Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Studenci Uniwersytetu Jagiello?skiego na kierunku prawa w Krakowie mieli okazj? wys?ucha? specjalnego wyk?adu na temat halachy (prawa ?ydowskiego), kt?re przygotowa? wys?annik Shavei Israel. Rabin Avi Baumol opowiedzia? w wi?kszo?ci nie?ydowskim polskim studentom o tym czym zajmuje si? Tora, o przykazach i nakazach danych przez Boga oraz tych rabinicznych, o s?dzie i s?downictwie oraz o karach za przewinienia. W wyk?adzie uczestniczy?y 83 osoby.

Miejsce spotkania mia?o szczeg?lne znaczenie. Przed II Wojn? ?wiatow? 31% student?w Uniwersytetu Jagiello?skiego by?o ?ydami. Rabin Baumol po raz pierwszy przemawia? w tym miejscu. Ale na pewno nie ostatni!

Profesorem kursu, kt?ry odby? si? na prawie Uniwersytetu Jagielo?skiego, jest Franciszek Longchamps de Berier, ksi?dz katolicki, polski prawnik i specjalista prawa rzymskiego. De Berier by? pod wra?eniem przem?wienia rabina Baumola i zaprosi? emisariusza Shavei Israel do wyg?oszenia podobnego wyk?adu na mi?dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez uniwersyteck? szko?? prawnicz? w przysz?ym roku.

Rabin Baumol zosta? r?wnie? wyk?adowc? go?cinnym w Instytucie Judaistyki w Krakowie.

To Sylvia Sosin nawi?za?a kontakt mi?dzy uniwersytetem a rabinem Baumolem. Sosin jest studentk? prawa i przewodnicz?c? klubu prawniczego na uniwersytecie. A co wa?niejsze dla rabina Baumola, jest r?wnie? wolontariuszk? w Krakowskim JCC, gdzie ucz?szcza na lekcje rabiniczne Tory.

Kilka zdj?? z wygl?du rabina Baumola poni?ej: