ALIJA BNEI MENASZE: Poznaj ESTHER HAOKIP

ALIJA BNEI MENASZE: Poznaj ESTHER HAOKIP

Jeszcze w tym roku Shavei Israel chce sprowadzi? do Izraela 250 os?b z pokolenia Bnei Menasze, by zrobi?y alij?. W?r?d nich jest pochodz?ca z Manipur Esther Haokip, kt?ra jest bardzo podekscytowana spe?nieniem swojego marzenia i powrotem do krainy przodk?w.

Tej jesieni, po wielu latach oczekiwania, Esther Haokip w ko?cu b?dzie mog?a przytuli? swoje dwoje urodzonych w Izraelu wnuk?w, kt?rych nigdy wcze?niej nie widzia?a. Wdowa Esther jest cz?onkiem ?ydowskiej spo?eczno?ci Bnei Menasze w p??nocno-wschodnich Indiach. S? to potomkowie jednego z dziesi?ciu utraconych plemion Izraela. Teraz kobieta nie mo?e si? doczeka? a? do??czy do krewnych w Ziemi ?wi?tej. Jej alija b?dzie mo?liwa r?wnie? dzi?ki waszej pomocy.

Esthera mieszka w indyjskim stanie Manipur, wzd?u? granic z Birm? i Bangladeszem. M?j m?? Yishai zmar? w 2009 roku i nie zd??y? spe?ni? swojego marzenia o przyje?dzie do Izraela.  ?Jednak ja nigdy nie porzuci?am marze? ani pragnienia powrotu do mojej ojczyzny? – dodaje.

W 2007 roku Esther ?egna si? ze ?zami z c?rk? Chedv?, kt?ra zrobi?a alij?. Zostawszy w Indiach, Esther nie widzia?a swojej c?rki od ponad 12 lat. T?skni?a za byciem w ?yciu swoich jedynych wnuk?w, dzieci Chedyi.

Wcze?niej w 1998 r. rodzice, brat i siostra Esthery przeprowadzili si? do Izraela. ?Jestem bardzo szcz??liwa z twojego powodu. Ale bardzo za sob? t?sknimy. ?yjemy w roz??ce od 21 lat? – m?wi.

Bolesna separacja Esther by?a dla niej bardzo trudna. A od ?mierci m??a musia?a opiekowa? si? trzema synami, kt?rzy z ni? mieszkaj?.

?Moi synowie i wierz?, ?e ?ycie w Izraelu by?oby okazj? do ponownego po??czenia si? z naszymi korzeniami i naszymi przodkami?, m?wi Esther, dodaj?c: ?Ale potrzebujemy pomocy, aby wr?ci? do domu na Syjon?.

Wspieraj alij? Bnei Menasze robi?c wielka r??nic?! Alija Esther, jej rodziny oraz innych Bnei Menasze jest przez nas wspierana. Ka?da Wasza wp?ata pomo?e w tym nam. Koszt imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co pokrywa niekt?re pocz?tkowe koszty absorpcji. Za ka?de zebrane 1000 USD Esther lub inna osoba z Bnei Menasze powr?ci do Syjonu.