Paraszat Mecora

W Torze chasydzkiej mamy dwie podstawowe warto?ci, bez kt?rych nie mo?na s?u?y? Haszem, tak jak si? powinno: s? to rado?? i pokora.

Rabin Klonimus Kalman naucza, ?e te dwie warto?ci s? ze soba powi?zane, zale?? od siebie nawzajem i bez jednej nie b?dzie drugiej.?? Tego uczymy si? w zwi?zku z ?mecora? – tr?dowatym.

Na pocz?tku Tora uczy nas praw dotycz?cych tr?dowatego.

?Dalej powiedzia? Pan do Moj?esza i Aarona: Je?eli u kogo? na sk?rze cia?a pojawi si? nabrzmienie albo wysypka, albo bia?a plama, kt?ra na sk?rze jego cia?a jest oznak? tr?du, to przyprowadz? go do kap?ana Aarona albo do jednego z jego syn?w kap?an?w?? Kap?an stwierdzi to i uzna cz?owieka za nieczystego?. (Wajikra 13:1-3)

Chasidut uczy, ?e tr?d nie jest chorob? cia?a lecz chorob? duszy cz?owieka i tylko jej objawy pojawiaj? si? na ciele jako tr?d.

Co to za wewn?trzna choroba tr?dowatego?? To choroba pychy.? Pycha pozbawia go r?wnie? rado?ci.? Pycha i smutek razem sprowadz? tr?d, chorob? duszy, kt?ra objawia si? fizycznie.

Jak, w takim razie, mo?na wyleczy? tr?dowatego?

Mo?na pomy?le?, ?e trzeba by by?o zwi?kszy? rado??.? Mi?e towarzystwo, rozmowy, ?arty itd. poprawi? nastr?j i uciesz?.? Mo?na by by?o za?o?y?, ?e Tora powie tr?dowatemu, by zbli?y? si? do ludzi.

Ale nie.? Tora przykazuje ca?kowite odosobnienie tr?dowatego.

?Przez ca?y czas trwania tej choroby b?dzie nieczysty. B?dzie mieszka? w odosobnieniu. Jego mieszkanie b?dzie poza obozem?. (Wajikra 13:46)

(Dobrze, cynicy powiedz?, to dlatego, aby inni si? od niego nie zarazili, ale dla nas, w ?wiecie chasydzkim, w kt?rym takie rzeczy techniczne nie maj? znaczenia, wszystko jest czyst? duchowo?ci?.)

Tak to wyja?nia Rabin Klonimus Kalman

Potrzba tu rado?ci, ale rado?ci innego rodzaju.? Nie rado?ci z przyjaci??, lecz rado?ci, kt?ra nadchodzi po ?a?owaniu za grzechy (zrobieniu teszuwy)

Tr?dowaty zostaje zmuszony do odosobnienia.? Siedzi, my?li o swoich uczynkach i zaczyna ?a?owa? za grzechy.? Odsuni?cie si? od przyjaci?? da mu czas na zastanowienie si?, zmniejszy jego pych?.? Samotno?? zmniejszy jego zale?no?? od spo?ecze?stwa i sprawi, ?e p?knie mu serce.

Gdy serce p?ka, odczuwamy pokor? i ca?kwite poni?enie ? wtedy cz?owiek mo?e zrobi?? prawdziw? teszuw? z g??bi serca.? ?a?owanie za grzechy wynikaj?ce z pokory i poni?enia daj? mu ogromn? rado??, rado?? wyp?ywaj?ca z g??bi serca, poniewa? pokora i rado?? zawsze chodz? parami.

Innymi s?owy: w paradoksalny spos?b smutek, kt?ry nadchodzi wraz z teszuw? jest drog? do prawdziwej rado?ci.

Gdy ten stopnie? wyleczenia zostanie osi?gni?ty, mo?na zorganizowa? ceremoni? oczyszczania, jak opiane jest na pocz?tku naszej parszy.

?To jest prawo dotycz?ce tr?dowatego w dniu jego oczyszczenia: b?dzie przyprowadzony do kap?ana, a kap?an wyjdzie poza ob?z. Je?eli kap?an stwierdzi, ?e tr?dowaty zosta? uzdrowiony z choroby tr?du? (Wajikra 14:2-3)

?Z choroby tr?du? pychy ? zosta? uzdrowiony.? ?Kap?an? symbolizuje rado?c z ca?kowitej teszuwy.

Tak napisano w ksi?dze Zohar:

R. Jehuda zacz?? dyskusj?, m?wi?c: ?S?u? Haszem z rado?ci?, sta? przed jego obecno?ci? ?piewaj?c? (Tehilim 100:2).? Nauczyli?my si?, ?e ka?dy rodzaj pos?ugi, jak? chce cz?owiek wykona? przed Naj?wi?tszym, niech b?dzie b?ogos?awiony, powinna zosta? wykonana z rado?ci? i ch?tnym sercem, aby pos?uga by?a ca?kowita. Je?li powiesz, ?e niemo?liwe to jest przy sk?adaniu ofiary, poniewa? cz?owiek z?ama? prawo Pana, prawo Tory i ?a?owa? za grzechy przed swoim Panem, jak m?g?by stawi? Mu czo?a?? Co najmniej ze z?amanym duchem.? Gdzie jest rado???? Gdzie jest ?piew?

Odpowiedzia?: Uczyli?my si? tego.? Cz?owiek, kt?ry zgrzeszy? przed swym Panem i z?ama? jego prawo powinien by? skruszony, gdy przychodzi z?oy?? ofiar? i naprawi? krzywd?.? Najlepiej gdy zap?acze.? Nie ma tu rado?ci ani ?piewu.? S? one obmy?lone przez kap?an?w i lewit?w, kt?rzy dodaja mu rado?c i ?piew.? Rado?? ustanowiona zostaje przez kap?ana, poniewa? jest on zawsze daleki od os?du.? Kap?an powinien zawsze mi?c bardziej radosne i szcz??liwe oblicze ni? reszta ludzi, poniewa? jego korona KAP?A?STWA si? do tego przyczynia.

Kap?an pos?uguje si? r??nymi przedmiotami, symbolizuj?cymi pokor?, jak na przyk?ad:

?to kap?an ka?e, ?eby ten, kt?ry ma by? oczyszczony, przyni?s?? kawa?ek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop??. (Wajikra 14:4)

Raszi wyja?nia:

?Drzewo cedrowe – wybrano drewno wysokiego drzewa, poniewa? jego wysoko?? jest kar? za wywy?szanie si?.? Nitki karmazynowe i hizop ? jakie jest lekarstwo, kt?re mo?e go uzdrowi??? Powinien zni?y? si? z pozby? si? arogancji jak robak i jak hizop.? (Raszi Wajikra 14:4)

Gdy cz?owiek mie? b?dzie zn?w pokor?, kap?an mo?e doda? mu rado?ci i pozwoli? mu wr?ci? do zwyklego ?ycia spo?ecznego.

?Potem wr?ci do obozu?? (Wajikra 14:8)

Gdy b?dzie i pokorny i radosny.