UTKWIWSZY W MEKSYKU PODCZAS PANDEMII

Poznaj cz?onkini? naszego zespo?u, kt?rej nie widzieli?my od wielu miesi?cy z powodu pandemii koronawirusa. Gdy wci?? za ni? t?sknimy, wy mo?ecie pozna? Chay? Castillo.

Chaya jest koordynatork? naszych wydzia??w Bnei Anousim i Ukrytych ?yd?w w Polsce. Zajmuje si? r?wnie? procesami konwersji naszych uczni?w Machon Miriam i dzia?alno?ci? Centrum Ma’ani.

Chaya relacjonuje:
?Do??czy?em do zespo?u Shavei Israel na pocz?tku 2018 roku. Od razu dosta?am stos zada? i projekt?w, kt?re rozwija?em z wielkim entuzjazmem. Oba lata 2018 i 2019 by?y intensywne i dynamiczne. Na pocz?tku 2020 roku wszyscy byli?my bardzo podekscytowani nowym programem konwersji w j?zyku angielskim Machon Milton. Zaraz potem, dwa miesi?ce p??niej, otrzyma?am z?e wie?ci o stanie zdrowia mojego ojca. M?j tata przebywa? na oddziale intensywnej terapii w Meksyku i bez wahania zdecydowa?am si? pojecha? do niego. Mia?am przy tym pe?ne wsparcie Shavei Israel.

Na szcz??cie ta historia ma szcz??liwe zako?czenie, poniewa? m?j ojciec wyzdrowia? i dzi?kuj? Bogu za ten cud. Ale to by? pocz?tek kolejnej straszliwej choroby, kt?ra w?a?nie nawiedzi?a ?wiat. Covid-19 dopiero zaczyna? by? naprawd? powa?ny i wkr?tce zacz?? si? rozprzestrzenia? wsz?dzie. To zmusi?o kraje na ca?ym ?wiecie do wprowadzenia drastycznych zmian w tym wielu ogranicze? takich jak podr??owanie. Moim najwi?kszym ograniczeniem by?a niemo?no?? powrotu do Izraela.

Zawsze powtarzam, ?e to, co dla jednych jest kryzysem, innym daje szanse. Ale przede wszystkim musi zwyci??y? nasza wiara. Uzna?am, ?e przymusowe przed?u?enie pobytu w Meksyku jest czym? dobrym. Wykorzysta?am sytuacj? i po?wi?ci?am troch? czasu, aby zbli?y? si? do mojej rodziny, z kt?r? nie mieszkam od prawie 13 lat.

Bardzo chcia?em wr?ci? do Izraela i do w?asnego ?ycia, ale okoliczno?ci mnie powstrzyma?y. Przez cztery miesi?ce by?am uwi?ziona w Meksyku. Ca?y czas oczekuj?c mo?liwo?ci powrotu i rozczarowuj?c si? za ka?dym razem, gdy moje loty by?y odwo?ywane z powodu pandemii. Sytuacja by?a r?wnie trudna w Meksyku, jak w Izraelu.

W tym czasie wiele si? nauczy?am. Przes?anie, kt?rym chc? si? dzisiaj z wami podzieli?, to ?y? ka?dego dnia z wdzi?czno?ci? za to co si? ma. Takie podej?cie przyniesie Wam rado??. To prawda, ?e ??wiele rzeczy jest trudnych, ale jest wiele innych, kt?re musimy docenia? jako rodzina i przyjaciele.

Bardzo t?skni? za moj? prac? w Shavei Israel. Teraz, kiedy przywr?cono loty i szcz??liwie wr?ci?am do Izraela jestem na obowi?zkowej dwutygodniowej kwarantannie, w kt?rej musi by? ka?dy Izraelczyk, kt?ry przyje?d?a z zagranicy. Mam chwile, by pomy?le? o tym, jak mo?emy nadal pomaga? wszystkim tym, kt?rzy pragn? powr?ci? do swoich korzeni w Izraelu. Pojawi?y si? propozycje, takie jak zaj?cia online i inne mo?liwo?ci interakcji. Na przyk?ad w tym tygodniu uczestniczy?am w zaj?ciach organizowanych dla spo?eczno?ci Ambato w Ekwadorze. Dzielenie si? wiedz? o Torze z publiczno?ci? jest bardzo wzbogacaj?ce. Patrzenie na wspania?y ruch powrotu, do kt?rego przy??cza si? coraz wi?cej os?b jest bardzo wzbogacaj?ce. Czuj? cudowne wsparcie mimo trwaj?cej nadal pandemii?.