Paraszat Emor

Tora Zawsze Nowa

Nie ma znaczenia, co to jest i jak dobre to jest, i jak bardzo si? tym cieszymy, zawsze w jakim? punkcie to staje si? stare i nudne.

Czytamy Micw? Sfirat HaOmer: ?I odliczycie sobie od dnia po Szabacie, od dnia, w kt?rym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu ko?ysania, siedem tygodni pe?nych…:

I chwil? p??niej o Chag Szawuot: ?a? do dnia po si?dmym Szabacie odliczycie pi??dziesi?t dni i wtedy z?o?ycie now? ofiar? pokarmow? dla Haszem. Przyniesiecie z Waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu ko?ysania, ka?dy z dw?ch dziesi?tych efy najczystszej m?ki, kwaszone. To b?d? pierwociny dla Haszem.

?Mincha Chadasza Lahaszem? ? ?now? ofiar? pokarmow? dla Haszem?. W jaki spos?b ta ofiara jest ?nigdy wcze?niej? ni? wszystkie inne? Dlaczego Tora zdecydowa?a si? okre?li? ten Korban mianem ?Chadasza??

Celem jest Szawuot, dzie? dania Tory Izraelowi. ?rodkiem do niego jest Sefirat HaOmer , liczenie Omeru, zaczynaj?ce si? od Pesach, a ko?cz?ce si? w Szawuot…

Tora jest zawsze nowa. Tora nie mo?e sta? si? stara, przestarza?a lub wyczerpana. Tora, z definicji, emanuje ze ?wiata nowo?ci?; jest zawsze ?wie?a i ekscytuj?ca. Tora jest pragnieniem i s?owa ?Ten, kt?ry odnawia, w Swej dobroci, codziennie, konsekwentnie, akt Stworzenia? ? jak m?wimy ka?dego dnia w Szacharit.

?yd przywi?zany do Tory nigdy nie stanie si? stary. ?Bechol jom jihiju beeinecha kechadaszim?, ?ka?dego dnia idee Tory powinny by? dla ciebie jak nowe? ? uczyli nas nasi m?drcy.

Nie ma dok?adnej daty Chag Szawuot. Tora nie okre?la daty, odmiennie od innych ?wi?t. Dlaczego?

Wyja?nia to Rabbi Szlomo Efraim Luntschitz ( rosz Jesziwe w Lwowie, student Maharszala z Lublina ) w swojej ksi??ce Kli Jakar: ?Haszem nie chcia? ograniczy? dawania Tory do specyficznej daty, tak, ?eby kto? uwa?a? ka?dy dzie? roku za dzie?, w kt?rym? otrzyma? on Tor? z Har Sinai?. Szawuot definiuje czas.

?B?dzie, ?e je?li b?dziesz przestrzega? Moich przykaza?, kt?re nakazuj? dzisiaj tobie? (Dwarim 11:13) ? powinny by? one nowe dla ciebie, tak jakby? s?ysza? je dok?adnie tego dnia? (Raszi ad.loc. )?.

?Uwa?aj i s?uchaj Izraelu, tego dnia sta?e? si? narodem Haszem, twojego B-ga? (Dwarim 27:9) ? czy Tora by?a dana ?ydom tego dnia? Ale ten dzie? by? w czterdziestym roku! Raczej, to uczy ci?, ?e Tora jest przeznaczona dla tych, kt?rzy studiuj? j? ka?dego dnia, jak w dniu, kiedy zosta?a ona dana z Har Sinai? (Brachot 63b)?.

Z tego powodu nazywamy dzie? Szawuot ?Jom Matan Tora?. Dzie? dania Tory, B-g da? Tor? w tym dniu, ale Jom Kabalat haTora, dzie? otrzymania Tory jest ka?dego dnia.

To nie s? tylko s?owa. My, stworzeni w czasie, mamy wra?enie, ze nadanie Tory by?o jak prehistoria, odleg?e wydarzenie ograniczone do naszej mglistej, abstrakcyjnej przesz?o?ci. M?wi?c nostalgicznie, nale?ymy do przesz?o?ci. Ale przesz?o?c to wspomnienia. Mo?emy je odnowic.

Kiedy ?yd jest z??czony z Tor?, jakkolwiek, on przeskakuje t? dziur? w czasie i dos?ownie powraca do tego wielkiego i pe?nego bojazni dnia. Kabalat HaTora jest teraz! Stajemy sie jednym z Nieskonczonym. Czas staje sie nieistotny.

I dlatego przygotowujemy Sefirat HaOmer. Nie robimy bl?du. To jest nie tylko upami?tnienie. Przygotowujemy sie na szczere przyj?cie Tory. Im bardziej gotowi jeste?my, tym bardziej j? otrzymamy. ?Otw?rz szeroko usta, abym je nape?ni??, m?wi pasuk w Tehilim (81:11). Otwieraj?c nasze usta szeroko, im wiecej t?sknimy, zeby j? otrzymac, tym wi?cej Haszem jej nam da.

Mincha Chadasza, ktor? ofiarowujemy w Szawuot uczy nas, ze nasza praca jest uczynienie nas samych nowymi, odnowianie nas kazdego dnia. To jest jedyna droga do otrzymania Tory. Trudne? Tak. Musz? to przyznac. Niemo?liwe? Prawdopodobnie nie.