Paraszat Miszpatim – Przeciwwaga

?Dlaczego istnieje takie nag?e przej?cie z transcendentalnego duchowego do?wiadczenia Synaju do bardzo szczeg??owych, ?mudnych, praw dotycz?cych niewoli, celowych i przypadkowych uszkodze? oraz innych tym podobnych kwestii cywilnych? Dlaczego nie pozostajemy przy opisie objawienia? Tora, jak si? wydaje, robi sobie przerw? od dramatu na Synaju i tylko w rozdziale 24 powraca do Moj?esza na g?rze Synaj. Czemu?

Kiedy przygl?damy si? 13 fragmentom?Paraszy Miszpatim zauwa?ymy ciekaw? struktur? (Szmot rozdzia? 21)

1. ewed??(21:1-6)

2. ama (21:7-11)

– S? to prawa dotycz?ce niewolnik?w i ludzi ni?szej klasy. Wyja?niaj? jak mamy ich traktowa?.

3. make isz (21:12)

4. mazid szogeg (21:13)

5. gonew isz (21:16)

6. mekalel (21:17)

7. riw ripui (21:18)

– Powy?sze prawa dotycz? porachunk?w r?wnego z r?wnym.

8. make eved (21:20-21)

– Prawa dotycz?ce tego jak obchodzimy si? z podleg?ymi nam.

9. Ason (21:22-26)

– Prawa dotycz?ce niezamierzonych szk?d mi?dzy r?wnymi sobie.

10. Make ain awedo (21:27-28)

– Zobowi?zania na?o?one na tego, kto spowodowa? fizyczn? szkod? na ciele swojego niewolnika lub podw?adnego.

11. szor nogeach ?(21:28-32)

12. bor (21:33)

13. szor

To prawa dotycz?ce zniszczenia czyjego? mienia.

Wyra?nie w strukturze pierwszej po?owy paraszy miszpatim ukryte jest przes?anie. Bezpo?rednio po zako?czeniu procesu odkupienia, zar?wno fizycznego i duchowego, mo?e pojawi? si? sk?onno?? ze strony osoby odkupionej czy te? wyzwolonych ludzi, aby cieszy? si? w ich narodzie wybranym ze zbawienia a? do utraty perspektywy o swoich skromnych pocz?tkach.

Czuj? si? pewniejsi i zaczynaj? tworzy? dystans mi?dzy sob?, tworz? warstwy i podkre?laj? r??nice ze wzgl?du na klas? spo?eczn? oraz ras?. Chc? zalicza? si? do elity. W ten spos?b zanika w ich duszach pokora, kt?ra mog?a by? jedynym powodem dla kt?rego B?g zdecydowa? si? im wybaczy? i ofiarowa? im odkupienie. Kulminacj? tej niewygodnej perspektywy, kt?ra nie ma nic wsp?lnego z nauk? tory jest przyk?ad jaki znajdujemy w historii ?mekalel? (przeklinaj?cego) w paraszy Emor.

Tora przypomina nam, ?e t? przekl?t? i wy?miewan? jest c?rka Egipcjanki, spychana do ni?szego statusu w oczach Izraelit?w. To samo znajduje wyraz w historii Rut oraz w innych historiach przekazanych nam przez Tor?.

W tej paraszy Tora przeplataprawa dotycz?ce ludzi wolnych z tymi, kt?rzy s? od nich zale?ni, aby w ten spos?b podkre?li?, ?e jedni i drudzy s? stworzeni przez Boga i s? r?wni w jego oczach.

Nasze pogl?dy dotycz?ce niewolnik?w mog? i powinny by? zastosowane do tego, jak w dzisiejszych czasach widzimy siebie jako ?yd?w vis a vis nie-?yd?w, a tak?e jak odnosimy si? do spraw kobiet oraz obcych w naszym ?rodowisku. Musimy zastosowa? przepisy Tory dotycz?ce tych s?abszych w naszym w?asnym ?rodowisku. Te prawa dope?niaj? i r?wnowa?? do?wiadczenie na Synaju i dzia?aj? jako otrze?wiaj?ce przypomnienie naszej w?asnej przesz?o?ci wobec majestatycznych mo?liwo?ci naszej przysz?o?ci.