Pesach w Chile, Kolumbii, Salwador, Indiach, W?oszech oraz w Izraelu

Pesach w Chile, Kolumbii, Salwador, Indiach, W?oszech oraz w Izraelu

Pesach si? sko?czy?. Nie zjedzona maca zosta?a od?o?ona na nast?pny rok, a na nasze sto?y wr?ci? chleb. Teraz czas na wspominanie tych 8 dni! Bardzo chcemy Wam pokaza? jak ?wi?towali inni ?ydzi w innych cz??ciach ?wiata. B?dzie ciekawie!

Chile
Wiele u?miech?w i mn?stwo macy towarzyszy?o Bnei Anousim z Chile podczas przygotowa? do sedery. Kolacji odby?o si? kilka ? dla ca?ej spo?eczno?ci oraz w prywatnych domach rodziny Algunas w Sus Hogares.

Kolumbia
Poni?sze fotografie pochodz? z a? trzech Kolumbijskich miast! ?ydzi z trzech wsp?lnot Bnei Anousim pod opieka naszego emisariusza rabina Shimona Yehoshuy obchodzili pesach w Bogocie, Cali oraz w Barranquilli.

Salwador
W Centrum ?ydowskim Beit Israel w stolicy Salwadoru spo?eczno?? Bnei Anousim zebra?a si? razem, aby ?wi?towa? wsp?lnie pesach. Oto niekt?re z dost?pnych nam fotografii (wszystkie zdj?cia zosta?y zrobione w noc sederow? przed zapadni?ciem zmroku).

W?ochy
W Palermo jest coroczny zwyczaj, ?e ?ydowska spo?eczno?? spotyka si? podczas pesachowej kolacji razem. Popatrzcie jak eleganckie sto?y zosta?y przygotowane dla ?wi?tuj?cych!

Izrael
Rosyjska spo?eczno?? ?ydowska zwana Subbotnikami mieszkaj?ca w Izraelu w Beit Shemesh przygotowywa?a si? do Pesach pod przewodnictwem naszego wys?annika rabina Zeliga Avrasina.

Pesach w Indiach z Bnei Menasze
Bnei Menasze s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu Zagubionych Plemion wygnanych przez imperium asyryjskie z ziemi Izraelskiej ponad 2700 lat temu. Dzi?ki Shavei Israel trzy tysi?ce os?b z plemienia przylecuia?o do Izraela, gdzie si? osiedli?o, zrobi?o alije i gdzie wdra?a si? w ?ycie tego kraju. W Indiach, sk?d pochodz? Bnei Menasze, nadal jednak pozostaje oko?o 7000 os?b. Jak przygotowywali si? do ?wi?ta Pesach wida? na obrazkach. Nasz korespondent Meital Singson przes?a? nam pi?kne zdj?cia z Centrum Beith Shalom po?o?onego w Churachandpur w Manipur.

Read more