Paraszat Chukat

Kto dotknie jakiegokolwiek zmar?ego cz?owieka, b?dzie nieczysty przez siedem dni. (Bamidbar 19:11)

Pytanie brzmi: dlaczego? Dlaczego kto? kto dotyka zmar?ego jest w stanie nieczysto?ci przez 7 dni?

Pierwotniejsze pytanie to: co to jest tuma (nieczysto??)?

Tuma to brak ?ycia. Wsz?dzie gdzie ono by?o, ale si? sko?czy?o mamy do czynienia z tuma. Klasyczny przyk?ad to rodz?ca. Przez 9 miesi?cy wype?nia?o j? jakie? istnienie, po tym jak dziecko opuszcza ?ono matki opuszcza j? r?wnie? czyj? ?ywot. Dlatego staje si? ona nieczysta. Nie ma wi?kszej straty ?ycia jak ?mier? st?d cia?o umar?ego cz?owieka znajduje si? na pierwszym miejscu rzeczy, kt?re przekazuj? nieczysto??.

Pytanie: czy samo cia?o umar?ego jest nieczyste? Nie jak m?wi Maharal z Pragi, martwy cz?owiek jest oddzielony. Nie ma go. Jest w innej rzeczywisto?ci, powr?ci? do ?r?d?a stworzenia. Kontakt z t? pustk? i brakiem czyni z nas nieczystych.

Co oznaczaj? 7 dni nieczysto?ci?

Umieraj?cy cz?owiek opuszcza ten ?wiat, a zatem tuma rozchodzi si? po ca?ym ?wiecie. 7 dni jest symbolem ?wiata, kt?ry zosta? w tym czasie stworzony.

Powinien on oczy?ci? si? wod? oczyszczenia trzeciego dnia i si?dmego dnia i wtedy b?dzie czysty. A je?eli si? nie oczy?ci trzeciego i si?dmego dnia, nie b?dzie czysty. (Bamidbar 19:12)

Widzimy, ?e dzie? trzeci i si?dmy s? kluczowe w tym procesie. Co jest takiego wyj?tkowego 3 i 7 dnia? Wracaj?c do 7 dni stworzenia mo?emy zobaczy? co takiego powsta?o 3 dnia, a mianowice ro?liny. Dodatek ?ycia, kt?rego nie by?o. Pocz?tek ?ycia jest te? pocz?tkiem procesu oczyszczania.

Ka?dy, kto dotknie umar?ego, to jest cz?owieka, kt?ry umar?, a nie oczy?ci si?, ten skala przybytek Pana. Taki cz?owiek b?dzie wytracony z Izraela. Poniewa? nie zosta? skropiony wod? oczyszczenia, jest nieczysty i jego nieczysto?? pozostaje na sta?e na nim. (Bamidbar 19:13)

Taki cz?owiek b?dzie wytracony. Wynika z tego, ?e my wszyscy znajdujemy si? w tej sytuacji i grozi nam wytracenie. Odpowied? na gruncie prawa ?ydowskiego jest taka, ?e tylko ten, kt?ry zamierza w tym stanie wej?? do ?wi?tego przybytku b?dzie wytracony, ale je?li nie chce i?? to nic si? nie stanie.

Sam tekst jednak nie wskazuj? na tak? r??nic?. ?wi?tym przybytkiem jest r?wnie? sam cz?owiek. Nie ograniczaj?c wi?c tego wersu do w?skiego rozumienia z perspektywy prawa ?ydowskiego mo?na powiedzie?, ?e cz?owiek powinien unika? nieczysto?? kiedy tylko mo?e.

Kontakt z czym? co by?o, ale ju? nie ma powoduje, ?e wkrada si? do naszych serc ?al, smutek, pretensja i z?o??. W naszym ?yciu cz?sto podejmujemy dzia?ania, wchodzimy w relacje, wyznaczamy cele i d??ymy do nich. Kiedy nie dostajemy nale?ytej nagrody za ?ycie, kt?re po?wi?camy pojawia si? w nas pewnego rodzaju nieczysto??. Do oczyszczenia potrzebujemy wtedy czasu i ?r?d?a ?ycia aby nape?ni? si? nim i zn?w wr?ci? do naszych dzia?a?. Wa?ne jest jednak aby nie napi? si? z zatrutego ?r?d?a.