Szmini – Osiem

Siedem jest wa?n? liczb? w tradycji ?ydowskiej. Nasz czas odznaczamy w cyklu siedmiu. Odpoczywamy co siedem dni, ziemia odpoczywa co siedem lat, a po siedmiu cyklach siedmiu lat ca?e spo?ecze?stwo si? odnawia (cykle szmita i Jovel). Siedem reprezentuje objawienie si? Boga w ?wiecie przyrody, a osiem reprezentuje nadprzyrodzone, transcendentne si?y ?wiata przyrody.

Istnieje ogromna moc i ?wi?to?? w koncepcji o?miu. Z tego powodu, B?g celowo wybra? ?smy dzie?, aby wype?ni? miszkan swoj? obecno?ci?. Moc o?miu jest moc? odrodzenia i regeneracji. Proces gojenia si?, kt?ry uwa?amy za oczywisty, w rzeczywisto?ci jest zjawiskiem nadprzyrodzonym.

Gdy poruszamy si? w cyklu siedmiu a nast?pnie o?miu, oznacza to jedno i to samo. Je?li Szabat jest si?dmym dniem tygodnia, to ?smym dniem jest niedziela, a zarazem jest to pierwszy dzie? tygodnia. Szabat jest niezwykle wa?ny i ma ogromne znaczenie, ale jak trudno nam powstrzyma? wszystko na 25 godzin i o ile? trudniej jest zacz?? wszystko od nowa w niedziel? rano. Ka?dego roku jesieni? obchodzimy zako?czenie czytania ca?ej Tory w ?wi?to Simchat Tora. Co robimy, gdy tylko przeczytamy ostatni werset w ostatniej cz??ci Tory? Zaczynamy od nowa.

W tym tygodniu parasza jest w samym ?rodku przeprowadzania syn?w Izraela do jednego z najwi?kszych triumf?w w historii. Jednocze?nie w tej paraszy Aarona spotyka najgorsza osobista tragedia, umiera nie jedno, lecz dwoje jego dzieci. Aaron nadal wype?nia swoj? rol? wobec narodu i nie przestaje mie? na uwadze tego, co B?g chce dla swego ludu. Czyni to dzi?ki sile o?miu – Szmini. Aaron wiedzia?, ?e jeszcze wi?cej tragedii spotka ?yd?w i ?e gdyby on teraz si? podda?, nie da?by im przyk?adu do na?ladowania. Aaron rozumia?, ?e miliony cierpia?y podczas drogi z Egiptu, jednak?e nar?d wytrwa? a zatem Aaron te? musia? wytrwa?.
Szmini – osiem jest duchem narodu ?ydowskiego. Ci sami ludzie, kt?rzy prze?yli Holokaust w Europie, walczyli nast?pnie w wojnie o niepodleg?o?? Izraela, by p??niej pracowa? osiedlaj?c swoj? ziemi? kilometr po kilometrze. Ze wzgl?du na zas?ugi naszych przodk?w oraz przez wzgl?d na dobro naszych dzieci, wstajemy wcze?nie rano i czekamy do p??na, aby ujawnia? obecno?? Boga.

Szabat szalom,
Z Mi?o?cia,
Jehoszua