?wi?tynia kap?an?w; ?wi?tynia narodu – Paraszat Naso

Nasz? Parsz? ko?czy konsekracja przybytku (miszkan). Przygotowania s? zako?czone. Moj?esz i Aharon b?ogos?awi? nar?d i wydaje si?, ?e B?g zamieszka? w miszkan. Dziwne jest jednak to, ?e ca?e to do?wiadczenie mia?o ju? miejsce w Torze w ksi?dze Wajikra w Paraszat Szemini:

??smego dnia zawo?a? Moj?esz Aarona, jego syn?w i starszych Izraela. Potem powiedzia? do Aarona: We? sobie m?odego cielca na ofiar? przeb?agaln? ?..bo dzisiaj Pan wam si? uka?e?. P??niej, Moj?esz i Aaron po zako?czeniu ofiary b?ogos?awili nar?d, a ogie? Boga wyszed? i poch?on?? ofiary reprezentuj?c obecno?? Boga. Ca?y nar?d cieszyli si? i upad? na twarz.

Skoro budowa i przygotowanie ?wi?tyni zako?czone zosta?o w Ksi?dze Waijkra, to dlaczego do?wiadczamy powt?rki w Ksi?dze Bamidbar? Jakie dodatkowe elementy zosta?y wprowadzone w tej paraszy, kt?re uzasadni?yby powt?rzenie przekazu o tej donios?ej chwili?

Istnieje wyra?na r??nica w opisie tego wydarzenia w zakresie skali zaanga?owania narodu izraelskiego w tym procesie. W Wajikra dzieci Izraela s? biernymi obserwatorami; mog? sk?ada? ofiary, ale jedynie obserwuj? kap?an?w i lewit?w wykonuj?cych rytua?y ?wi?tynne, obserwuj? to i ciesz? si?, ale nie bior? udzia?u w tym procesie. W Bamidbar jednak reprezentowane jest ka?de plemi?, a zatem ca?y Izrael i to ma stanowi? kulminacj? konsekracji ?wi?tyni. A? 89 wers?w zosta?o po?wi?cone wymienieniu dar?w sk?adanych przez ka?de plemi?, jako wk?ad Izraela do ?wi?to?ci Miszkan.

Warto wi?c doceni? przekaz obu tych Ksi?g, w kt?rych mowa jest o zako?czeniu prac przy Miszkan. Wajikra czasem r?wnie? zwana “Torat hakohanim? – Tora Kap?an?w – jest to Ksi?ga o ?wi?tyni, rytua?ach, ?wi?to?ci, kt?ra emanuje z Miszkan bez udzia?u ludu Izraela. Wiele praw wr?cz oddziela pospolite dzieci Izraela od ?wi?to?ci i od ?wi?tyni.
Bamidbar z drugiej strony to Ksi?ga narodu, kt?ry przygotowuje si? do podr??y i ostatecznie podbija ziemi? Izraela. Z tego powodu na pocz?tku Ksi?gi Bamidbar Tora przypomina nam o Miszkan i o Arce Przymierza, kt?re maj? doprowadzi? dzieci Izraela do ich ziemi obiecanej.

Wi?c jaka jest prawda o miszkan? Do kogo on nale?y? Czy to jest tajemniczy relikt Kap?an?w bez kontaktu z lud?mi? Czy te? nale?y do ka?dego z nas, jest nasz? cz??ci? i prowadzi nas?

Oczywi?cie obie odpowiedzi s? w?a?ciwe; Miszkan jest w nas, a jednocze?nie oddzielony od nas. Sefer Wajikra uczy nas o transcendencji i o tym jak bardzo B?g jest niedo?cigniony. Objawienie Boga przejawia si? w po?arze ? w czym? nieposkromiony, niezrozumia?ym, co jednocze?nie jest ?r?d?em wszystkiego.

Sefer Bamidbar drugiej strony uczy nas o izraelskim obozie, jego ?wi?to?ci i sta?ym zwi?zku z tym, co boskie. B?g przypomina nam, ?e mo?na go odnale?? nawet w ciemno?ci, nawet w nieczysto?ci. Mo?esz zacz?? poszukiwania Boga od najdalszego punktu i go odnale??. W Bamidbar Boska chwa?a i obecno?? manifestuje si? w arce otoczonej przez Izraelit?w, kt?ra prowadzi nar?d do zwyci?stwa i podboju Ziemi ?wi?tej.

Nasza Parasza zaczyna si? w atmosferze pe?nej optymizmu. Izraelici znajduj? si? w niewielkiej odleg?o?ci do Izraela, przedstawiciele plemion przynosz? dary dla Miszkan, B?g jest got?w do wys?uchania ka?dego w obozie Izraela o czym zapewnia Moj?esz.

Je?li tylko Izraelici rozpoznaliby ten skarb obecny w?r?d nich, historia pokolenia z Egiptu zako?czy?aby si? triumfalnym marszem do Ziemi Obiecanej.

Dzi? nie mamy arki, ani miszkan oraz boskiego ognia, ale to nie znaczy, ?e B?g jest nieobecny. Gdy powracamy do Ziemi Obiecanej naszym zadaniem jest okaza? Bogu wdzi?czno?? za t? mo?liwo?? poprzez podniesienie naszej codzienno?ci ?wi?to?ci i rozpoznanie cudu istnienia.