Parasza Behar-Behukotai – Sekret roku jubileuszowego

?Po?wi?cicie pi??dziesi?ty rok i obwo?acie w ziemi wolno?? dla wszystkich jej mieszka?c?w. B?dzie to dla was rok jubileuszowy. Wr?cicie ka?dy do dawnej swojej w?asno?ci i wr?cicie ka?dy do swojej rodziny.? Wajikra 25:10

Cykle s? wa?ne w Biblii oraz w naszym ?ydowskim ?yciu. Dzie?, tydzie?, miesi?c i rok – wszystko to stanowi sp?jno?? w s?u?eniu Bogu i prowadzeniu naszego naturalnego cyklu. Ka?dego dnia bierzemy pod uwag? nasze wcze?niejsze sukcesy i pora?ki i wyznaczamy nowy kurs na bardziej produktywny. Podobnie jest z pocz?tkiem kolejnego miesi?ca czyli Rosz Chodesz, jak r?wnie? pocz?tkiem nowego roku – ?Rosz Haszana. Ka?dy cykl daje nam pauz?, pozwala na introspekcj?, ale tak?e stawia przed nami wyzwania, poniewa? cykl nigdy si? nie ko?czy i wymaga, aby?my kontynuowali i przygotowywali si? na kolejne wydarzenie.

Nawet Szmita jest cyklem niezale?nie od tego, ?e powtarza si? on tylko co siedem lat. Jest to spektakularne przypomnienie o niemal nadprzyrodzonym zwi?zku Boga z nami, ziemi?, a w szczeg?lno?ci Ziemi? Izraela. Zaprzestaj?c uprawiania roli przez jeden rok, dajemy odpocz?? Ziemi ?wi?tej i potwierdzamy nasz? wiar? w Boga i nasze bliskie zwi?zki z Izraelem. Podobnie jak cykl Szabatu, kt?ry obchodzimy raz na siedem dni, na Szmit? musimy czeka? ca?e siedem lat, aby ponownie prawd? poczu? mocny zwi?zek z Bogiem i Ziemi?. Z tego powodu pod koniec roku Szmity obchodzimy micw? HaKahel czyli wielkie zgromaszenie si? narodu Izraela i odczytywanie Tory przy obecno?ci wszystkich. Daje to nam mini do?wiadczenie “g?ry Synaj”, przypomnienie Tory jako szczeg?lnego daru dla narodu ?ydowskiego oraz dla ?wi?tyni, czyli miejsca w kt?rym przebywa ?wi?ta Obecno?? Bo?a ? Szehina.

Ale w naszej paraszy pojawia si? kolejny specjalny rok, a w?a?ciwie cykl ? rok Jubel (Jowel)! Cykl ten mo?na do?wiadczy? tylko dwa razy w ?yciu, poniewa? odbywa si? co pi??dziesi?t lat. Rok jubileuszowy jest naprawd? wyj?tkowy pod wzgl?dem czasu, jak r?wnie? szczeg?lnych praw:

  1. ?adna praca rolnicza nie jest wykonywana (i to w dodatku po roku Szmity po 49 latach);
  2. Wszystkie grunty wracaj? do swoich poprzednich w?a?cicieli;
  3. Wszyscy niewolnicy s? uwolnieni.

Nasi m?drcy debatowali nad definicj? s?owa “Jubel/Jowel”. Raszi skojarzy? je z rogiem barana czyli z szofarem z powodu wersetu “????? ????? ??? ???? ???” (Gdy odezwie si? r?g barani, wst?pi? na g?r?). Tak wi?c d?wi?k Szofaru jest symbolem roku jubileuszowego i przypomina nam szofar Izaaka na g?rze Moria – najwy?sz? ofiar? i przejaw wiary w Boga.

Ramban jednak?e odrzuca interpretacj? Rasziego i m?wi, ?e s?owo “Jowel” nie ma zwi?zku z d?wi?kiem szofaru ?poniewa? szofar m?g? pochodzi? od innych zwierz?t, nie tylko od barana. Jego zdaniem s?owo ?Jowel? ma zwi?zek z wolno?ci?, kt?r? ten rok reprezentuje. Tak jak wspomniane zosta?o to w wersecie: ?Po?wi?cicie pi??dziesi?ty rok i obwo?acie w ziemi wolno?? dla wszystkich jej mieszka?c?w. B?dzie to dla was rok jubileuszowy. Wr?cicie ka?dy do dawnej swojej w?asno?ci i wr?cicie ka?dy do swojej rodziny.?

Dla Rambana s?owo “Jowel” nie jest rzeczownikiem zwi?zanym z d?wi?kiem szofaru, lecz czasownikiem oznaczaj?cym “by? prowadzonym do domu”. Jowel to taki nasz przys?owiowy przycisk “resetuj?cy”. Prowadzi to do punktu, kt?ry sugeruj? Szabat i Szmita, ?e ziemia nale?y do Boga, my tylko przechodzimy, nie “posiadamy” ziemi. A ju? z ca?? pewno?ci? nie posiadamy ludzi – jeste?my tylko ich stra?nikami ziemi i ludzi, i gdy nadejdzie czas, zrzekamy si? tej opieki, aby ziemia mog?a oddycha?, a ludzie mogli si? radowa?. Plemiona wtedy powracaj? do swojego pierwotnego miejsca, a rodziny rado?nie si? jednocz?.

Interpretacja s?owa ?Jowel? ?jako wolno?ci, uznaje, ?e my nikogo nie posiadamy oraz nikt nas nie mo?e posiada?, poniewa? wszystko nale?y do Boga ? i ta w?a?nie my?l przy?wieca nam w naszym d??eniu do s?u?by Bogu.

Na bardziej symbolicznym poziomie, rok jubileuszowy przybli?a nas do naszej Ziemi, g?osz?c ?wiatu, ?e B?g posiada wszystko i rz?dzi wszystkim i postanowi? odda? t? ziemi? swojemu ludowi, aby mogli wzywa? Jego imi? i g?osi? wolno?? ca?emu ?wiatu.