Paraszat Chajej Sara – Zawsze patrz w przysz?o??

Zaskakuj?ce, ?e pod koniec poprzedniej paraszy, czyli paraszy Wajera, zaraz po zwi?zaniu Izaaka, otrzymujemy pozornie nieistotn? informacj? o dzieciach brata Abrahama i ich potomkach. W?r?d nich by?a Rebeka, kt?ra p??niej zosta?a ?on? Izaaka. Nast?pn? parasz? otwiera ?mier? Sary.

Baal Haturim (Jacob Ben Asher 1269-1343 zmar?y w ?Toledo w Hiszpani, kt?ry napisa? jedn? z najwa?niejszych ksi??ek omawiaj?cych Halach?, zwan? “Tur”) zauwa?a, ?e najpierw dowiadujemy si? o narodzinach Rebeki, zanim czytamy wie?? o ?mierci Sary. Przed zachodem s?o?ca Sary jeste?my ?wiadkami wschodu s?o?ca Rebeki.

Znajdujemy w tym pocieszenie, poniewa? Sarah zas?uguje na to, aby w pewnym sensie wiedzie?, ?e urodzi?a si? ju? przysz?a ?ona dla jej syna. Sarah dzi?ki temu mo?e odej?? spokojna.

Jest to symboliczny spos?b ukazania wieczno?ci narodu ?ydowskiego. My zawsze patrzymy do przodu. Nawet w momentach najwi?kszego nieszcz??cia i w wielkiej ciemno?ci, nadal planujemy nasz? przysz?o??, nasze przetrwanie.

Sarah zmar?a w mie?cie Hebron.

“I Abraham przyszed?, aby powiedzie? mow? po?egnaln? na jej cze?? i p?aka? za ni?. A potem wsta? od swojej ukochanej …?

P?acze, ale potem wstaje i zajmuje si? interesami. Wa?nym w?tkiem w tej paraszy jest zadbanie o w?asno??, rachunkowo?? i dokumentacj?. Mo?e macie wra?enie, ?e to jest nie na miejscu. Mogliby?cie si? spodziewa?, ?e takie kwestie Tora zamie?ci gdzie? w niepozornym a nie tak centralnym punkcie. A tu prosz?, czarno na bia?ym ju? na samym pocz?tku i w krytycznym momencie toczy si? dyskusja o zakupie nieruchomo?ci pod gr?b. Poznajemy szczeg??y transakcji, negocjacji i zakupu ziemi. Talmud z tej historii wnioskuje, ?e hebrajskie s?owo ?natati? ma konotacj? monetarn?.

Dlaczego szczeg?lnie istotne jest om?wienie tej sprzeda?y? Jedn? z oczywistych odpowiedzi jest podkre?lenie warto?ci miasta Hebron, jaskini patriarch?w i pierwszego nabycia ziemi. Nie ma w?tpliwo?ci co do naszego zwi?zku z t? ziemi?. Ta parasza z g?ry usuwa wszelkie w?tpliwo?ci na przysz?o??.

Ale uwa?am, ?e istnieje g??bszy pow?d , dla kt?rego Tora k?adzie nacisk na t? sprzeda?.

Istniej? dwie reakcje Abrahama na ?mier? jego ?ony – formalna i emocjonalna. Obie id? w parze. Najwyra?niej emocje maj? pierwsze?stwo. Abraham przyszed?, wychwala? i op?akiwa? swoj? ?on?. Wyrazi? swoje emocje wobec swojego otoczenia. By? mo?e to zosta?o nawet opisane niezgodnie z chronologi?, bo przecie? pochwa?a i p?acz powinny pojawi? si? wraz z pogrzebem. Istotny jest przekaz, ?e emocje maj? priorytet, najpierw mi?o??, ludzko??, p?acz i smutek.

Ale potem kolejnym etapem jest aspekt formalny, nale?y upewni? si?, ?e cia?o jest pochowane w ziemi z najwi?ksz? doz? szacunku i w najczystszy oraz jednocze?nie klarowny spos?b.

To niby prosty proces, jednak Abraham nie chce, pozostawi? ?adnych niejasno?ci! Kupi? t? ziemi? i ma jasno??, kt?ra ziemia do niego nale?y. Ma do czynienia z Efronem oszustem, intrygantem. Tu nie mo?na sobie pozwoli? na niejednoznaczno??, on musi mie? dow?d na pi?mie, ?eby wiedzie? jaki b?dzie los tego miejsca nawet, gdy w przysz?o?ci powstan? jakiekolwiek kontrowersje.

Abraham, powstaj?c z ?alu i smutku, uczy swe dzieci o wielkiej warto?ci ?ycia. ?mier? naszych bliskich nie mo?e sparali?owa? nas i zatopi? nas w nostalgicznej depresji; raczej musimy da? miejsce tym emocjom, a potem musimy wsta? i my?le? o tera?niejszo?ci i przysz?o?ci.

Tera?niejszo?ci? dla Abrahama jest zapewnienie odpowiedniej wagi w zako?czeniu jej ?ycia. Kupuj?c kawa?ek Ziemi Izraela, zapewnia los swojej ukochanej ?ony i oddaje jej w?a?ciw? cze??. O przysz?o?? troszczy si? Abraham, gdy wyra?a trosk? o znalezienie odpowiedniej ?ony dla ich syna Izaaka.

Tora przekazuje nam dok?adne szczeg??y dotycz?ce instrukcji jak? Abraham udzieli? swojemu s?udze w kwestii znalezienia w?a?ciwej ?ony dla Izaaka. Odzwierciedla to nam znaczenie formalno?ci wymaganych do zapewnienia przysz?o?ci narodu ?ydowskiego.

Istotnie, odej?cie Sary by?o osobist? tragedi? dla Abrahama, ale jego determinacja by nadal dzia?a? oraz w tym czasie zakupi? ziemi? w Hebronie, a nast?pnie by szczeg??owo poinstruowa? s?ug? w kwestii znalezienia w?a?ciwej ?ony dla Izaaka (kt?r? p??niej staje si? Rebeka), uczy nas ? dzieci Abrahama, o konieczno?ci zachowania w?a?ciwej r?wnowagi w naszych emocjonalnych reakcjach na ?mier?. Jest to przekaz, kt?ry pokazuje nam, ?e to my jeste?my odpowiedzialni za to, by i?? do przodu skupiaj?c si? na przysz?o?ci.