Nie ma Krakowa bez ?yd?w

To niezwyk?e m?wi? o filosemity?mie w dzisiejszej Europie, ale nie mam innych s??w na to, co prze?y?em w Krakowie w ubieg?ym tygodniu. M?wi?c najpro?ciej – do?wiadczy?em mi?o?ci. By?a to mi?o?? wsp?lnoty chrze?cija?skiej skierowana do populacji, kt?ra zosta?a stracona w Polsce w wyniku Holokaustu.

Marsz Pami?ci i ?ycia by? wynikiem rozmowy, kt?r? przeprowadzi?em z moim chrze?cija?skim studentem Irkiem Czubakiem. By?o to po jednym z naszych wp?lnych zaj??, kt?re prowadz? dla ?yd?w i nie -?yd?w. Irek i jego ?ona oraz 40-50 innych os?b przychodz? na moje wyk?ady pt. Judaizm dla wszystkich. Podczas spotka? poznajemy Bibli?, Talmud oraz filozofi? ?ydowsk?. Przez ostatnie trzy lata te zaj?cia dawa?y mi wielk? satysfakcje. dsc_04411

Krak?w ma bogat? histori? ?ydowsk?, kt?ra si?ga prawie 800 lat i ??czy si? z wieloma wielkimi rabinami i wa?nymi postaciami r?wnie? dla wsp??czesnego judaizmu. Krak?w, jak ca?a Polska, jest miejscem masowych mord?w i prawie ca?kowitego unicestwienia ?ycia ?ydowskiego w czasie Holokaustu. I cho? w?r?d Polak?w jest wielu Sprawiedliwych, kt?rzy pomagali ?ydom podczas wojny znajd? si? i tacy, kt?rzy bezpo?rednio lub po?rednio odpowiadali za pod?eganie do zniszczenia lub wyp?dzenia ?yd?w z ich dom?w.

Przewodnim tematem Marszu by?y konieczno?? pami?tania ciemnej przesz?o?ci jak i nie zapominania o wielkim wk?adzie jaki mieli ?ydzi w histori? Polski ? te wa?ne dla nas dzisiaj tematy pojawi?y si? w przemowie wiceprezydenta miasta dr. Andrzeja Kuliga. W?r?d m?wi?cych znale?li si? r?wnie? profesor Mach – by?y dyrektor Instytutu Europejskiego Uniwersytetu Jagiello?skiego, ambasador Izraela w Polsce – Anna Azari oraz proboszcz Ry?.img_06631

Marsz by? cz??ciowo sponsorowany przez niemieck? grup? o nazwie Marsz ?ycia, kt?ra sk?ada si? z pe?nych ?wiadomo?ci swojej przesz?o?ci m?odych Niemc?w. Niekt?rzy byli nawet gotowi podzieli? si? wstrz?saj?cymi prze?yciami, kt?re towarzysz? odkrywaniu brutalnej prawdy na temat swoich dziadk?w ? prawda ta zwi?zana jest z II Wojn? ?wiatow? oraz mordowaniem krakowskich ?yd?w. Zosia Radzikowska, Dziecko Holocaustu, by?a jedn? z os?b, kt?ra otrzyma?a r??? ? symbol pro?by o przebaczenie za win? przodk?w. T?umaczy?a, ?e ci m?odzi ludzie nie mieli nic wsp??nego z tragiczn? przesz?o?ci? i ?e jako nowe pokolenie mog? wsp?lnie budowa? przysz?o?? na tolerancji, wzajemnym poszanowaniu i mi?o?ci. wp_20160911_16_50_24_pro

Mia?em zaszczyt i?? razem z ksi??mi, biskupami i cz?onkami spo?eczno?ci ?ydowskiej i nie-?ydowskiej. Dzi?ki szczeg?lnemu wyr??nieniu mog?em powiedzie? kilka s??w podczas fina?owego koncertu ?ydowskiej grupy, kt?ry odby? si? w Synagodze Tempel i by? otwarty dla 500 os?b.dsc_07961

Wykorzysta?em sposobno??, by wyrazi? moj? wdzi?czno?? dla odwa?nych ludzi, kt?rzy dumnie stali z izraelska flag? krzycz?? ?nie ma Polski bez ?yd?w?. Wyobra?cie sobie dzisiejsz? Europ?, gdzie wi?kszo?? ?yd?w boi si? identyfikowa? ze swoim ?ydostwem rabina w kipie, kt?ry spaceruje ulicami miasta r?ka w r?k? z t?umem nie-?yd?w, kt?rzy trzymaj? symbol Izraela. img_20160911_160837

Podobne marsze odby?y si? w Warszawie, Wroc?awiu i Kielcach. Daje to nadziej?, ?e podobne wydarzenia b?d? mia?y miejsce r?wnie? w innych miastach tego kraju. Moim b?ogos?awie?stwem jest praca w Krakowie. Przebywaj?c w JCC Krak?w codziennie do?wiadczam nie tylko odrodzenia ?ycia ?ydowskiego przez m?odych polskich m??czyzn i kobiety, kt?rzy odkrywaj?c swoje ?ydowskie korzenie. Jestem r?wnie? ?wiadkiem przejaw?w wspania?ej postawy wobec ?ydowskiej ludno?ci. Jest to postawa nie-?yd?w, kt?rzy przychodz? na zaj?cia, czy wolontariuszy, kt?rzy pomagaj? w JCC ale te? wielu innych ludzi, kt?rzy ciesz? si?, ?e ?ydzi nadal ?yj? i ?e dobrze im si? w Krakowie powodzi.

http://blogs.timesofisrael.com/there-is-no-krakow-without-jews/