Paraszat Chukat

Paraszat Chukat

W Parszy Chukat dzieje si? bardzo du?o. Jest w niej Halacha, konflikt, ?mier? Miriam i Aharona, atak w??y i wojna. A gdzie? pomi?dzy tymi wszystkimi wydarzeniami jest to ma?e, na poz?r nieistotne, gdy Mosze uderza ska??. I cho? wydaje si? niewielkie, jego odd?wi?k czujemy po dzi? dzie?. B!g powiedzia? do Moszego, by porozmawia? ze ska?? w celu wydobycia z niej wody dla Dzieci Izraela. Mosze za? uderzy? ska??. B!g w zwi?zku z tym zdecydowa?, ?e Mosze umrze po za ziemi? Izraela.

Mosze pope?ni? b??d! Mosze pope?ni? b??d? Ta pomy?ka sprawi?a, ?e nie m?g? zrealizowa? swojej ?yciowej misji – zaprowadzi? Dzieci Izraela do ich Ziemi. Mosze da? nadziej? wszystkim nam, biednym duszom. By? najbardziej doskona?ym cz?owiekiem na ?wiecie. Wype?nia? wi?cej przykaza? ni? jakakolwiek inna osoba w ca?ej historii i codziennie rozmawia? z B!giem! Je?li to jest nasz idea?, to jak kto? taki jak ja mo?e w og?le my?le? o zbli?eniu si? do niego? A potem widzimy w naszej Parszy, ?e on te? pope?nia b??dy i musi ponie?? ich konsekwencje. Je?li uosobienie ?ydowsko?ci jest perfekcyjne, nie mam si? jak z nim uto?sami?? Ale teraz, patrz?c na jego upadek, wiem, ?e moja droga do doskona?o?ci jest tak?e otwarta.

Szabat Szalom

Z mi?o?ci?,

Yehoshua