Paraszat Wajikra

Po raz kolejny sko?czyli?my czytanie ksi?gi Szmot i przenie?li?my si? do Waikra i tu si? zaczyna prawdziwa praca nad studiami Tory. Do tej pory wystarczy?o zajmowanie si? przypowie?ciami i narracj? Tory, teraz musimy skorzysta? z wielu narz?dzi egzegezy biblijnej, aby wywnioskowa? szczeg??y halachy w s?owach Tory. Bogu niech b?d? dzi?ki, bo by?em nieco zbyt zaabsorbowany zmys?owymi aspektami naszej tradycji, a od tego momentu nasz intelekt przejmuje kontrol?.
Cho? wszyscy pami?taj? historie patriarch?w du?o lepiej ni? porz?dek dziennych ofiar, to jednak kolejne trzy ksi?gi Tory dotycz? tego, czego dotyczy wi?kszo?? dyskusji w naszej tradycji. Pocz?wszy od Waikra otrzymujemy wiele zalece?, precyzyjne miary i ?rodki oraz opisy niezb?dnych czynno?ci. Wreszcie mo?emy zacz?? por?wnywa? te r??ne kategorie przykazanych materia??w i dzia?a?, aby wyci?ga? nowe wnioski z tych por?wna?. Teraz, gdy ju? mamy co do analizowa? mo?emy nawet przej?? do syntezy. Proces halachiczny w zasadzie zaczyna si? tutaj.
Halacha oraz proces jej ekstrapolacji, jest struktur?, na kt?rej nasz nar?d jest w stanie si? oprze?, gdy wszystko inne, jak to ju? cz?sto si? zdarza?o, nas zawiedzie. Teraz, gdy wola Boga jest dok?adnie wy?o?ona, mo?emy ekstrapolowa? j? na wszystkie inne sytuacje. Teraz mamy ju? narz?dzia i wskaz?wki jak przenie?? i wnie?? ?wi?to?? Beit Hamigdasz do ka?dej sytuacji.

W tym tygodniu parasza omawia ofiary jakie nale?y z?o?y?, gdy kto? ze spo?eczno?ci lub te? jej przedstawiciel zgrzeszy?. Obie ofiary za grzechy spo?eczno?ci oraz za grzech arcykap?ana wymagaj? pokropienia krwi? zas?ony miejsca Naj?wi?tszego z Naj?wi?tszych. W przypadku ofiarowania za grzechy arcykap?ana Tora nazywa t? zas?on? ?wi?t?. Natomiast, gdy opisane jest ofiarowanie za grzechy narodu brakuje tego epitetu. Raszi wyja?nia t? r??nic? podaj?c nam metafor? o kolonii, kt?ra zbuntowa?a si? przeciw kr?lowi: Je?li tylko cz??? ludno?ci zbuntowa?a si?, kr?l nie wyci?gnie konsekwencji przeciwko lokalnemu rz?dowi, ale je?li ca?e spo?ecze?stwo si? zbuntuje, kr?lowi nie pozostanie nic innego jak zniesienie tego rz?du. Raszi wyja?nia, ?e je?li arcykap?an dopu?ci? si? grzechu to b?g i ?wi?to?? nadal pozostaj? z narodem, ale je?li ca?y nar?d zgrzeszy? wtedy boska obecno?? opuszcza nar?d.

Parasza poucza nas, ?e ?wi?to?? narodu jest zale?na od poszczeg?lnych os?b tylko wtedy, gdy ?wiadomie s? jego cz??ci?. Bez wzgl?du na to, jak ?ci?le przestrzegam halachy, je?li pozostaj? sam, wtedy nie tylko nie mog? wp?ywa? na los innych, ale przede wszystkim nie mog? si? rozwija? i wznie?? si? do g?ry. Je?li nie dzia?am na rzecz swojego brata, to przede wszystkim nie wp?ywa to na moja korzy??. Jednocze?nie je?li decyduj? si? odrzuci? od siebie boskie obowi?zki, ograniczam w ten spos?b nie tylko sw?j osobisty rozw?j duchowy, ale poci?gam za sob? ca?y nar?d.
Tora w tym tygodniu daje nam narz?dzia, kt?re podtrzymaj? nasz? wi?? z Bogiem w ka?dej sytuacji, z jak? mamy do czynienia. Nie mo?emy jednak dokona? tego sami. Bez wzgl?du na to, gdzie si? znajdujemy nasz los jest zawsze powi?zany z losem narodu, jak r?wnie? los naszego narodu jest powi?zany z my?lami, s?owami i czynami ka?dego z nas. ?adne mury jesziwy ani morza nie zdo?aj? nas oddzieli? od siebie lub izolowa? nas od dzia?ania innych.

Szabat szalom,
Z Mi?o?ci?,
Jehoszua