Paraszat Caw

Co dzia?o si? podczas ?siedmiu dni upe?nomocnienia??

Podczas ?siedmiu dni upe?nomocnienia? Miszkan przygotowywany by? do zainaugurowania w nim s?u?by na rzecz Haszem. Podobnie przygotowywali si? do prowadzenia owej s?u?by w Miszkanie ? koanim (kap?ani).

I st?d na ko?cu naszej Parszy czytamy s?owa przykazania, przekazanego przez Haszem kap?anom:

?A od wej?cia do przybytku zboru nie odejdziecie przez siedem dni, a? do dnia, kt?rego wype?ni si? czas upe?nomocnienia waszego; bo przez siedem dni upe?nomacniane b?d? r?ce wasze? (Wajikra 8:33)

Dwa wersety p??niej, Tora powtarza dok?adnie to samo przykazanie: ?A u wej?cia przybytku zboru zostawa? b?dziecie dzie? i noc, przez siedem dni, a b?dziecie przestrzegali s?u?by Wiekuistego…Bo tak mi rozkazano.? (Wajikra 8:35)

Jak jest cel owego powt?rzenia?

Pytanie to stawia Rabin Klonimus Kalman.

?w aspekt siedmio-dniowego odosobnienia pojawia si? w Torze w jeszcze kilkakrotnie. Dwa razy wspomniany jest domy?lnie, przy okazji przygotowa? kap?ana do spalenia czerwonej krowy a tak?e przed tym, jak Wielki Kap?an odprawi s?u?b? na Jom Kipur. Oto komentarz Rasziego do tego pasuku:

?Tak jak dzisiaj uczyniono, tak Haszem nakaza? czyni?, aby dokona? za was przeb?agania?. (Wajikra 8:34)

Raszi:

?Haszem nakaza? czyni? ? ca?e siedem dni. Nasi Rabini wyja?niaj?: ?Czyni?? ? odnosi si? do rytua?u Czerwonej Krowy (Para Aduma), sprowadzonej w celu rytualnego oczyszczenia tych ludzi, kt?rzy stali si? ?nieczy?ci? z powodu kontaktu z ludzkimi zw?okami. ?Aby dokona? za was przeb?agania? ? to odnosi si? do rytua?u Jom Kipur i uczy nas, ?e Wielki Kohen wymaga odosobnienia na okres siedmiu dni przed Jom Kipur, i analogicznie kohen, kt?ry pali? b?dzie Czerwon? Krow? (Raszi, Wajikra 8:34).

Na czym polega sekret owych siedmiu dni?

Rabin ?Maor WaSzemesz wyja?nia?:

?wiat zosta? stworzony poprzez siedem aspekt?w, siedem sfirot: Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod, Malchut.

Oto siedem objawie? Stw?rcy. Objawiaj? si? one cz?owiekowi poprzez zwi?zane z nim wymiary ? wymiar czasu i wymiar dostatku. I tak, je?li chodzi o proces stworzenia ?wiata, ?wiat zosta? stworzony w czasie siedmiu dni i siedmiu stopni rozwoju ? od nieruchomej ciszy, poprzez ro?linno??, nast?pnie zwierz?ta, a? do stworzenia b?d?cego objawieniem na najwy?szym stopniu rozwoju ? cz?owieka.

W ka?dej jednostce sk?adaj?cej si? na siedem jednostek czasu powinny znale?? si? siedem jednostek dostatku. A w ka?dej jednostce sk?adaj?cej si? na siedem jednostek dostatku, powinny objawi? si? siedem jednostek czasu.

Praca, jak? mieli wykona? kap?ani w czasie ?siedmiu dni upe?nomocnienia? polega?a na odkrywaniu, w ka?dym dniu podczas tego tygodnia, siedmiu sfirot. Ka?dego dnia mieli oni za zadanie otrzyma? dominuj?cy tego dnia dostatek i przekaza? go dniu nast?pnemu, tak by dnia ostatniego, kt?ry b?dzie dniem sfiry ?Malchut? wszystkie sfirot ?wieci? b?d? razem w dw?ch wymiarach: czasu i dostatku, tj. siedem sfirot czasu (b?d?cych rezultatem siedniu dni upe?nomocnienia) pomno?one przez siedem sfirot dostatku (b?d?ce rezultatem siedmiu sfirot ?wiec?cych ka?dego dnia). I tak te?, dnia si?dmego sfira Malchut o?wietlona b?dzie pe?n? moc?, zdoln? do sprowadzenia Szechiny (Boskiej Obecno?ci), b?d?cej ?kr?lestwem? (=Malchut) Haszem, niezb?dnej do s?u?by w Miszkanie.

Rol? owych ?siedmiu dni upe?nomocnienia? by?o stworzenie kombinacji pomi?dzy sfirami dostatku a sfirami czasu.

Rabin Klonimus Kalman cytuje w swej ksi?dze Zohar, komentuj?cy omawiany przez nas pasuk:

?Rabin Eleazar otworzy? dyskusj? wersetem: ?I sta?o si? dnia ?smego..?(Wajikra 9:1). Stawia pytanie: Dlaczego Pismo wspomina ?smy dzie?? Poniewa? odnosi si? on do wersetu: ?A od wej?cia do przybytku zboru nie odejdziecie przez siedem dni… bo przez siedem dni upe?nomacniane b?d? r?ce wasze?. (Wajikra 8:33) Dlaczego napisane jest ?siedem dni? a nie ?za siedem dni??

Szcz??liwi s? kap?ani, kt?rzy koronowani s? koronami ?wi?tego Kr?la, i namaszczani ?wi?tym olejem namaszczenia. Tym samym ?w Boski olej aktywuje si? i nawil?a siedem SFIROT (CHESED, GWURA, TIFERET, NECACH, HOD, JESOD I MALCHUT), kt?re namaszczane s? tym ?wi?tym olejem. Wszystkie te siedem lamp ? czyli SIEDEM SFIROT ? s? nim zapalane, owym ?wi?tym olejem, KTORY STANOWI MALCHUT ? i sk?ada si? z siedmiu. Dlatego te?? powiedziane jest o nich: ?bo przez siedem dni upe?nomacniane b?d? r?ce wasze?, a siedem dni znaczy siedem sfirot. R?ce wasze zostan? po?wi?cone ?wi?tym olejem i w ten spos?b dostatek przekazany zostanie siedmiu sfirom ? a wszystkie te SIEDEM SFIROT znajduj? si? w MALCHUT.

Dowiedzieli?my si?, ?e istnieje jedynie sze?? dni ? CHESED, GWURA, TIFERET, NECACH, HOD I JESOD – i zawieraj? si? one wszystkie w MALCHUT, kt?ra obejmuje je wszystkie. Dlatego te? postrzegana jest ona r?wnie? jako dzie? i napisane jest wi?c: ?przez siedem dni upe?nomacniane b?d? r?ce wasze?, a dni te stanowi? siedem sfirot: Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod, wraz z Malchut. S? one od niej zale?ne – Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod zale?ne s? od Malchut, i dlatego te?, Malchut liczona jest wraz z nimi (Zohar Szmini 26-28)

Idea ta ma r?wnie? zastosowanie do przygotowania ceremoni z Czerwon? Krow?, kt?ra przywraca rytualn? czysto?? cz?owiekowi, poprzez sprowadzenie na niego na powr?t Szechiny.

Zohar kontynuuje dalej:

Dlatego te?, Zgromadzenie Izraela, b?d?ce MALCHUT, nazywane jest ?Batszeb?? (dos?ownie: ?c?rka siedmiu?), gdy? jest ona (Malchut) zwie?czeniem ca?ej sz?stki sfirot. Powinna si? ona zwa? ?c?rk? sze?ciu?, jednak razem ze swym w?asnym aspektem stanowi siedem. W owym przypadku, podobnie, Malchut zawiera w sobie wszystkie sze?? a ona sama postrzegana jest jako dodatkowy dzie? do liczenia, w zwi?zku z czym, jest siedem dni.

Te siedem, stanowi?ce Malchut a w niej pozosta?e sze??, jak wspomniane jest wy?ej, zosta?y doprowadzone do perfekcji, ozdobione i namaszczone przez kap?an?w we wszystkim. Kiedy dotarli oni do Zgromadzenia Izraela, kt?rym jest Malchut, i kt?re stanowi ?smy dzie?, b?d?cy nast?pstem siedmiu ? Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod i sama Malchut ? Aron wezwany jest do zaoferowania ciel?cia ? dzi?ci? krowy, kt?ra nawi?zuje do Malchut. Jest to pokuta za grzech zwi?zany z innym ?ciel?ciem?, kt?rego autorem by? Aron, by? to grzech przeciw ?krowie? ? b?d?cej Malchut, b?d?cej ?smym dniem po siedmiu dniach wspomnianych wy?ej, nazwana ?pokojem i wiar? w Izraelu? (Zohar Szmini 28-29)

W ten sam spos?b wyt?umaczone s? dni odosobnienia, jakim poddawany jest Wielki Kap?an przed rozpocz?ciem Jom Kipur, kiedy zostaje on odnowiony, jest jak nowe stworzenie, bez wcze?niejszych skaz, od tego momentu jest on kompletny.

Kap?an mo?e by? wtedy uznany za kompletnego, w aspekcie wszystkich o?miu szat chwa?y i wszystkich sfirot powy?ej i poni?ej. Wszystkie wydarzenia powy?ej maj? sw? manifestacj? r?wnie? poni?ej. Dlatego te?, poni?ej, odby?a si? uroczysto?? z udzia?em Arona, co oznacza?o, ?e nie opu?ci? on Miszkanu przez siedem dni i z?o?y? on ofiar? w dniu ?smym. Akt ten wywo?a? reakcj? powy?ej, i w ten spos?b, wszystko sta?o si? jednym a wszystkie ?wiaty zosta?y pob?ogos?awione przez kap?ana. Poprzez ten akt kap?an sta? si? kompletny, w ca?ej perfekcji, jak powinien by?. (Zohar Szmini 29-30).