Paraszat Emor ? Jom Haacmaut w Torze

?????????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ???????????

I og?osi? Moj?esz synom izraelskim te ?wi?ta Pana. (Wajikra 23:44)

Og?osi? w rozumieniu przekaza?. Co oznacza, ?e przekaza? Mosze Izraelowi ?wi?ta? Oznacza to, ?e przekaza? im mo?liwo?? powo?ywania nowych ?wi?t. Jak to mo?liwe? ?wi?to?? wyznaczonych czas?w jest ?wi?to?ci?, kt?ra ewoluuje. Aby to zrozumie? musimy wyja?ni? sobie kilka kwestii.

S? dwa rodzaje ?wi?to?ci w?r?d tych kt?re wymienia Mosze pod koniec rozdzia?u 23. Jest ?wi?to?? Szabatu – to ?wi?to?? absolutna na pami?tk? stworzenia ?wiata podczas kt?rego tylko i wy??cznie B?g bra? udzia?. Aby?my wsp??cze?nie odczuli ten stopie? ?wi?to?ci musimy wej?? na poziom anio??w, na chwil? przesta? by? cz?owiekiem. Jak mo?na to zrobi?? Wstrzymuj?c si? od wszelkiej pracy w?a?ciwej w?a?nie ludziom. Pozosta?e dni ?wi?teczne dane nam s? na pami?tk? wyj?cia z Egiptu. Poniewa? w tych wydarzeniach r?wnie? my brali?my udzia?, obecnie ?wi?to?? dost?pna nam jest bez wznoszenia si? na poziom anio??w. Nie musimy, wi?c ca?kowicie wstrzymywa? si? od wszelkiej pracy. Dlatego mo?emy wykonywa? jej cz??? nie trac?c przy tym nic ze ?wi?to?ci.

Wraz z rozwojem historii udzia? cz?owieka w boskim planie jest coraz wi?kszy. Dlatego te? pojawiaj? si? nowe ?wi?ta podczas kt?rych nie musimy odsuwa? od siebie pracy. Wydarzenia purimowe dokona?y si? z udzia?em cz?owieka. Dlatego te? mo?emy dzia?a? podczas tego dnia. Wyj?tkiem jest czas czytania Megilat Ester. Chanuka, kt?ra upami?tnia kilka cud?w dotycz?cych palenia si? oliwy jak i wojen toczonych przez Chasmoneurzy pozwala nam na prac? ca?y czas poza momentem palenia si? ?wiec chanukowych.

Ustalenie powy?szych ?wi?t by?o mo?liwe w?a?nie na mocy tego wersu: I og?osi? Moj?esz synom izraelskim te ?wi?ta Pana.(Wajikra 23:44)

Nast?puj?ce po nim wersy daj? nam zapowied? ?wi?t, kt?re w p??niejszym okresie powo?a nar?d ?ydowski:

I przem?wi? Pan do Moj?esza tymi s?owy:

Naka? synom izraelskim, aby ci przynie?li do ?wiecznika czystego, wyt?oczonego z oliwek oleju, aby mo?na by?o nieustannie pali? lamp?. (Wajikra 24:1-2)

To zapowied? ?wi?ta chanuki. Natomiast Purim, dla kt?rego decyduj?ce momenty dzia?y si? podczas uczty przy stole jest zapowiedziane nast?puj?co:

We?miesz te? przedniej m?ki i upieczesz z niej dwana?cie plack?w, ka?dy placek z dw?ch dziesi?tych efy m?ki.

U?o?ysz je w dw?ch rz?dach, po sze?? w rz?dzie, na szczeroz?otym stole przed Panem; (Wajikra 24:5-6)

Wspomniane s? dwie wa?ne micwy s?u?by wewn?trz ?wi?tyni: zapalenie menory i szulchan panim (wystawienie chleb?w). M?wi nam to, ?e wewn?trz ?wi?tej przestrzeni s? prace, kt?re wraz z rozwojem historii b?d? mia?y sw?j udzia? w procesie zbawienia. Dokona si? w momencie wykupienia Izraela z niewoli i przyj?ciu Mesjasza. Ten czas reprezentowany jest przez ?wi?to Jom Haacmaut (Dzie? Niepodleg?o?ci Izraela), kt?re dokona?o si? ca?kowicie drog? naturaln? – w ca?o?ci z udzia?em cz?owieka, ale te? w ca?o?ci z udzia?em Boga. Innymi s?owy: Jom Haacmaut to wsp??praca w drodze do ?wi?to?ci, sukces wszystkich ?wi?t.

Pytanie: gdzie jest fragment odpowiadaj?cy temu ?wi?tu? Je?eli istnieje to r?wnie? musi znajdowa? si? w naszej parszy wymieniaj?cej ?wi?ta. Czytamy zatem w nast?pnym fragmencie:

A oto by? mi?dzy synami izraelskimi syn pewnej kobiety, Izraelitki, ale m??a Egipcjanina. Ten syn Izraelitki pok??ci? si? w obozie z pewnym m??em Izraelit?.(Wajikra 24:10)

Kim jest ten cz?owiek? Napisane jest, ?e by? synem matki ?ydowskiej i ojca egipskiego. Wiemy zatem, ?e jego to?samo?? by?a mocno skomplikowana. Nie wie czy czu? si? Israeli czy Micri? Czy znamy kogo? z podobnymi problemami? Tak – Mosze. Dlaczego w?a?nie osoba o niejasnej sytuacji narodowo?ciowej zosta?a wybrana przez Boga do planu wykupienia Izraela? Dok?adnie ze wzgl?du na z?o?ono?? tej to?samo?ci. Samo wybawienie Izraela mia?o by? wybawieniem o wymiarze uniwersalnym dotycz?cym ca?ego ?wiata, a nie tylko jednego narodu. Je?li zapytamy Egipt jak przyczyni? si? do wybawienia Izraela b?dzie m?g? odpowiedzie?: da?em Moszego. I r?wnie? oczekujemy, ?e zachodnia kultura da nam kogo? kto zapocz?tkuje wybawienie Izraela z wygnania. Ciekawym jest fakt, ?e pod koniec XIX wieku by?y grupy religijnych ?yd?w, kt?re my?la?y a nawet zapocz?tkowa?y ruch osiedlania si? w Ziemi Izraela. Ale w ?adnej z nich nie narodzi? si? kto? taki jak Theodor Herzl kto my?la?by w kategoriach politycznych. Nie by?o kogo? kto domaga? si? pa?stwa. Czemu? Poniewa? nauki polityczne nigdy nie by?y cz??ci? Bet Midraszu. Znajdowa?y si? w niej sztuka, filozofia i inne nauki humanistyczne, ale nie polityka. Aby to si? dokona?o potrzebny by? taki mieszaniec my?l?cy poza kategoriami. Kto? kto urodzi? si? w Austrii, kto? kto by? dziennikarzem w Pary?u. Kto? kto by? na granicy to?samo?ci do tego stopnia, ?e my?la? nawet czy nie przej?? na chrze?cija?stwo. Kto? kto tak jak Mosze w?tpi? w to, ?e ludzie przyjm? go mimo ?e jest kim? z zewn?trz. Kto? kto tak jak Mosze potrzebuj?cy Arona r?wnie? potrzebowa? wsparcia osoby ca?kowicie pochodz?cej z grupy.

Kto? taki si? pojawi?. By? nim Herzel. A za Herzlem inni przyw?dcy syjonizmu, kt?rzy zawsze potrzebowali kogo? kto b?dzie podbiciem, wzmocnieniem ich kierunku w oczach tych, kt?rzy patrz? bardziej tradycyjnymi oczami.

Czytamy dalej: Syn tej kobiety Izraelitki blu?ni? imieniu Pana i przeklina? go; przyprowadzono go tedy do Moj?esza. Matka jego nazywa?a si? Szelamit, a by?a c?rk? Dibriego, z plemienia Dan.(Wajikra 24:11)

Blu?nierca zostaje przyprowadzony przed oblicze Moj?esza. Blu?nierca to kto? bezczelny, chucpan. Pewna tradycja m?wi, ?e Mesjasz to ten kt?ry zbawi ?wiat w?a?nie poprzez chucpe. Chucpa c?rki Lota pozwoli?a nazwa? syna, kt?ry pochodzi? z kazirodczego zwi?zku ? Moab (znaczenie: ?od taty?). W?a?nie od Moaba pochodzi? Mesjasz Kr?l Dawid. Moj?esz nie by? Mesjaszem poniewa? by? tym kt?ry daje Tore, a Tora nie objawia si? przez chucpe.

Przyprowadzono wi?c blu?nierce przed oblicze Moszego i zapytano: Co z nim? Czy on jest Mesjaszem? Mosze zawiesi? spraw? do czasu konsultacji z Bogiem.

I przem?wi? Pan do Moj?esza tymi s?owy:

Wyprowad? blu?nierc? poza ob?z, a wszyscy, kt?rzy to s?yszeli, niech po?o?? r?ce swoje na jego g?owie i niech ukamienuje go ca?y zb?r. (Wajikra 24:13-14)

B?g odpowiedzia?: nie, to jeszcze nie jest odpowiedni czas. Co przypomina nam po?o?enie r?k na g?owie blu?niercy? To tak jak w przypadku ofiary zagrzesznej. Jest tutaj wi?c podobie?stwo do s?u?by ?wi?tynnej. Ofiara zagrzeszna czyli co? co musi zosta? po?wi?cone aby?my my mogli i?? dalej.

To z kolei ??czy si? z ide? Mesjasza syna Josefa, ale tym tematem zajmiemy si? innym razem.