Od Szczodro?ci do odpowiedzialno?ci – Parasza Wajera

Na czym polega?a wielko?? Abrahama?

Co spowodowa?o, ?e uwa?amy Abrahama za wielce zas?u?onego? Pierwsze wyja?nienie, kt?re mi si? nasuwa, to fakt, ?e by? on “pierwszym ?ydem” oraz, ?e uzna? Boga w czasie, gdy jeszcze o nim nie s?yszano na ?wiecie. Zwykle to uwa?a si? za jego najwi?ksz? zas?ug?. Ale czy to jest pe?ny obraz? Czy to naprawd? ju? ca?y jego wk?ad w spo?ecze?stwo? Owszem Abraham by? pierwszym, ale czy to w?a?nie czyni go niezwyk?ym? Bilaam rozpozna? Boga ale by? z?y. Noe zna? Boga; wiele wspania?ych osobisto?ci biblijnych mia?o ?wiadomo?? istnienia Boga, wi?c dlaczego uwa?a si?, ?e to jest kluczowe osi?gni?cie Abrahama?

Read more