? w Jesziwie naszego ojca Abrahama. Rebeka dorasta?a na ulicach Aram-Naharaim. Przeprowadzi?a si? do Izaaka i przyj??a jego styl ?ycia. Opu?ci?a uliczne ?ycie Babilonu, sta?a si? dobr?, ?ydowsk? dziewczyn?. Zawsze czu?a, ?e w opinii Izaaka jest nie na miejscu. On by? ksi?ciem B!ga, by? synem ksi?cia B!ga, a ona by?a biedn? c?rk? rodziny z?odziei i kanciarzy. Robi?a co w jej mocy, by ukry? to przed m??em, w efekcie ukrywaj?c ca?? siebie. Tak bardzo ba?a si? odrzucenia, gdyby zrozumia? kim naprawd? by?a, ?e nawet z nim nie rozmawia?a. 

Izaak kocha? swoj? ?on? i t?skni? za pe?nym zjednoczeniem z ni?. Rozumia?, ?e ba?a si? odrzucenia z powodu pochodzenia. Czu? pewn? niestosowno?? w por?wnaniu z ni?. Dorasta?a sama, przetrwa?a w?r?d niebezpiecznych ludzi i, jak jego ojciec, opu?ci?a Babilon, by s?u?y? B!gowi w Izraelu. On za? zawsze wykonywa? tylko czyje? polecenia. 

Izaak robi? wszystko, co m?g?, by kocha? Rebek? i akceptowa? ka?d? cz??? jej jestestwa. Dlatego kocha? Esawa. Wszyscy wiedzieli, ?e Esaw jest nieg?dnikiem (jidysz: z?y cz?owiek, ?otr, w??czykij), nikogo nie nabra?. Izaak nie kocha? go pomimo, ale ze wzgl?du na jego z?e cechy. Czu?, ?e przyjmuj?c Esawa i wszystkie jego winy, mo?e pokaza? Rebece swoj? mi?o?? i pe?n? akceptacj?. Czu?, ?e wybieraj?c Esawa jako dziedzica rodzinnej misji, ostatecznie udowodni Rebece swoj? niezachwian? mi?o?? do niej. Pr?bowa? potwierdzi? swoj? mi?o?? i to, ?e rozumie kim jest Rebeka, wybieraj?c Esawa na pierworodnego. 

Rebeka ma swoje w?asne plany i aran?uje wielki przekr?t Izaaka z udzia?em Jakuba. Po raz pierwszy komunikuje si? m??em, zast?puj?c Ezawa Jakubem, by dosta? od ojca b?ogos?awie?stwo. U?ywa Jakuba, czystego i niewinnego syna, ?eby oszuka? Izaaka. Robi?c to, m?wi mu kim jest: w domu mojego ojca nauczy?am si? k?ama?, kombinowa? i kra??, ale to mnie nie zepsu?o. Rebeka m?wi do Izaaka: nie znasz mnie, nie jestem Esawem, jestem Jakubem. Nie chc?, ?eby? akceptowa? mnie jedynie tak??jaka jestem, potrzebuj? te?, by? oczekiwa? ode mnie najlepszego.?

Szabat szalom

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?umaczenie: Jojo Wrze?niowska

Parsza Wezot Habracha

Parsza Wezot Habracha

Nigdy wcze?niej nie pisa?em komentarza do parszy Wezot Habracha, dzisiaj robi? to po raz pierwszy. Nie pisa?em nie dlatego, ?e du?o si? dzieje akurat w tym czasie, ale dlatego, ?e nie czytamy tej Parszy w odczycie tygodniowym. Jest tylko jeden dzie? w roku, kiedy czytamy publicznie ca?y, ostatni fragment Tory – Simchat Tora. Zaraz potem zaczynamy od pocz?tku, czyli od parszy Bereszit. W czasie Szabatu po Simchat Tora czytamy ca?? parsz? Bereszit. Natomiast w czasie Simchat Tora czytamy zar?wno Wezot Habraha, jak i Bereszit. Wezot Habracha nie pojawia si? w odczycie tygodniowym, w przeciwie?stwie do parszy Bereszit. Dlaczego?

W naszej tradycji nie wierzymy w ostateczne zako?czenia. Kiedy ko?czymy studiowa? jeden traktat Miszny czy Gemary, modlimy si?, by powr?ci? do nauki i natychmiast zaczynamy nast?pny. Kiedy ko?czymy Tor?, musimy od razu zacz?? od nowa. Gdyby?my mieli Szabat, w czasie kt?rego sko?czyliby?my Tor?, uczy?oby to nas najwi?kszego k?amstwa ze wszystkich, m?wi?cego, ?e istnieje co? takiego jak koniec. Mo?emy zacz?? znowu w dowolnym momencie, ale nie mo?emy sko?czy?, nigdy nie mo?emy si? podda?. Fakt, ?e Wezot Habracha nie jest czytana jako Parsza tygodnia uczy nas w?a?nie tego.

Moadim Bsimcha!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua