Parsza Tazria – Mezora

Parsza Tazria – Mezora

Zazwyczaj lubi? omawia? kwestie etyczne i psychologiczne zawarte w cotygodniowych Parszach. Jednak w tym tygodniu nie mam wyj?cia, musz? skupi? si? na przekazie praktycznym.

Parsza Tazria m?wi o r??norakich cielesnych i duchowych dolegliwo?ciach, przy czym wi?kszo?? tekstu opowiada o chorobie carat. Carat to przypad?o?? duchowa, powodowana przez Leszon Hara – m?wienie ?le o innych ludziach. Carat atakuje cia?o, ubrania i domy. Nasza Parsza podaje trzy istotne, praktyczne nakazy dotycz?ce obecnego kryzysu zdrowotnego.

Po pierwsze: by chroni? si? nawet przed mo?liwo?ci? zaka?enia, niezb?dna jest kwarantanna, zachowanie dystansu i zakrywanie ca?ej twarzy, ??cznie z nosem. Jest to napisane bardzo wyra?nie. Po drugie: tylko ten, kto jest odpowiednio wykszta?cony w kierunku diagnozowania chor?b mo?e znie?? kwarantann?. Nie mog? tego zrobi? ani kr?lowie, ani rabini – tylko ci, kt?rzy bezpo?rednio widz? efekty choroby. Po trzecie: niezb?dna jest ceremonia, kt?ra oznaczy koniec kwarantanny i ponowne wej?cie do spo?eczno?ci. To bardzo wa?ne przej?cie i potrzebna jest ceremonia, kt?ra nas przez ten proces przeprowadzi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Metzora

Paraszat Metzora

Mija kolejny tydzie? w kt?rym pr?bujemy sobie poradzi? z chorob? sk?ry carat, b??dnie t?umaczon? jako tr?d. W ubieg?ym tygodniu chodzi?o o wiele fizycznych przejaw?w tego najbardziej przera?aj?cej duchowej dolegliwo?ci i kwarantanny towarzysz?cej caratowi. W tym tygodniu podczas czytania parszy pojawia si? instrukcja duchowego oczyszczenia, kt?ra jest potrzebna do powrotu, kogo? z caratem, do spo?ecze?stwa.

W ?rodku tych instrukcji znajduje si? ciekawy i pozornie nie na miejscu przypadek caratu w domu. Je?li tw?j dom ma objawy tej choroby, wtedy przychodzi Cohen i usuwa cz??? dotkni?tych ?cian. Raszi, na podstawie Midraszu, wyja?nia, ?e ??Kananejczycy ukrywali swoje kosztowno?ci w murach swoich dom?w przez czterdzie?ci lat podczas, gdy Izraelici byli na pustyni. Kiedy nar?d izraelski osiad? w ziemi izraelskiej, a ich domy pokry? carat cz??ci mur?w by?y usuwane. A ukryte skarby odkrywane!

To daje nam now? perspektyw? na carat. To nie cierpienie, kt?re ponie?li?my w wyniku grzechu. Raczej wskazanie nam, kt?re cz??ci nas musimy zmieni?, aby objawi? ?wiatu nasze najwy?sze ja. Nie ma przyjemno?ci w karaniu, a cierpienie nie jest wysy?ane do nas jako zemsta. Choroby fizyczne wskazuj? nam cenne skarby zakopane w ka?dym z nas, kt?re mo?emy ofiarowa? ?wiatu, gdy jeste?my gotowi przemodelowa? nasze domy i nasze ?ycie.

Szabat Szalom

Z mi?o?ci?

Yehoshua