Parasza Ki Tece – Zmagania z ciemno?ci?

Trudno mi s?ucha? wiadomo?ci. Gdy niekt?rzy pog?a?niaj? d?wi?k, aby us?ysze?, co dzieje si? w naszym kraju, ja ?ciszam, aby uciec od codziennych informacji. Dlaczego? Trudno mi s?ucha? nie tyle o zagro?eniu naszego istnienia ? terrory?ci ze wszystkich stron, ataki ze strony innych pa?stw ? tego si? spodziewam i rozumiem dlaczego jeste?my szkalowani, prze?ladowani i atakowani. To przecie? wyja?niaj? mi s?owa Tory z naszej paraszy, kt?re zarazem sprawiaj?, ?e istniejemy, ale r?wnie? jeste?my prze?ladowani:

?Dzi? Pan, B?g tw?j, rozkazuje ci wykona? te prawa i nakazy. Strze? ich, pe?nij z ca?ego swego serca i z ca?ej duszy. Dzi? uzyska?e? to, ?e Pan ci powiedzia?, i? b?dzie dla ciebie Bogiem, o ile ty b?dziesz chodzi? Jego drogami, strzeg? Jego praw, polece? i nakaz?w oraz s?ucha? Jego g?osu. A Pan uzyska? to, ?e? ty dzi? obieca? by? ludem stanowi?cym szczeg?ln? Jego w?asno??, jak ci powiedzia?, aby? zachowywa? Jego wszystkie polecenia.?On ci? wtedy wywy?szy we czci, s?awie i wspania?o?ci ponad wszystkie narody, kt?re uczyni?, aby? by? ludem ?wi?tym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedzia?? (Dwarim 26:17-19).

To nie ataki na nas ze wszystkich stron mnie tak rozstrajaj?. Przygn?bia mnie to, ?e w ka?dym wydaniu wiadomo?ci s?ysz? straszne historie o Izraelczykach, ?ydowskich Izraelczykach: ten zamordowa?, ci pope?nili samob?jstwo, wyzysk, gwa?ty, prostytucja, kradzie?. Dlaczego telewizja i radio nag?a?niaj? i wywalaj? nasze brudy na zewn?trz? ?Czy nie warto przekazywa? wiadomo?ci, kt?re s? optymistyczne i o kt?rych ch?tnie s?uchamy? Dlaczego zawsze trzeba nas przygn?bia??

No i natkn??em si? na parasza Ki Tece. Ta i poprzednia parasza w szczeg?lno?ci skupiaj? si? na ciemnej stronie tego ?wiata i naszej rzeczywisto?ci. Przywykli?my postrzega? Tor? jako odzwierciedlenie ?wiata dobrych uczynk?w, micw, przykaza?, warto?ci, etyki, spraw dobroci, mi?o?ci i tak dalej. Ale nasza ?wi?ta Tora dotyka wszystkich zjawisk ?ycia codziennego, aby nas przeprowadzi? przez mrok i ciemne drogi, kt?re czasem napotykamy.

Tak ?wi?c w Torze jest i wojna, grzesznicy, znienawidzone kobiety, zbuntowani m?odzie?cy, wieszanie na drzewie, zab?jstwa, cudzo??stwa, znies?awienie i wszystkie ci??kie sprawy i sytuacje, kt?re mo?na spotka? w naszym ?yciu. Tora oczekuje od nas by?my umieli stawi? czo?a zar?wno cywilizacji rozpadu, ?mierci, przemocy i gwa?tu, a nie tylko radzi? sobie w ?wiecie pe?nym dobroci, mi?o?ci i braterstwa.

“Tak jak b?ogos?awimy dobro?, tak i b?ogos?awimy z?o “.

??Gdy wyjdziesz rozbi? namioty naprzeciw twego wroga, b?dziesz si? wystrzega? wszelkiego z?a.?Je?li si? znajdzie w?r?d ciebie cz?owiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wr?ci. Pod wiecz?r wymyje si?, a o zachodzie s?o?ca mo?e wr?ci? do obozu.?B?dziesz mia? miejsce poza obozem i tam poza ob?z b?dziesz wychodzi?.?Zaopatrzysz si? w ko?ek, a gdy wyjdziesz na zewn?trz, wydr??ysz nim do?ek, a wracaj?c przykryjesz to, czego? si? pozby?,?gdy? Pan, B?g tw?j, przechadza si??po twoim obozie, aby chroni? ciebie, a wrog?w na ?up tw?j wyda?. St?d ob?z tw?j musi by? ?wi?ty. Pan nie mo?e w nim ujrze? nic odra?aj?cego, aby si? nie odwr?ci? od ciebie? (Dwarim 23:10-15).

Powstaje pytanie: czy przystoi wys?uchiwa? takich rzeczy? Czy Tora naprawd? musi nam wyja?nia? jak i gdzie si? za?atwia? i na czym polega toaleta? Czy?by?my byli jak ma?e dzieci, kt?re nie wiedz?, ?e musimy przynie?? ko?ek na pokrycie naszych odchod?w? I dlaczego w?a?nie szczeg?lnie podczas wojny?

Midrasz Agadah wyja?nia nam, ?e te s?owa oznaczaj?, ?e zw?aszcza w czasie wojny musimy by? ostro?ni i wystrzega? si? oszczerstw i brud?w. Ale zgodnie z pierwotnym znaczeniem tekstu, musimy uzna?, ?e Tora chce nas prowadzi? tak?e w kwestii nieczysto?ci i ciemno?ci. Cz?sto czujemy si? uwznio?leni, o?wieceni i mamy sk?onno?? do ignorowania brudnych rzeczy, a nie do zmagania si? z nimi.

Tora przychodzi i poucza nas nawet w tych sprawach. Zw?aszcza w trudnych sprawach musimy sta? twardo i zaakceptowa? nauk? Tory o tym jak nale?y prawid?owo post?powa? wobec bli?niego w swojej spo?eczno?ci.

Tora m?wi nam, ?e istnieje lepsza droga we wszystkich dziedzinach ?ycia i w ka?dej sytuacji, z kt?r? si? spotykamy. Czasem musimy prowadzi? wojn? i zabi? wroga bez obaw, ale jednocze?nie musimy mie? szacunek do ludzi, utrzyma? ducha czysto?ci, nie poddawa? si? z?ym sk?onno?ciom, nie niszczy? drzew owocowych – to znaczy, ?e nawet podczas wojny i w momentach najwi?kszej ciemno?ci musimy my?le? o ?rodowisku i zachowa? czysto?? duchow?.

My?l?, ?e ten koncept nie dotyczy tylko do tych, kt?rzy fizycznie znajduj? si? w konfrontacji wrogiem. Dotyczy to te? nas na co dzie? w ?yciowych zmaganiach, gdy z determinacj? walczymy o r??ne cele musimy pami?ta? o naszym zdrowiu oraz zachowaniu duchowej czysto?ci i dobrej woli, kt?r? da? nam B?g.

Wi?c tak, jednak nale?y wys?ucha? radia i trudnych wiadomo?ci z naszej spo?eczno?ci i naszego kraju. Poniewa? jest to spos?b, w jaki mo?emy zawsze dokona? naprawy naszych uczynk?w, poprawi? nasze warto?ci i spos?b w jaki traktujemy bli?niego oraz przykazania Boskie.