Subbotnicka ?yd?wka otrzymuje Izraelskie obywatelstwo po latach czekania!

Wtorek, 22 sierpnia 2017 roku to data, kt?rej Tamara Sobyleva nigdy nie zapomni. Tego dnia otrzyma?a teudat zehut – czyli izraelski dow?d to?samo?ci.

Tym samym 57-letnia by?a mieszkanka Vysoki w Rosji zako?czy?a dziesi?cioletni proces, kt?ry by? dla niej zar?wno radosny jak i s?odko-gorzki. Czas ten by? radosny bo doprowadzi? do tego, ?e Tamara jest wreszcie obywatelk? izraelsk?, Po latach przebijania si? przez biurokratyczne w?adze, kt?re zamkn??y drog? do Aliji ?ydowskiej spo?eczno?ci Subbotnik?w, kt?rej Tamara jest cz?onkiem, wreszcie si? uda?o! Te kilka lat mia?y jednak te? smak s?odko-gorzki bo matka Tamary, kt?ra otrzyma?a obywatelstwo przed c?rk? i mog?a ?y? w Izraelu, zmar?a kilka lat temu, zanim Tamara w ko?cu przenios?a si? do pa?stwa ?ydowskiego.

Na pocz?tku XIX wieku pod panowaniem cara Aleksandra I tysi?ce przewa?nie rosyjskich ch?op?w w mie?cie Vysoki przesz?o na judaizm. Wielu studiowa?o w niekt?rych wielkich yeshivach na Litwie, a tysi?ce imigrant?w na pocz?tku 1900 roku wyjecha?o Izraela podczas “drugiej Aliyy?. ?Nazwa “Subbotnik” pochodzi z mi?o?ci jej cz?onk?w do “Subboty” czyli rosyjskiej nazwy szabatu. Tamara po raz pierwszy z?o?y?a podanie o aliy? w roku 2005 roku. Odm?wiono jej wtedy.

Zacz??a uczy? si? wraz wys?annikiem Shavei Izraela dla spo?eczno?ci ?ydowskiej Subbotnik?w, rabinem Zeligiem Avrasinem ? znanym w Polsce ze swoich wyk?ad?w. Uczestniczy?a w zaj?ciach i wszelkich spotkaniach w spo?eczno?ci ?ydowskiej w miejscowo?ci Vysoki, a? w ko?cu zrobi?a konwersj? na judaizm w rabinicznym s?dzie w Moskwie rabina Pinchasa Goldschmidta. Ale mimo tego pozytywna odpowied? z izraelskiego rz?du nadal nie przychodzi?a.

“Za ka?dym razem, gdy Tamara dzwoni?a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nikt nie m?g? dostarczy? jej ?adnych konkretnych informacji” – powiedzia?a Esther Surikova, szefowa departamentu Rosji i Europy Wschodniej w Shavei Israel. Zawsze m?wili: “prosz? zadzwoni? za par? tygodni?. Kolejne dwa lata mine?y.

Sfrustrowana Tamara zdecydowa?a si? nie czeka? d?u?ej i na w?asn? r?k? polecia?a do Izraela i zamieszka?a w Jerozolimie. Mia?a nadziej?, ?e na miejscu uda jej si? za?atwi? wi?cej mog?c rozmawia? z urz?dnikami osobi?cie.? To by? dobry pomys?. P?? roku p??niej, po wielu d?ugich rozmowach, wreszcie otrzyma?a dokumenty, kt?rych tak d?ugo pragn??a.

Wreszcie zosta?a obywatelk? Izraela! Ten zdeterminowany ruch, by pojecha? do Izraela, by? cz??ciowo spowodowany tragicznymi zmianami w jej rodzinie. Matka Tamary Sarah Matveev, mieszkaj?ca od d?u?szego czasu w Izraelu, podczas wizyty w Rosji zmar?a. To sprawi?o, ?e Tamara poczu?a jeszcze wi?ksz? si??, by powalczy? o swoje izraelskie obywatelstwo.? Tamara, kt?ra jest rozwiedziona, ma dwoje dzieci nadal mieszkaj?cych w Rosji. Czy i one kiedy? zrobi? konwersj? i zdecyduj? si? na alij?? Tamara modli si? o to gorliwie i ma nadziej?, ?e tak si? stanie.

Tymczasem sp?jrzcie na fotografi? dumnej Izraelki z jej nowym dowodem osobistym!