Acharei Mot Kedoshim

Acharei Mot Kedoshim

Parsz? z tego tygodnia odczytywa?em i komentowa?em podczas swojej Bar Micwy. Jest d?uga i nad wyraz techniczna. Nie ma w niej dialog?w. ?wiczy?em jej czytanie wiele miesi?cy przed Bar Micw?. My?l?, ?e musia?em wy?piewa? pierwszy werset z tysi?c razy. Tytu? Parszy, ?Po ?mierci?, odnosi si? do ?mierci dw?ch syn?w Aarona, kt?rzy zgin?li podczas dedykacji Miszkanu. Sama Parsza nie ma nic wsp?lnego ani z synami Aarona, ani z ich ?mierci?. Jest tylko jedna wskaz?wka, trzy hebrajskie s?owa, kt?ra m?wi nam cokolwiek o nich i o tym, co im si? przytrafi?o. W pierwszym wersecie jest napisane: przyszli blisko przed B!ga. Czyta?em to wiele razy, lecz znaczenie owych s??w pozosta?o zagadk?.

Nadav i Awihu, synowie Aarona, nie zgin?li, poniewa? zbli?yli si? do B!ga! Zmarli, poniewa? przyszli blisko przed B!ga. Do czego, lub kogo odnosi si? wyra?enie ?przyj?? blisko?? Odnosi si? do syn?w Aarona, oznacza, ?e umarli, poniewa? zbli?yli si? do siebie. By? mo?e zaanga?owani byli we dw?ch w ma?o ?wi?te dzia?ania? Czytamy, ?e byli ?przed B!giem?. Ich czyny zosta?y zaakceptowane, cieszy?y si? nawet przychylno?ci? B!ga. Synowie Aarona zgin?li, poniewa? przyszli razem w spos?b akceptowalny dla B!ga, jaki w tym jest sens? Witajcie w naszym ?wiecie?

Parsza Achrei Mot Kedoszim m?wi nam, ?e jest taki czas, gdy zbli?anie si? do ludzi, dobrych i ?wi?tych, mo?e powodowa? ?mier?. Nasze czasy pe?ne s? zam?tu. Codziennie zmienia si? to, co bezpieczne i co dozwolone. Parsza w tym tygodniu przypomina, ?e wci?? musimy si? pilnowa?, by nie podej?? zbyt blisko do innych, nawet dobrych i ?wi?tych, nawet w spos?b, kt?ry zadowala B!ga.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua