Tajemnicze Zako?czenie – Paraszat Wajechi

Czy Jakub kiedykolwiek dowiedzia? si? prawdy o pod?ym czynie swoich syn?w? Podczas spotkania po latach, J?zef p?aka? na ramieniu ojca i obydwaj cieszyli si? ?wiadomo?ci?, ?e w ko?cu wszyscy zamieszkaj? ponownie razem jako rodzina. Co tak naprawd? tam si? wydarzy?o?

Pytam, bo nie ma ?adnej wzmianki o tym w ksi?dze. Bracia nie m?wi? prawdy ojcu, J?zef nigdy o tym nie wspomina, a co najwa?niejsze Jakub nie reaguje nawet na ?o?u ?mierci. Dzie?, w kt?rym Jakub umiera, jest doskona?ym dniem na skarcenie syn?w za ich haniebny post?pek. Karci ich przecie? wtedy za inne czyny:

?Jakub przywo?a? swoich syn?w m?wi?c do nich: Zgromad?cie si?, a opowiem wam, co was czeka w czasach p??niejszych. Zbierzcie si? i s?uchajcie, synowie Jakuba, s?uchajcie Izraela, ojca waszego! Rubenie, synu m?j pierworodny, ty? moj? moc? i pierwszym p?odem mojej m?skiej si?y, g?ruj?cy dum? i g?ruj?cy si?? kipia?e? jak woda: nie b?dziesz ju? g?rowa?, bo wszed?e? do ?o?a twego ojca, wchodz?c zbezcze?ci?e? moje ?o?e! Symeon i Lewi, bracia, narz?dziami gwa?tu by?y ich miecze. Do ich zmowy si? nie przy??cz?, z ich knowaniem nie z??cz? mej s?awy; gdy? w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli byd?o. Przekl?ty ten ich gniew, gdy? by? gwa?towny, i ich zawzi?to??, gdy? by?a okrucie?stwem! Rozprosz? ich wi?c w Jakubie i rozdrobni? ich w Izraelu?. (Ksi?ga Rodzaju 49: 1-7). Czyli, gdy przychodzi kolej na Jehud?, nie m?wi: ?Jak ?mia?e? sprzeda? mojego syna?!?. Z interakcji mi?dzy Jakubem a J?zefem nie mo?emy wywnioskowa? czy gorzka prawda kiedykolwiek wysz?a na jaw. Read more