Wsp?lnoty Shavei Israel ?wi?tuj? 68. urodziny Izraela

Izrael obchodzi swoje 68. urodziny dzisiaj wieczorem, gdy Jom HaZikaron (Dzie? Pami?ci o ?o?nierzach oraz Ofiarach terroru) dobiega ko?ca wraz z zachodem s?o?ca nad Morzem ?r?dziemnym.

Jest to bardzo wyj?tkowy dzie? dla Shavei Israel – przede wszystkim, nasza nazwa oznacza dos?ownie ?Izrael Powraca?. Zatem jest to dzie? wielkiej rado?ci dla wszystkich spo?eczno?ci, kt?re wspieramy. Wam wszystkim, kt?rzy pomagaj? nam wspar? te spo?eczno?ci, ?yczymy ? Radosnego Jom Ha-Acmaut!

Shavei Israel ma ten przywilej i szcz??cie, ?e w ci?gu ostatniej dekady, zdo?a?a pom?c tysi?com ?yd?w z zagubionych plemion i “ukrytych” wsp?lnot ?ydowskich – powr?ci? zar?wno dla narodu ?ydowskiego jak i nowoczesnego pa?stwa ?ydowskiego. Nie mogli?my tego zrobi? bez ciebie. Pom?? nam wi?c zdmuchn?? ?wieczki na naszym du?ym syjonistycznym torcie urodzinowym poprzez serfowanie po naszej internetowej stronie, gdzie znajdziesz setki historii ?yd?w z ca?ego ?wiata ? od Portugalii do Peru, z Indii a? po W?ochy oraz z Syberii a? po Safed.

Oto informacje o tym, jak spo?eczno?ci wspierane przez Shavei Israel b?d? obchodzi? Dzie? Pami?ci oraz Dzie? Niepodleg?o?ci w tym roku:

Portugalia

Jom Ha-Acmaut obchodzony jest w synagodze ze specjalnymi modlitwami, w tym ?wi?teczny Hallel ? dzi?kuj?cy Bogu za cud odrodzenia Izraela jako nowoczesnego narodu. Wsp?lnota Belmonte zorganizuje specjalne modlitwy, w tym nabo?e?stwo dla ?o?nierzy pe?ni?cych s?u?b? w Si?ach Obronnych Izraela.

Salwador

Spo?eczno?? Beit Izrael Bnei Anousim w San Salvador b?dzie r?wnie? mia?a specjalne modlitwy na Jom Ha-Acmaut w synagodze. Wsp?lnota b?dzie wspomina? historyczne opowie?ci i od?piewa hymn Izraela Hatikwa.

Kolumbia

Hotel Lancaster w Bogocie b?dzie miejscem tegorocznych obchod?w Jom Ha-Acmaut. G??wnym wydarzeniem b?dzie impreza “Izraelczyk” w tym pokaz izraelskiego filmu, muzyki izraelskiej oraz izraelskiej ?ywno?ci. (Czy potraficie powiedzie? Bamba?)

W?ochy

W San Nicandro, w spo?eczno?ci Bnei Anousim odb?d? si? specjalne modlitwy zar?wno w Jom HaZikaron jak i Jom Ha-Acmaut.

Lodzydzien Izraela

Nasi emisariusze rabin Dawid i Miriam Szychowscy ?zaplanowali wiele rzeczy na nadchodz?ce dni. Pokaz filmu Beitar na temat syjonistycznego ruchu i wyk?ad dotycz?cy wojen i zbrojenia w Izraelu z okazji Dnia Pami?ci Poleg?ych ?o?nierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu. Dwa dni p??niej grillowanie przy izraelskiej muzyce, quiz z nagrodami oraz muzyka na ?ywo i pokaz ta?ca z ogniem. Rabin Szychowski do??czy r?wnie? do innych wys?annik?w Shavei Israel i razem z nimi b?dzie ?wi?towa? Dzie? Niepodleg?o?ci Izraela w Warszawie.

Kaifeng

Pi?? chi?skich ?yd?wek, do kt?rych aliji przyczyni?o si? Shavei Israel na pocz?tku tego roku, b?dzie obchodzi? sw?j pierwszy Jom Ha-Acmaut w Izraelu w Midreshet Lindenbaum, w religijnej szkole dla dziewcz?t w Jerozolimie, do kt?rej obecnie ucz?szczaj?. Wraz z kole?ankami z klasy, b?d? uczestniczy? w wielu uroczysto?ciach, nabo?e?stwach i w procesji flagi. W dniu Jom Ha-Acmaut w nocy, do??cz? one do corocznej izraelskiej imprezy i ta?c?w na placu Safra w Jerozolimie przed ratuszem. Nast?pnie w dniu Jom Ha’atzmuat b?d? na Pikniku na Haas promenada z widokiem na Stare Miasto niedaleko od ich szko?y.

Bnei Menasze

Jom Ha-Acmaut zawsze jest obchodzone z wielk? ch?ci? w indyjskich stanach Manipur i Mizoram i w tym roku b?dzie podobnie. Spodziewamy si? 800 os?b na uroczysto?ciach Jom Ha-Acmaut w Manipur w trzech r??nych miejscach, kt?re b?d? obejmowa? ?ywno??, piosenki i ta?ce. W Mizoram, spo?eczno?? wzniesie izraelsk? flag?, od?piewa Hatikwa i wykonaj? co? zwanego “bamboo taniec”. Opublikujemy zdj?cia w przysz?ym tygodniu.

Dla Bnei Menasze, kt?rzy dokonali aliji i mieszkaj? obecnie w Izraelu odb?d? si? r??ne wydarzenia wed?ug miejsca zamieszkania.

Bnei Menasze z Tyberiady bior? udzia? w wycieczce do Hajfy, gdzie odwiedz? “Muzeum nielegalnej imigracji”. Izraelskie Ministerstwo Integracji zapewnia transport autobusowy dla tych najnowszych (i ju? na szcz??cie niepomijanych) imigrant?w.

Bnei Menasze w G?rnym Nazarecie, Kiryat Shemona i Ma’alot b?d? obchodzi? ?wi?ta z ich lokalnymi Garin Torani, czyli grupami m?odych Izraelczyk?w, kt?rzy walnie pomagaj? w integracji Bnei Menashe. W G?rnym Nazarecie, Bnei Menasze i Garin Torani wsp?lnie wystawi? przedstawienie. Nast?pnie w ci?gu dnia wezm? udzia? w wycieczce do Muzem Lotnictwa w Ramat Awiw.