Paraszat Behaalotcha

Nied?ugo Mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej. Kto wygra? Nie wiemy, ale pewne jest, ?e ka?dy chc? zdoby? pierwsze miejsce. Kto pierwszy ten lepszy, jak m?wi powiedzenie rodem z d?ungli. Ca?y ?wiat pod??a za tym co pierwsze, nowe i ?wie?e. Przyjrzyjmy si? co na ten temat m?wi Tora.

?? 5?I przem?wi? Pan do Moj?esza tymi s?owy:?6?Wy??cz spo?r?d syn?w izraelskich Lewit?w i oczy?? ich. [?]?14?I tak oddzielisz Lewit?w spo?r?d syn?w izraelskich, i Lewici b?d? nale?e? do mnie.?15?Potem Lewici wejd?, aby pe?ni? s?u?b? w Namiocie Zgromadzenia, gdy ich oczy?cisz i przedstawisz ich jako ofiar?,?16?Gdy? oni s? mi oddani na w?asno?? spo?r?d syn?w izraelskich, w zamian za wszystko, co otwiera ?ono, za ka?dego pierworodnego z syn?w izraelskich wzi??em ich sobie.?17?Moim bowiem jest ka?dy pierworodny w?r?d syn?w izraelskich, zar?wno z ludzi jak z byd?a. W dniu, kiedy pobi?em wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, po?wi?ci?em ich sobie.?18?Wzi??em Lewit?w w zamian za wszystkich pierworodnych w?r?d syn?w izraelskich.?

Pami?tamy, ?e w Egipcie B-g u?mierci? pierworodnych Egiptu, a przy ?yciu zachowa? pierworodnych Izraela. Kim jest jednak pierworodny? Dlaczego to w?a?nie pierwociny s? takie istotne.

Pierworodny jest w pewnym sensie swoistym reprezentantem B-ga. To co pierwsze jest tym co wskazuje, co popycha rzeczywisto?? i histori? naprz?d. Wszystko, co pierwsze tak naprawd? t? rzeczywisto?? zmienia i wzbogaca. Tak jak pierwszy kwiat w okresie kwitnienia, pierwszy owoc, pierwszy osadnik, kt?ry tworzy osad?. Tak jak pierwsze dziecko dodaje nowy wymiar ?ycia, kobieta staje si? matk?. Pierworodny jest ?yciem. Tym, czym w?a?nie jest B-g. A w pierwszym jest najsilniejsza reprezentacja ?ycia, tu B-g jest obecny w wyj?tkowy spos?b. Dlatego te? nakaz po?wi?cenia pierworodnych nie powinien dziwi?, gdy? tak naprawd? jest to powr?t do ?r?d?a.

Tak i my powinni?my okazywa? najwy?szy szacunek pierwszemu, bo to on wytycza drogi, nadaje nowy kierunek. Na nim jednak ci??y wyj?tkowa odpowiedzialno??, to on ma prowadzi? i kierowa? innych.

Rozumiemy zatem po?wi?cenie pierworodnych, pow?d, dla kt?rego zostali wybrani przez B-ga. Ale czemu Lewici ich zast?pili?

Warto cofn?? si? w tym momencie do historii z?otego cielca, kiedy Moj?esz zszed? z tablicami i zobaczy? ta?cz?cych wok?? z?otego cielca syn?w Izraela.

?25?A gdy Moj?esz widzia?, ?e ten lud jest rozwydrzony, gdy? Aaron dopu?ci? go do tego rozwydrzenia ku po?miewisku wobec ich przeciwnik?w,?26?Stan?? Moj?esz w bramie obozu i zawo?a?: Kto jest za Panem, do mnie! I zebrali si? woko?o niego wszyscy synowie Lewiego.

By? to moment pr?by, w kt?rym to w?a?nie Lewici stan?li za Moj?eszem, to oni okazali si? wierni, nie dali si? zwie??. Lewici okazali si? swoistym sto?kiem wzrostu, kt?rty wskazuje nowy kierunek, pierworodni poszli za u?ud?, nie za ?wiat?em, a za jego odbiciem. Dlatego te? reprezentacja B-ga sta?a si? ich udzia?em.

Fragment ten daje nam pewne wyobra?enie, dlaczego dosz?o do takiej wymiany. Dlaczego B-g po?wi?ci? przyrzeczonych sobie pierworodnych i wybra? syn?w Lewiego. Tu jest pewna tajemnica ?ywotno?ci Izraela.??W innych kulturach, najwa?niejszy jest pierworodny, a to co pojawia si? pierwsze jest najbardziej po??dane. Nasz nar?d opiera si? nie tylko na zasadzie pierwsze?stwa i fakcie bycia pierworodnym. Jest te? inna zasada, kt?ra w opowie?ci o z?otym cielcu okaza?a si? najbardziej warto?ciowa i przyczyni?a si? do dalszego rozwoju. Jest ni? wierno?? temu co by?o za?o?eniem wyj?ciowym, pocz?tkowym. Wierno?? przymierzu zawartemu w przesz?o?ci, kt?re w r?wnym stopniu jak to co nowe musi bra? udzia? w wytyczaniu naszego kierunku.

Oby B?g prowadzi? nas drog? naszych Praojc?w.