Paraszat Aharei

Nazwa tej Paraszy brzmi strasznie. Aharei-mot ? po ?mierci. M?wimy tutaj o ?mierci dw?ch syn?w Aharona, Nadava i Avihu. Aktualnie, w judaizmie nie ma prawdziwej ??mierci? ? nie ma nawet prawdziwego poj?cia duszy, ale tak?e nie ma prawdziwej ??mierci? cia?a. Dusza b?dzie kontynuowa?a swoje ?ycie w Olam Haba ( Niebie). Cia?o powr?ci do ziemi, z kt?rej na pocz?tku zosta?o wzi?te, …?p?ki nie wr?cisz do ziemi, z kt?rej zosta?e? wzi?ty; bo prochem jeste? i w proch si? obr?cisz?. Ale nie na zawsze. W jakim? punkcie cia?o powr?ci w Tchi?at Hametim ( zmartwychwstaniu ). Jedn? z najwa?niejszych prawd wiary w judaizmie jest wiara w zmartwychwstanie zmar?ych. Rambam zawar? to w swoich Trzynastu Zasadach Judaizmu. Ostatnia zasada m?wi: ?Wierz? wiar? niezachwian?, ?e umarli b?d? przywr?ceni do ?ycia, kiedy B-g b?dzie chcia?, by tak si? sta?o?.

Prorok Daniel powiedzia? (12:2): ?Wielu za?, co posn?li w prochu ziemi, zbudzi si?: jedni do wiecznego ?ycia, drudzy ku ha?bie, ku wiecznej odrazie?. Zadajmy kilka pyta? i dajmy kilka odpowiedzi na ten temat.
?
??Kto zas?u?y? na zmartwychwstanie?

Ka?dy, kto studiowa? Tor?. Jak jest napisane w Jeszaja: ?O?yj? Twoi umarli, zmartwychwstan? ich trupy, obudz? si? i krzykn? z rado?ci spoczywaj?cy w prochu, bo rosa Twoja jest ros? ?wiat?o?ci, a ziemia wyda cia?a zmar?ych?. Chazal interpretowali ten wers w ten spos?b, ?e ka?dy, kto u?ywa ?wiat?a Tory, ?wiat?o Tory da mu ?ycie po ?mierci ( Ktubot 111b ). Zohar wyja?nia, ?e po tym, jak cia?o stanie si? prochem, nic wi?cej nie mo?e mu pom?c, nawet micwot lub dobre uczynki. Tylko ?wiat?o Tory mo?e zagwarantowa? odnowienie cia?a ( ?e to cia?o stanie si? zn?w innym cia?em ). To prowadzi nas do drugiego pytania.
Jakiej metody B-g u?yje dla Tchi?at Hametim? Jedna opinia m?wi, ?e b?dzie to rodzaj ?tal? (rosa). W czasie Matam Tora, kiedy B-g da? Tor? Izraelowi, B-g przemawia? bezpo?rednio do ludzi i oni nie mogli tego znie??, jak m?wi Midrasz. Oni natychmiast umierali. Wszyscy. Wobec yego B-g przyni?s? ?tal? i zbudzi? ich. Tej tal B-g u?yje dla Tchi?at Hametim.
Rabbi Jechiel z Pary?a m?wi, ?e kiedy uczniowie studiuj? Tor?, czasem zasypiaj? podczas nauki. ?pi? na ksi??kach, a saliva (?lina) wyp?ywa z ich ust. Wed?ug Rabbiego jechiela z Pary?a, B-g czyni tal z ich saliva.
Inna opinia m?wi, ?e b?dzie rodzaj wiatru, kt?ry przyniesie zapach drzew z Gan Eden. Ten zapach jest tym zapachem, kt?ry Adam Riszon wdycha? przed Grzechem.
Inna opinia pochodzi z Talmudu Jeruszalmi ? m?wi on, ?e B-g o?wietli cia?a ?wiat?em, kt?re On ukry? w si?dmym dniu stworzenia. Na pocz?tku, kiedy B-g stworzy? ?wiat?o, On stworzy? wielkie, niewyobra?alne ?wiat?o, kt?rego mocy cz?owiek z jego bardzo ograniczonymi mo?liwo?ciami nie m?g? znie??, wi?c B-g uczyni? mu przys?ug? i da? mu jedynie 1/7 z 1/7 tego ?wiat?a. Ca?? reszt? schowa? dla siebie. W czasie Tchi’?t Hametim On u?yje wi?cej tego ?wiat?a.

??Kiedy to si? stanie?

Proces Tchi?at Hametim zdarzy si? w dw?ch etapach. Pierwszym b?d? okolice czadu, kiedy Mesziah przyjdzie. Wtedy przyw?dcy wszystkich pokole? od czas?w Moszego i Aharona powstan? b?d? znowu przewodzi? narodowi. Razem z nimi, w ramach specjalnej nagrody, wstan? wszyscy ci ludzie, kt?rzy cierpieli tortury ze wzgl?du na sw?j nar?d, i wszyscy ci ludzie, kt?rzy niecierpliwie czekali i spodziewali si? Mesziaha. Na temat drugiej fazy panuje pewien sp?r. Rabbi Josef Karo w swojej ksi??ce Magid Meisharim ( ta ksi??ka by?a mu podyktowana przez anio?a ) pisze, ?e nast?pi to na ko?cu sz?stego millenium, w Szabat ?wiata ( pierwszy Szabat ka?dego millenium ). Inna opinia m?wi, ?e to nast?pi na ko?cu epoki zwanej Jemot HaMasziah ( Dniami Masziaha ). Jemot HaMesziah s? pewnym rodzajem przygotowania i oczyszczenia przed poziomem Tchi?at Hamitim. Innym pytaniem jest, jak d?ugie b?dzie Jemot HaMesziah. Jedni m?wi?, ?e b?dzie ono trwa?o 40 lat. Inni m?wi?, ?e to b?dzie 70 lat lub 400 lat. A s? i opinie, opisuj?ce czas Jemot HaMesziah, zawieraj?ce opini?, ?e nie b?dzie wtedy definicji czasu, ale ?e b?dzie to zale?a?o od tempa rozwoju. To jest opinia Ramchala ( Rabbi Mosze Chaim Luzzatto z Amsterdamu ). Kolejna opinia m?wi, ?e min? 3 pokolenia po Bi?at haMesziah ( przyj?ciu Mesziaha ). Ka?de pokolenie osi?gnie wy?szy poziom chochma, bina, daat ( inteligencji, rozumienia, wiedzy ) ni? poprzednie.

??Co jest celem Tchi?at Hametim?

By? kr?l, kt?ry mia? pomara?czarni?, kt?r? bardzo kocha?. On postawi? tam stra?nik?w, ale oni ukradli owoce, wi?c zdecydowa? si? postawi? tam dw?ch stra?nik?w. Jeden z nich by? ?lepy, a drugi niepe?nosprawny, kt?ry nie m?g? chodzi?. Pomys? by? taki, ?e ?lepy nie mo?e zobaczy? gdzie s? owoce, a niepe?nosprawny nie mo?e p?j?? po te owoce. Ale owoce ci?gle znika?y. Kr?l obwinia? stra?nik?w. ?lepy broni? si?: ?To nie ja, ja nie widz??. Kaleka broni? si?: ?Nie mog? tam doj?? i wzi?? owoc?w?. Wi?c kr?l wzi?? kalek? i po?o?y? go na ramionach ?lepego i ukara? ich obu.
Dusza argumentuje: ?Nie mog? pope?ni? ?adnego grzechu, bo nie mam cia?a?. Cia?o m?wi: ?To nie ja, poniewa? bez duszy nie mog? si? rusza??. Wi?c B-g ??czy je razem i…. Tak samo jest z kar?. Tak samo jest z nagrod?. B-g chce da? przyjemno?ci cia?u, tak jak daje je duszy. To jest idea Tchi?at Hametim.
Wystarczy tego na ten czas, ca?a reszta pyta? jak:
??Gdzie Tchi?at Hametim b?dzie mia?o miejsce?
??Jak d?ugo oni b?d? ?yli?
??Kto na pewno nie powstanie w Tchi?at Hametim?
??Jakie s? halachiczne konsekwencje Tchi?at Hametim?
??Komu b?dzie po?lubiona rozwiedziona kobieta lub wdowa?
I inne pytania ? odpowiemy na nie p??niej.