Szk??ka Niedzielna otwiera si? w mie?cie Vysoki w Rosji!

Pocz?tkom roku szkolnego 2018 towarzyszy?o radosne wydarzenie. Cieszy?a si? przede wszystkim spo?eczno?ci Subbotnik z miasta Vysoki w Rosji. Po d?ugiej przerwie Szk??ka Niedzielna ponownie otworzy?a swoje drzwi dla miejscowych dzieci, aby formalnie naucza? ich Tory, podstaw judaizmu i ?ydowskiej tradycji. Ceremonia otwarcia odby?a si? w ciep?ej ?wi?tecznej atmosferze – uczniowie powitali go?ci ekscytuj?cym programem rozrywkowym.

Przyj?cie powitalne odby?o si? w synagodze Vysoki, zbudowanej kilka lat temu przy wsparciu Shavei Israel. B?dzie to miejsce przysz?ych zaj??. W szkole we?mie udzia? oko?o 20 dzieci; imponuj?cy wska?nik dla takiego ma?ego miasteczka. Ponowne otwarcie Szk??ki sta?o si? mo?liwe dzi?ki wsparciu Agencji ?ydowskiej i rosyjskiego Kongresu ?yd?w. Dwaj nauczyciele pracuj? r?wnie? w miejscowym liceum, wi?c zapoznaj? si? z przysz?ymi uczniami i ich potrzebami.

Z rado?ci? dzielimy si? wspania?ymi zdj?ciami i filmami z ceremonii otwarcia oraz ?yczymy uczniom sukces?w w zbli?aniu si? do naszych ?wi?tych Ksi?g. Aby uczyni? ich studia bardziej ekscytuj?cymi i przyjemnymi, Shavei Israel kupi? prezenty dla szko?y, takie jak gry edukacyjne i materia?y z Izraela.