Paraszat Szoftim

Paraszat Szoftim

W tym tygodniu pewna rodzina, a dok?adnie trzy pokolenia kobiet, przynios?a do naszej Synagogi zw?j Tory. Zosta? ocalony w czasie wojny przez ich dziadka. Dostrzeg? go, gdy rozbiera? Synagog? w ?wi?tokrzyskim i ocali? przed Nazistami. Ukrywa? zw?j w czasie wojny tam, gdzie ukrywa? ?ydowskich s?siad?w – w swojej kuchni pod pod?og?. W ko?cu jego wnuczki i prawnuczki przekaza?y nam go pod opiek?. Zw?j jest stary. Stan, w kt?rym si? znajduje odzwierciedla wszystkie jego trudne lata. Nawini?ty jest tylko na jeden drzewiec, cho? zawsze ka?dy zw?j ma dwa drzewce.

Bardzo delikatnie otworzy?em zszarza?? Tor?, dwie pierwsze sekcje by?y zbyt wyblak?e, by mo?na je by?o odczyta?. Pergamin mia? ten sam kolor, co litery. Odwijaj?c go dalej, ujrza?em w ko?cu tekst, kt?ry mog?em przeczyta?. Pierwszym czytelnym fragmentem by? pocz?tek naszej Parszy: ?S?dzi?w i urz?dnik?w ustanowisz sobie we wszystkich bramach twoich (?).?

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parasza Ki Tece – Zmagania z ciemno?ci?

Parasza Ki Tece – Zmagania z ciemno?ci?

Trudno mi s?ucha? wiadomo?ci. Gdy niekt?rzy pog?a?niaj? d?wi?k, aby us?ysze?, co dzieje si? w naszym kraju, ja ?ciszam, aby uciec od codziennych informacji. Dlaczego? Trudno mi s?ucha? nie tyle o zagro?eniu naszego istnienia ? terrory?ci ze wszystkich stron, ataki ze strony innych pa?stw ? tego si? spodziewam i rozumiem dlaczego jeste?my szkalowani, prze?ladowani i atakowani. To przecie? wyja?niaj? mi s?owa Tory z naszej paraszy, kt?re zarazem sprawiaj?, ?e istniejemy, ale r?wnie? jeste?my prze?ladowani:

?Dzi? Pan, B?g tw?j, rozkazuje ci wykona? te prawa i nakazy. Strze? ich, pe?nij z ca?ego swego serca i z ca?ej duszy. Dzi? uzyska?e? to, ?e Pan ci powiedzia?, i? b?dzie dla ciebie Bogiem, o ile ty b?dziesz chodzi? Jego drogami, strzeg? Jego praw, polece? i nakaz?w oraz s?ucha? Jego g?osu. A Pan uzyska? to, ?e? ty dzi? obieca? by? ludem stanowi?cym szczeg?ln? Jego w?asno??, jak ci powiedzia?, aby? zachowywa? Jego wszystkie polecenia.?On ci? wtedy wywy?szy we czci, s?awie i wspania?o?ci ponad wszystkie narody, kt?re uczyni?, aby? by? ludem ?wi?tym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedzia?? (Dwarim 26:17-19).

Read more