Paraszat Bamidbar

W tym tygodniu zaczynamy czyta? now? Ksi?g? – Bamidbar, na pustyni.

Mosze przygotowuje Izrael do d?ugiej drogi po pustyni. 40 lat. A w dalekosi? ?nej historii 3500, i wi?cej, lat.

Co robi Mosze, ?eby sprawi? by ludzie pozostali razem z ich to?samo?ci? i warto?ciami? Wiele rzeczy, takich jak nauczanie, wyja?nianie itp. Ale on nie pr?buje odwo?a? formy, rozkazu. To r?wnie? ma znaczenie i wp?yw.

Rozkaz by? bardzo jasny ? trzy Shvatim (plemiona) po ka?dej stronie,? Niech Izraelici rozbij? namioty??, ka?de z nich pod swoja flaga, ?ka?dy pod swoj? chor?gwi?, pod znakami swoich rod?w??, w ?rodku Shevet Lewi, plemi? Lewiego, ?ob?z lewit?w w ?rodku innych oboz?w?, a w sercu Miszkan (przybytek), ?doko?a Namiotu Spotkania?, ktorego centrum stanowi Aron-Habrit, Arka Przymierza.

Ten rozkaz nie by? przypadkowy, porz?d?k zosta? ustalony wed?ug porz?dku, jaki? Jaakow zaaran?owa? na sw?j pogrzeb, kiedy to postawil ka?dego z nich w pozyzji odpowiadaj?cej jego specjalnym mocom i umiej?tno?ciom.

Tora k?adzie nacisk na ?Levet Avotam? ?Dzieci Izraela powinny ustawi? si? w domach swych ojcow?, wed?ug Medrcow to oznacza: kontynuowa? tradycje swych Ojcow. Lojalno?? dla rodziny. Mosze posy?a do nich wiadomo?? ?shama beni musar avicha? ?Synu m?j, s?uchaj napomnie? ojca, i nie odrzucaj nauk swej matki?, oraz wiadomo?? ?Zapytaj ojca, by ci oznajmi?, i twoich starc?w, niech ci powiedz??.

A sercem narodu jest Tora, B- ?a Obecno??, Szchina, i wszystkie twarze s? zwr?cone w stron? ?wi?tego miejsca, zr?d?a mocy narodu i powodu jego jednosci.

Mosze widzia? na d?ugi dystans, wi?c poza ca?ym nauczaniem da? im lekcj? t? drog?, lekcj? uczucia, ze maj? kontynuowa? dziedzictwo Jaakowa, ze stojac? w jego ?rodku Tor?.

Szabat Szalom!