Pesach w Chile, Kolumbii, Salwador, Indiach, W?oszech oraz w Izraelu

Pesach si? sko?czy?. Nie zjedzona maca zosta?a od?o?ona na nast?pny rok, a na nasze sto?y wr?ci? chleb. Teraz czas na wspominanie tych 8 dni! Bardzo chcemy Wam pokaza? jak ?wi?towali inni ?ydzi w innych cz??ciach ?wiata. B?dzie ciekawie!

Chile
Wiele u?miech?w i mn?stwo macy towarzyszy?o Bnei Anousim z Chile podczas przygotowa? do sedery. Kolacji odby?o si? kilka ? dla ca?ej spo?eczno?ci oraz w prywatnych domach rodziny Algunas w Sus Hogares.

Kolumbia
Poni?sze fotografie pochodz? z a? trzech Kolumbijskich miast! ?ydzi z trzech wsp?lnot Bnei Anousim pod opieka naszego emisariusza rabina Shimona Yehoshuy obchodzili pesach w Bogocie, Cali oraz w Barranquilli.

Salwador
W Centrum ?ydowskim Beit Israel w stolicy Salwadoru spo?eczno?? Bnei Anousim zebra?a si? razem, aby ?wi?towa? wsp?lnie pesach. Oto niekt?re z dost?pnych nam fotografii (wszystkie zdj?cia zosta?y zrobione w noc sederow? przed zapadni?ciem zmroku).

W?ochy
W Palermo jest coroczny zwyczaj, ?e ?ydowska spo?eczno?? spotyka si? podczas pesachowej kolacji razem. Popatrzcie jak eleganckie sto?y zosta?y przygotowane dla ?wi?tuj?cych!

Izrael
Rosyjska spo?eczno?? ?ydowska zwana Subbotnikami mieszkaj?ca w Izraelu w Beit Shemesh przygotowywa?a si? do Pesach pod przewodnictwem naszego wys?annika rabina Zeliga Avrasina.

Pesach w Indiach z Bnei Menasze
Bnei Menasze s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu Zagubionych Plemion wygnanych przez imperium asyryjskie z ziemi Izraelskiej ponad 2700 lat temu. Dzi?ki Shavei Israel trzy tysi?ce os?b z plemienia przylecuia?o do Izraela, gdzie si? osiedli?o, zrobi?o alije i gdzie wdra?a si? w ?ycie tego kraju. W Indiach, sk?d pochodz? Bnei Menasze, nadal jednak pozostaje oko?o 7000 os?b. Jak przygotowywali si? do ?wi?ta Pesach wida? na obrazkach. Nasz korespondent Meital Singson przes?a? nam pi?kne zdj?cia z Centrum Beith Shalom po?o?onego w Churachandpur w Manipur.

Bnei Menasze robi? mac? w Indiach

Cz?onkowie spo?eczno?ci ?ydowskiej Bnei Menashe w Indiach, kt?rzy pochodz? od jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraela, zacz?li przygotowywa? si? do Paschy. Grupka kilku os?b spotka?o si? w Centrum Shavei Israel w Churachandpur, w w p??nocno-wschodnim stanie Manipur. W czwartkowe popo?udnie wsp?lnie zabrali si? do pieczenia macy.

“Patrzenie na tylu ludzi, kt?rzy razem ugniataj?, walcuj?, a nast?pnie piek? ciasto jest niesamowite? – powiedzia? Ohaliav Haokip, 31-latek z Churachandpur. “Wszyscy obecni mogli odczuwa? presj? szybkiego wypalenia matzy. Ca?o?? przypomina?a czasy biblijne oraz naszych przodk?w, kt?rzy uciekali z Egiptu?.

W lutym Shavei Israel pomog?o 102 cz?onkom Bnei Menashe wyemigrowa? do Izraela. W ci?gu ostatnich czterech lat by?o ich znacznie wi?cej ? w sumie ponad 1200 os?b zrobi?o alij?. “Mamy nadziej?, ?e po 27 latach wygnania, pozosta?e 7 000 Bnei Menasz?w, kt?rzy pozostaj? nadal w Indiach b?dzie mog?o ?wi?towa? Pasch? w przysz?ym roku w Jerozolimie” powiedzia? za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund.