Nasi wolontariusze odkrywaj? ?ydowskie spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie!

Dzia?ania Shavei Israel w r??nych cz??ciach ?wiata maj? wielk? skal?. Ich wk?ad w wsparcie i rozw?j “zaginionych” spo?eczno?ci ?ydowskich zar?wno w diasporze, jak i w Izraelu, zawsze wywo?uj? wielkie echo.

Nic dziwnego, ?e coraz wi?cej os?b w r??nym wieku i z r??nych ?rodowiskach entuzjastycznie przy??cza si? do naszych projekt?w, wnosz?c ogromny wk?ad w znacz?ce dzie?o powracania i przybli?ania ?yd?w do ich narodowego, religijnego i kulturowego dziedzictwa.

Spektrum os?b, kt?re chc? odegra? swoj? rol? w naszych projektach jest szeroki i r??norodny. Niekt?rzy pomagaj? organizuj?c zaj?cia dla spo?eczno?ci, z kt?rymi maj? bezpo?redni kontakt kulturalny i etniczny.

Przyk?adami mog? by? kobiety ze spo?eczno?ci Beit Szemesz, kt?re pomagaj? Shavei Israel w organizowaniu przed?wi?tecznych imprez w lokalnym centrum spo?eczno?ci lub Alexander Moiseevich Gridnev, kt?ry ju? od kilku lat jest sta?ym i oddanym gabbai (g??wny ?obs?uguj?cy? Dom Modlitwy) synagogi w miejscowo?ci Vysoki, w po?udniowej Rosji.

Godna uwagi jest historia Abigail (Marina) Erlich, kt?rej rodzina wyemigrowa?a z Argentyny do Portugalii, osiedlaj?c si? w Lizbonie. W wyniku swoich wizyt w Belmonte Abigail do??czy?a nast?pnie do klasy wys?annika Shavei Israel rabina Elizeusza Salasa, a ostatecznie oficjalnie przesz?a na judaizm w Beit Dinie w Izraelu. Potem zainteresowanie Abigail grupami ?ydowskimi tylko wzros?o, a ona chcia?a pom?c innym ?ydom pod??a? ?cie?k? ?ydowskich tradycji.

Obecnie wsp??pracuje z mediami spo?eczno?ciowymi Shavei Israel, staraj?c si? przekaza? informacje o naszych dzia?aniach jak najwi?kszej liczbie os?b pos?uguj?cych si? j?zykiem portugalskim. Abigail uczestniczy w wydarzeniach spo?eczno?ciowych w Belmonte, przemawia podczas seminari?w i dyskusji panelowych oraz publikuje w?asne artyku?y.

Inni wolontariusze udaj? si? w dalekie podr??e z Izraela, by przybli?y? ?wiat?o ?ydowskiej tradycji i ideologii odleg?ym regionom, gdzie ?ycie ?ydowskie stale potrzebuje wsparcia i umocnienia z zewn?trz. Na przyk?ad Shoshana Hovav, absolwentka uniwersytet?w Haifa i Bar Ilan, latem uczy?a hebrajskiego w spo?eczno?ci ?ydowskiej w Belmonte i nadal dzieli si? swoimi do?wiadczeniami i wra?eniami z nauczania innych wsp?lnot Bnei Anousim pisz?c o swoich prze?yciach w bardzo ciekawych artyku?ach, kt?re mo?ecie te? przeczyta? na naszej stronie.

Podr?? profesora Cavagliona z Kfar Adumim odbywa si? w bardziej odleg?ym kierunku – udaje si? do Salwadoru na miesi?c, gdzie prowadzi Szabatony (weekendowe seminaria) i pomaga ludziom nawi?za? kontakt z judaizmem i Izraelem. Profesor urodzi? si? w ma?ym miasteczku we W?oszech, ale dawno temu wyemigrowa? do Izraela, gdzie pisze ksi??ki i uczy psychologii w Ashkelon Academic College.

Hiszpa?skoj?zyczne spo?eczno?ci r?wnie? otrzymuj? pomoc od naszych wolontariuszy. Na przyk?ad Rakefet, m?oda kobieta ze spo?eczno?ci Bnei Moshe w Peru, obecnie mieszkaj?ca w Alon Shvut, wnosi wielki wk?ad w prac? dzia?u Bnei Anousim, t?umacz?c artyku?y na j?zyk hiszpa?ski, odpowiadaj?c na e-maile i uczestnicz?c w przygotowaniu materia??w promocyjnych i reprodukcyjnych. Rakefet wyemigrowa?a do Izraela w wieku zaledwie dziewi?ciu lat, a teraz otrzyma?a tytu? licencjata na Uniwersytecie w Ariel.

Poza aktywnymi wolontariuszami, w planach jest wiele przysz?ych projekt?w i plan?w wolontariuszy – takich jak podr?? do Kolumbii i do spo?eczno?ci ??dzkiej w Polsce oraz wielu innych miejsc, kt?re zawsze potrzebuj? wsparcia.

Purim si? dopiero sko?czy?o, Pesach za pasem, ale pami?tamy jeszcze Chanuk?! ?ydzi z ca?ego ?wiata zapalali ?wiece ka?dego wieczoru, aby uczci? chanukowy cud. Jedn? z g??wnych lekcji Chanuki, kt?rej ka?dy z nas musi si? nauczy?, jest to, ?e wk?ad ka?dej osoby, nawet pozornie nieistotny jak p?omie? pojedynczej ?wiecy, jednak sta?y i szczery, w pewnym momencie mo?e sta? si? ?r?d?em ?wiat?a i inspiracj? dla jego koleg?w ?yd?w.

Udzia? w projektach wolontariackich Shavei Israel jest nie tylko ideologicznie wa?n? dzia?alno?ci? i sposobem na zmian? ?ycia dziesi?tek, a nawet setek ludzi, ale tak?e niezapomnianym prze?yciem ?yciowym, okazj? do nawi?zania nowych znajomo?ci i poszerzenia horyzont?w.
Zapraszamy wszystkich, kt?rzy chc? co? zmieni? i pozwalaj? wi?kszej liczbie ?yd?w z ca?ego ?wiata, aby powr?cili do swoich ludzi i swojej ziemi, aby do??czy? do nas w tej wa?nej misji.