Rosz HaSzana – Zapisz mnie w Ksi?dze (?rodka) ?ycia!

No i zacz??o si?: ??ysienie, wolniejszy krok, jakie? b?le i strzykania w stawach. W dodatku naprawd? odczuwam kiedy nadchodzi zmiana pogody! No tak, wed?ug Izraelskich danych statystycznych, wkroczy?em ju? w ?redni wiek. A to nie ma?y ambaras! Ucz? 18-latk?w, ale czasami my?l?, ?e nadal jestem w ich wieku. Potem nadchodzi przypomnienie o tym, jak?e ulotn? jest moja obecno?? na tym padole – Moja c?rka w?a?nie zosta?a wezwana do izraelskiej armii! Czy?bym by? ju? tak stary?

Wraz ze ?rednim wiekiem pojawia si? refleksja. Czego dokona?em? Dok?d zmierzam? Wydaje si?, ?e tkwi? gdzie? po?rodku?

?rodek nie jest zbyt czaruj?cy, w ko?cu to nie to samo co “pocz?tek”. Kiedy zaczynamy co? nowego, jeste?my poruszeni ? spodziewamy si? pewnych dozna? i wyzwa?. To powiew niespodzianki: “wszystko jest mo?liwe”. Pocz?tki pozwalaj? na czysty start, tak jakby nie by?o przesz?o?ci, od nowa kreujesz swoj? przysz?o??.

?rodek natomiast jest doprawdy nieatrakcyjny i nudny. Nie jest ?adnym wydarzeniem i nie jest uczczony ?adn? ceremoni?. Nawet nie ma tego ?wie?ego poczucia, ?e ?za chwil? spotka nas sukces. To w?a?nie w tym ?rodkowym punkcie ludzie zwykle odpuszczaj? i bior? si? za co? nowego. ?rodkowy punkt jest ciemny, monotonny, nu??cy ?- ale jak?e istotny!

Zgadzamy si? wi?c co do tego, ?e postrzegamy pocz?tek jako co? ekscytuj?cego versus punkt ?rodkowy, kt?ry jest nieatrakcyjny, monotonny.

Ale co m?j kryzys wieku ?redniego ma wsp?lnego z Rosz HaSzana?

Ot??, istnieje fascynuj?ca debata talmudyczna mi?dzy Rabinem Eliezerem a rabinem Jehoszu?, na temat tego kiedy powsta? ?wiat:

Rabin Eliezer naucza?, ?e ?wiat powsta? w miesi?cu Tiszrej tak?e w Tiszrej rodzili si? i umierali nasi praojcowie, w Pesach natomiast urodzi? si? Izaak; Sara, Rachel i Chana pocz??y w Rosz haSzana. W Rosz haSzana Josef zosta? uwolniony, zako?czy?a si? har?wka naszych Ojc?w w Egipcie.

Rabin Jechoszua naucza?, ?e ?wiat powsta? w miesi?cu Nisan tak?e w Nisan rodzili si? i umierali nasi praojcowie, w Pesach urodzi? si? Izaak; Sara, Rachel i Chana pocz??y w Rosz haSzana. W Rosz haSzana Josef zosta? uwolniony, zako?czy?a si? har?wka naszych Ojc?w w Egipcie.

Powszechnie uznaje si? pogl?d Rabina Eliezera, ?e miesi?c Tiszrej jest pocz?tkiem wszystkiego. Wspominamy o tym r?wnie? w modlitwie: ?to dzie? pocz?tku twojego dzie?a?. Zatem koncentrujemy si? na poj?ciu cyklu, kt?ry ko?czy si? tego dnia i rozpoczyna si? nowy cykl; a tym samym potrzeba powszechnej oceny ?wiata w og?le i narodu ?ydowskiego w szczeg?lno?ci.

Ale o co chodzi Rabinowi Jehoszule? Uwa?a on, ?e ?pocz?tek ?wiata nast?pi? w miesi?cu Nisan. Wobec tego czym jest dla niego pierwszy dzie? miesi?ca Tiszrej? Jakie znaczenie ma wi?c obchodzenie ?wi?t pierwszego dnia tego miesi?ca? By? mo?e Rabin Jehoszua nazywa? to “?rodkowym punktem”. Przecie? rok jest podzielony do?? r?wnomiernie na dwa zestawy sze?ciu miesi?cy: pierwsze sze?? miesi?cy od Nisan do miesi?ca Elul, a drugi zestaw sze?ciu miesi?cy zaczyna si? w Tiszrej, a ko?czy na. Jak wida? poni?ej, Nisan reprezentuje pocz?tek roku, a Tiszrej to dok?adnie po?owa roku:

Nisan?????????????????????????? Tiszrej

Ijar?????????????????????????????? Heszwan

Siwan?????????????????????????? Kislew

Tamuz????????????????????????? Tewet

Aw?????????????????????????????? Szwat

Elul????????????????????????????? Adar

Wed?ug Rabina Jechoszuji w pierwszy dzie? Tishrei ?wi?tujemy po?ow? roku! To jest jego Jom haDin ? S?dny dzie?! Wyrok nie zapada pierwszego dnia. Na pocz?tku ka?dy mo?e si? sprawdzi?, ale wa?ne jest co si? dzieje, gdy jeste? ju? wym?czony diet?, rodzicielstwem, czytaniem Talmudu, czy te? studiowaniem w chewrucie w ?rodku nocy?

Ale co z punktem ?rodkowym, gdy nam si? ju? nie przelewa i min??o ju? sporo czasu, odk?d jedli?my normalny posi?ek? Co masz pocz??, gdy o 6 rano zmagasz si? i starasz si? dobudzi?, gdy jednocze?nie s?uchasz ?rodka masechet zerachim?

To wymaga bicia na alarm, tr?b, wybuchu, krzyku, kt?ry nie tyle budzi nas z g??bokiego snu ile ostrzega nas, aby nie zasn?? w ?rodku procesu. Nie zasypiaj! Kontynuuj! Utrzymaj kurs! To jest pow?d dla kt?rego spe?niamy micw? tego dnia. Czy to wezwanie w po?owie drogi mi?dzy chwalebn? przesz?o?ci? a oczekiwan? triumfuj?c? przysz?o?ci??

Obud? si?! Jest jeszcze wiele do zrobienia. Doko?cz swoj? prac? !!!!

Rabin Jehoszua nazywa to S?dnym Dniem, nie dlatego ?e B?g dokonuje s?du nad ?wiatem w rocznic? jego powstania; B?g raczej postrzega ?wiat w ruchu, w trakcie, w rozwoju i pyta nas: czy b?dziesz kontynuowa?? Czy utrzymasz sw?j kurs? Czy starczy Ci si?, aby stabilnie pod??a? do przodu i nie chodz?c na skr?ty? W taki w?a?nie spos?b jeste? oceniany!

Obecnie jestem po ?rodku swojej drogi na wielu p?aszczyznach: fizycznie zbli?am si? do ?redniego wieku; zawodowo jestem w ?rodku projektu i staram si? o jego rozw?j; jako rodzic jestem ju? w po?owie wychowywania dzieci i staram si? by? dobrym ojcem; religijnie ju? dawno mam za sob? inspiruj?ce lata studiowania w jesziwie, gdzie? po ?rodku …

Wszystkie te cz??ci mojego ?ycia wymagaj?, aby kontynuowa? z t? sam? pasj? i zapa?em z jakim si? ich podj??em. Wszystkie te projekty nie s? w ol?niewaj?cym punkcie, bez migaj?cych ?wiate?ek; po prostu wymagaj? ode mnie kontynuacji. Wszystkie te punkty w samym ?rodku testuj? moj? postaw?: czy naprawd? jestem dobrym m??em, ojcem, synem, przyjacielem, rabinem, liderem – jestem oceniany ze wzgl?du na poziom, na jaki mog? si? wzbi? maj?c na uwadze doko?czenie tego co rozpocz??em.

Rabin Jehoszua rozumia? wag? punktu ?rodkowego w naszym ?yciu; kryzys, przez kt?ry przechodzimy, zdaj?c sobie spraw?, ?e nasze prawdziwe zmagania polegaj? na konsekwentnym uko?czeniu tego, co zacz?li?my.

Izrael znajduje si? w po?owie drogi w swej podr??y; chwalebny pocz?tek jest ju? kilka pokole? za nami, a fina? eschatologiczny wydaje si? by? w oddali. Jaka jest nasza misja jako nar?d? Utrzymaj kurs w ?rodku naszego ?ycia, w ?rednim wieku. Jak jeste?my oceniani? W jakim zakresie, potrafimy oprze? si? pokusie p?j?cia na skr?ty; na ile jeste?my w stanie trwa? w sta?ym ruchu do przodu, do celu.

Niechaj si? stanie, aby z Jego woli, wszyscy otrzymali prawo do kontynuowania podr??y i stali si? naprawd? godni tego pierwszego dnia Tiszrej i niech d?wi?k szofaru przypomina nam o naszym wyzwaniu kroczenia na prz?d do ostatecznego celu i triumfalnego przeznaczenia.