Parsza Wajigasz

Parsza Wajigasz

Zosta?a nam tylko jedna Parsza w ksi?dze Bereszit i, szczerze m?wi?c, zaczynam ju? za ni? t?skni?. Opowiada ona g??wnie histori? trzech Praojc?w i czterech Pramatek, dlatego nazywana jest ?Sefer Hajaszar? – Ksi?ga Prostej Linii. Parsza z przysz?ego tygodnia jest jakby zamkni?ciem, pos?owiem. Oznacza to, ?e Parsza w tym tygodniu jest w zasadzie ostatnim rozdzia?em opowie?ci o powstaniu narodu Izraela. Wajigasz jest niew?tpliwie zwie?czeniem historii syn?w Jakuba. Trzeba przyzna?, ?e jest to najbardzej trzymaj?ce w napi?ciu zako?czenie w ca?ej bliskowschodniej literaturze. Ale to nie wszystko, jej znaczenie jest du?o wi?ksze? bo jest to tak?e kulminacja historii Jakuba i ca?ej Ksi?gi Bereszit. Oczywiste jest, ?e bohaterem tej Ksi?gi jest w?a?nie Jakub. Jego historia to a? siedem z dwunastu rozdzia??w. Ba! Jego imieniem nazwany jest ca?y nar?d! My?licie, ?e Abraham i Izaak byli zazdro?ni?

Zazdro?? jest tematem przewodnim ?ycia Jakuba. Od chwili pocz?cia zmaga si? z bratem bli?niakiem o to, kto urodzi si? pierwszy, kto b?dzie mia? prawo do pierwor?dztwa i kto otrzyma bosk? misj?. Dla Jakuba to walka na ?ycie i ?mier?. Wie, ?e los ?wiata zale?y od rezultatu tych braterskich zmaga?. Dla Esawa to jedynie kwestia tego, komu przypadnie w udziale wi?kszy kawa?ek tortu. Esaw nie chce przewodzi? narodowi, a tym bardziej ?wiatu. Chce by? po prostu dzieciakiem z jak najwi?ksz? liczb? zabawek. Gdy Jakub odbiera b?ogos?awie?stwo nale?ne temu, kt?ry urodzi? si? pierwszy, zazdro?? Esawa jest tak ogromna, ?e Jakub musi ucieka?, by ratowa? ?ycie.

Przybywa do Padam Aram, gdzie zazdro?? Labana o jego sukcesy zatruwa wszystkie interakcje. Laban podst?pem doprowadza Jakuba do ma??e?stwa z dwiema siostrami, siej?c w ten spos?b ziarno zazdro?ci u podstaw jakubowej rodziny. W ko?cu zazdro?? Labana jest tak wielka, ?e Jakub znowu musi ucieka?.

Gdy Jakub wraca do domu, ziarno zasiane przez Labana w postaci dw?ch zazdrosnych si?str po?lubionych jednemu m??czy?nie, rozwija si? w konflikt pomi?dzy J?zefem i pozosta?ymi synami Jakuba. Nieustaj?ca walka Lei i Racheli o mi?o?? i uwag? Jakuba, zamienia si? w zawody mi?dzy ich dzie?mi o to, kto utworzy fundamenty narodu Izraela. Owocem tej zazdro?ci jest sprzeda? J?zefa do niewoli. Okazuje si?, ?e zazdro?? zakorzeniona u podstaw jakubowej rodziny, doprowadza do upadku ca?y dom.

Jednak w tym tygodniu, zbli?aj?c si? do J?zefa, Jehuda odbudowuje dom Jakuba. Midrasz wyja?nia, ?e przemowa Jehudy z pocz?tku Parszy rozpoczyna si? gro?b?: ?Powiniene? wiedzie?, ?e ja sam jestem ksi?ciem, synem ksi?cia B!ga?. Jednak Jehuda nie idzie dalej drog? konfrontacji, korzy si? przed J?zefem i pozosta?ymi bra?mi. Kiedy w ko?cu ofiarowuje siebie jako niewolnika w miejsce Benjamina, zadaje ostateczny cios zazdro?ci, kt?ra grozi?a zniszczeniem m?odziutkiego narodu Izraela. Ta manifestacja altruistycznej mi?o?ci do brata zbli?a Jehud? do serca J?zefa i unicestwia resztki zazdro?ci pozosta?e w jego sercu.

Zazdro?? niemal zniszczy?a nar?d Izraela zanim si? uformowa?. Zazdro?? oddziela nas od ludzi, kt?rych kochamy, albo powinni?my kocha?. Tworzy dystans pomi?dzy nami takimi, jakimi jeste?my i jakimi powinni?my by?. Jest wiele sposob?w, by zwalczy? ten z?y impuls. Najbardziej konstruktywnym jest zbli?enie si? do tych, wobec kt?rych czujemy zazdro??. Gdy zbli?ymy si? do tych, z kt?rymi chcemy konkurowa?, kt?rzy sprawiaj?, ?e czujemy si? jakby czego? nam brakowa?o, odkryjemy, ?e wszystko, co maj? nie wystarczy, by zaspokoi? ich potrzeby. Dok?adnie tak samo jak wszystko, co ja mam nie wystarczy, by zaspokoi? moje potrzeby. Je?li chcemy realizowa? swoje ?yciowe cele, to jest tylko jedna droga dla wszystkich: wychodzi? z kr?gu zazdro?ci i kierowa? si? ku naszym braciom. Tytu? Parszy w tym tygodniu brzmi Wajigasz – Zbli?y? si?. Wskazuje on, ?e tajemnic? radzenia sobie z wyzwaniami jest zbli?anie si? do nich i u?wiadomienie sobie, ?e to w?a?nie jest ?cie?ka do kompletno?ci. 

Szabat Szalom,

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Wajigasz

Podczas parszy, kt?re czytali?my w poprzednich tygodniach synowie Jakowa maj? poczucie jakby wszystko dooko?a by?o ustawione. W ko?cu gdy wicekr?l znajduje srebrny kielich w torbie Benjamina s? ju? tego pewnie. Zdaj?c sobie spraw?, ?e nie maj? ?adnej w?adzy, by oprze? si? woli wicekr?la?prostuj??si? oferuj?c wszystkich siebie w miejscu Benjamin. Wicekr?l odmawia tej oferty ? to prowadzi do tego, ?e Jehuda uznaje, ?e ??nadszed? czas, aby podj?? realne dzia?ania.

Nasz? naturaln? sk?onno?ci? w ?yciu jest zdystansowanie si? od tego, co mo?e by? dla nas wyzwaniem. Dla wi?kszo?ci wi?cej sensu ma mniejszy nak?ad energii w sprawy, kt?re s? ?atwo osi?galne ni? ca?a si?a w co? co mo?e jednak by? dla nas lepsze.

Gdy pojawiaj? si? problemy ?atwiej jest albo?schowa? g?ow? w piasek, albo przej?? obok zamiast wkopywa? si? w walk?. Gdyby bracia wr?cili do Jakowa bez?Benjamin?ich ojciec mia? by z?amane serce ? tak jak to si? dzia?o przez ostatnie 22 lata.?Gdyby jednak zaryzykowali pozwalaj?c uwi?zi? siebie, Beniamin by?by wolny, a oni pozostali by zamkni?ci do ko?ca ?ycia. Co wi?cej Jehuda proponuj?c takie rozwi?zanie wicekr?lowi ryzykowa? ?mierci?. Read more