Parasza Nasso – Ka?dy ma swoj? rol?

Ka?dy ma swoj? rol?

Znany ?ydowski ?art opowiada o ?wieckim ?ydzie, kt?ry uda? si? do rabina i powiedzia?, ?e przeka?e ogromn? darowizn? na rzecz synagogi, o ile tylko otrzyma prawo do b?ogos?awienia ludzi w ?wi?ta. Rabin odm?wi? wyja?niaj?c, ?e to jest zarezerwowane tylko dla?? specjalnych ?yd?w i nie ka?dy ma tak? mo?liwo??. M??czyzna nalega? i doda? jeszcze kilka zer do wypisanego czeku. W kt?rym? momencie ten pozbawiony skrupu??w rabin zgodzi? si? i powiedzia?: “Niniejszym nadaj? ci kap?a?ski tytu? kohena i mo?esz teraz b?ogos?awi? ludzi. M??czyzna ucieszy? si? ogromnie i powiedzia?: “?wietnie, wreszcie mog? b?ogos?awi? ludzi tak robi? to m?j ojciec “.

?art oczywi?cie koncentruje si? na ignorancji niekt?rych cz?onk?w spo?eczno?ci, kt?rzy nie maj? zielonego poj?cie, ?e skoro ich ojciec by? kohenem to oni r?wnie? dziedzicz? ten tytu?. Ale idea ?artu jest g??bsza. Ka?dy zawsze szuka lepszej roli, bardziej b?yskotliwej dzia?alno?ci, nawet w aspekcie religijnym, s? prace, kt?re przynosz? “chwa??”, a potem pojawiaj? si? zadania, kt?re nie przynosz? ?adnej s?awy ani uznania.

Tora nie zgadza si? na takie postawienie sprawy i prosi nas, aby?my byli zadowoleni z roli, w kt?rej si? urodzili?my i d??yli do doskona?o?ci w s?u?eniu Bogu w ramach tego, co nam zosta?o przeznczone zgodnie z urodzeniem. Bez wzgl?du na to, czy zostali?my stworzeni jako kap?an, czy lewita, czy Izraelita, ka?dy z nas ma swoj? rol?, ka?dy z nas ma misj? o?wiecenia ?wiata i rozpowszechniania imienia Bo?ego.

Temat ten pojawia si? w wersecie z tej paraszy:

?I przem?wi? Pan do Moj?esza tymi s?owy:?Zr?b tak?e spis wszystkich Gerszonit?w, wed?ug ich szczep?w i rodzin?.

Pod koniec ostatniej paraszy B?g nakazuje Moj?eszowi, aby ten podliczy? syn?w Lewiego do pracy w Przybytku Bo?ym. Ale dodatkowe sformu?owanie widnieje w tym wersecie: ?Oni te??, ale dlaczego oni te?? Dlaczego nie zosta?o zastosowane to samo sformu?owanie, kt?re dotyczy?o liczenia syn?w Kehata?

?I przem?wi? Pan do Moj?esza i do Aarona tymi s?owy:? Zr?b spis syn?w Kehata spo?r?d syn?w Lewiego, wed?ug ich rodzin i szczep?w?.

Dlaczego nasza parasza zaczyna si? od tej samej formu?y, jaka inicjuje liczenie syn?w Lewiego, ale dodaje s?owa “policz ich te?”, odnosz?c si? do liczenia syn?w Gershoma?

Rabin Yosef Bechor Shor (XII w., francuski talmudysta i biblijny uczony) przedstawia wyja?nienie tego ?dodatkowego sformu?owania ?ich te??, zauwa?aj?c, ?e kolejno?? liczenia syn?w jest inna ni? by?my si? spodziewali. Gerszon by? najstarszym synemd, a po nim Kehat i Merari. Dlaczego wi?c Tora zaczyna liczenie od ?redniego syna? Odpowiada, ?e ??podczas gdy wszyscy bracia odgrywali pewn? rol? w Tabernakulum, Kehat mia? najwa?niejsz? ?rol? odpowiada? za rzeczy naj?wi?tsze.

?A do s?u?by syn?w Kehata w Namiocie Zgromadzenia nale?e? b?dzie troska o rzeczy naj?wi?tsze?.

Z tego powodu oni zostali wymienieni jako pierwsi. Ale je?li nie my?lisz, ?e tylko Kehat s? wa?ni, poniewa? maj? najwa?niejsz? prac? w ?wi?tyni, i my?lisz, ?e nie warto wspomnie? o synach Gershona, kt?rzy trudnili si? ci??k? prac? fizyczn? i byli w zasadzie str??ami i tragarzami Tabernakulum, to Tora pragnie tu sprostowa? i podkre?li? (r?wnie? nam) dzieciom Izraela, ?e ka?da rola jest znacz?ca!

Policz tak?e syn?w Gerszona! Bo cho? ich rola nie jest obiektywnie nie tak ?wi?ta jak Kehat, to jednak w roli, do kt?rej zostali przypisani, zas?uguj? na wzmiank? i uhonorowanie.

Nie wszyscy mo?emy by? kap?anami, lewitami lub Izraelitami, rodzimy w naszej w?asnej roli. Tora m?wi nam, ?e ka?dy z nas jest znacz?cy i ka?dy z nas si? liczy. Musimy zawsze czu? si? obdarzeni b?ogos?awie?stwem tego cia?a, kt?re da? nam B?g, i nasz? rol?, kt?ra towarzyszy temu darowi przez ca?e ?ycie.