Paraszat Behalotcha

Pod koniec Ksi?gi Szemot (Ksi?gi Wyj?cia) a? do paraszy Behalotcha w Bamidbar zanika narracyjny aspekt opowie?ci Tory. S?yszeli?my o rozbiciu obozu naprzeciwko g?ry Synaj. Od tego czasu min?? ju? rok a? do wydarze?, o kt?rych wspomina nasza parasza. Rok podczas kt?rego, nar?d zatrzyma? si? i studiowa? Tor?. Oczywi?cie wy??czaj?c tych, kt?rzy czynnie budowali miszkan.

Po takim zatopieniu si? w ?wi?to?ci, mo?na by si? spodziewa?, ?e nar?d zacznie funkcjonowa? na niemal nadprzyrodzonym poziomie. Zamiast chodzi?, powinni?my unosi? si? nad ziemi?. Jednak?e parasza dowodzi czego? odwrotnego. Wyk?adamy si? na ziemi? i wywijamy or?a.

Chocia? siedzenie i studiowanie Tory przez ca?y bo?y dzie? zas?uguje na pochwa??, wi??e si? ono jednak z pewnymi niebezpiecze?stwami. Po sp?dzeniu ca?ego roku w obozie nar?d zapomnia?, jak si? porusza? do przodu.

Pami?tam z ka?dej mojej w?dr?wki, ?e nic nie mo?e przygotowa? ci? do b?lu, kt?ry odczujesz przy zak?adaniu plecaka drugiego dnia podr??y. Nie chodzi o skal? b?lu, ale o to, ?e nie jeste? na niego przygotowany. Podobnie te? tutaj, Izrael sp?dzi? rok staj?c si? kr?lestwem kap?an?w i ludem ?wi?tym. Ale to nie przygotowa?o nas na d?wiganie naszego dobytku ani te? nie nauczy?o nas, co odpowiedzie? dzieciom, kt?re nie chc? dalej i??.

Jeszcze wi?kszym zagro?eniem ni? sama fizyczna atrofia jest postrzeganie samych siebie jako wy?szych moralnie i intelektualnie. Gdy kto? sp?dza ca?y sw?j czas na studiowaniu oceny dobra i z?a, cz?sto wydaje mu si?, ?e wie o czym m?wi, a nawet przyznaje sobie prawo do narzucania bli?nim swojej opinii. Owszem takie zachowanie mo?e cechowa? r?wnie? kogo?, kto nie studiowa? zbyt wiele. Mo?e si? to r?wnie? przydarzy? nawet najskromniejszej osobie o ca?kowicie czystych intencjach.

Parasza ko?czy si?, gdy Aaron i Miriam wyg?aszaj? oszczerstwa o swoim bracie Moj?eszu. Mimo, ?e przecie? oboje byli liderami spo?eczno?ci i prorokami i m?wili o swoim ukochanym ?bracie, i zamierzali jedynie wyg?osi? konstruktywn? krytyk?, dopu?cili si? grzechu ?Laszon Hara?.

Parasz? otwiera opis Aarona zapalaj?cego menor?. Hebrajskie s?owo, kt?re tu okre?la zapalanie menory, mo?na r?wnie? przet?umaczy? jako ?podniesienie?. Aaron mia? za zadanie ?podnie???, wznie?? dzieci Izraela na wy?szy poziom. Parasza jednak dowodzi, ?e Aaron pozwala sobie na cos wr?cz odwrotnego.

Parasza z tego tygodnia uczy nas, ?e same duchowe wzniesienie nie wystarczy, aby m?c wie?? ?ycie i prowadzi? nar?d. Musimy kierowa? si? naszym duchem, ale nie wolno nam zapomina? o nakarmieniu naszego cia?a, kt?re jest ?wi?tym pomieszczeniem dla naszego ducha.

Szabat szalom,

Z mi?o?ci?

Jehoszua